Forskrift om vedtekter vedrørende fartsgrenser og skiltmyndighet, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-1994-02-17-263
PublisertAvd II 1994 Nr. 3
Ikrafttredelse17.02.1994
Sist endretFOR-1996-01-12-38
Endrer
Gjelder forSteinkjer kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1992-06-26-87-§7, FOR-1992-12-18-1079
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsgrenser mv., Steinkjer

Fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 17. februar 1994 med hjemmel i lov av 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning § 7, jf. kgl.res. av 18. desember 1992 nr. 1079. Endret 13 jan 1995 nr. 46, 12 jan 1996 nr. 38.

§ 1.Politiets myndighet etter skiltforskriftene kap. XIII tillegges kommunens hovedutvalg for teknisk sektor.

Før det treffes vedtak etter skiltforskriftene § 28 nr. 1, skal politiet gis anledning til å uttale seg om saken.

Før det treffes vedtak for riks- eller fylkesvei, skal det innhentes uttalelse fra veisjefen.

§ 2.Formannskapets myndighet etter veitrafikkloven § 6 (fartsgrenser) og skiltforskriftene § 26 nr. 1, annet ledd (fartsgrensesoner) tillegges kommunens hovedutvalg for teknisk sektor.
§ 3.Hovedutvalget for teknisk sektor kan delegere sin myndighet etter §§ 1 og 2 til underutvalg eller kommunal tjenestemann.
§ 4.Klage over vedtak med hjemmel i denne forskrift om vedtekt behandles etter skiltforskriftene § 28 nr. 4 og forvaltningslovens regler om klage, så langt disse passer.
§ 5.Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til 1. januar 1996.
0Endret ved forskrifter 13 jan 1995 nr. 46, 12 jan 1996 nr. 38 (forskriften skal gjelde inntil videre for vedtak etter skiltforskriften).
§ 6.Denne forskrift kommer i stedet for følgende bestemmelser: 

Vedtektene § 1

-skiltforskriftene av 10. oktober 1980 kap. XIII, når det gjelder avgjørelsesorgan. 

Vedtektene § 2

-lov av 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk § 6, når det gjelder avgjørelsesmyndighet.