Forskrift om vedtekter vedrørende fartsgrenser og myndighet for skilt, Bærum kommune, Akershus.

DatoFOR-1994-02-17-262
PublisertAvd II 1994 Nr. 3
Ikrafttredelse17.02.1994
Sist endretFOR-1996-01-12-38
Endrer
Gjelder forBærum kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1992-06-26-87-§7, FOR-1992-12-18-1079
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsgrenser mv., Bærum

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 17. februar 1994 med hjemmel i lov av 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning § 7, jf. kgl.res. av 18. desember 1992 nr. 1079. Endret 21 des 1994 nr. 1244, 12 jan 1996 nr. 38.

I. Vedtektenes virkeområde, myndighetsorganer

§ 1.Myndighet etter vegtrafikkloven og skiltforskriftene om fartsgrenser og skilt tillegges Bærum formannskap. Vedtektene gjelder ikke for riksveger.

Før det treffes vedtak for fylkesveger skal det innhentes uttalelse fra regionvegkontoret og politiet. For kommunal veg og privat veg skal det innhentes uttalelse fra politiet.

0Endret ved forskrift 12 jan 1996 nr. 38.
§ 2.Bestemmelsene i § 1 berører ikke politiets og regionvegkontorets myndighet etter vegtrafikkloven §§ 6 femte ledd, 7 og 9 om nedsetting av fartsgrense ved vegarbeid, arbeidsvarsling og varsling ved akutte/midlertidige situasjoner.
0Endret ved forskrift 12 jan 1996 nr. 38.
§ 3.Bærum formannskap kan delegere sin myndighet etter § 1 til underutvalg eller kommunal tjenestemann.

II. Klage

§ 4.Klage over vedtak med hjemmel i denne forskrift om vedtekter kan, av Vegdirektoratet, vedkommende fylkesvegsjef, politimester eller av den ansvarlige for vedkommende veg, bringes inn for Samferdselsdepartementet.

III. Ikrafttreden, lover og regler det gjøres unntak fra

§ 5.1 Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til 1. januar 1996.
1Gjelder inntil videre for vedtak etter skiltforskriften iflg. forskrift 12 jan 1996 nr. 38.
§ 6.Denne forskrift kommer i stedet for følgende bestemmelser: 

Vedtektenes § 1

-skiltforskriftene av 10. oktober 1980 kap. XIII når det gjelder avgjørelsesorgan vedrørende fartsgrenser og skilt.
-lov om vegtrafikk av 18. juni 1965 nr. 4 § 6 når det gjelder avgjørelsesorgan.