Forskrift om vedtekter vedrørende fartsgrenser og myndighet for skilt, Stavanger kommune, Rogaland.

DatoFOR-1994-02-17-264
PublisertAvd II 1994 Nr. 3
Ikrafttredelse17.02.1994
Sist endretFOR-1996-01-12-38
Endrer
Gjelder forStavanger kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1992-06-26-87-§7, FOR-1992-12-18-1079
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsgrenser mv., Stavanger

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 17. februar 1994 med hjemmel i lov av 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning § 7, jf. kgl.res. av 18. desember 1992 nr. 1079. Endret ved forskrifter 13 jan 1995 nr. 48, 12 jan 1996 nr. 38.

I. Vedtektenes virkeområde, myndighetsorganer

§ 1.Myndighet etter vegtrafikkloven og skiltforskriftene om fartsgrenser og skilt tillegges Stavanger formannskap. Vedtektene gjelder ikke for E-18 og RV 14.

Før det treffes vedtak for riks- og fylkesveger skal det innhentes uttalelse fra vegsjefen og politiet. For kommunal veg og privat veg skal det innhentes uttalelse fra politiet.

§ 2.Bestemmelsene i § 1 berører ikke politiets og vegsjefens myndighet etter vegtrafkkloven §§ 6 femte ledd, 7 og 9 om nedsetting av fartsgrense ved vegarbeid, arbeidsvarsling og varsling ved akutte/midlertidige situasjoner.
§ 3.Stavanger formannskap kan delegere sin myndighet etter § 1 til underutvalg eller kommunal tjenestemann.

II. Klage

§ 4.Klage over vedtak med hjemmel i denne forskrift om vedtekter kan, av Vegdirektoratet, vedkommende fylkesvegsjef, politimester eller av den ansvarlige for vedkommende veg, bringes inn for Samferdselsdepartementet.

III. Ikrafttreden, lover og regler det gjøres unntak fra

§ 5.1 Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til 1. januar 1996.
0Endret ved forskrifter 13 jan 1995 nr. 48, 12 jan 1996 nr. 38 (forskriften skal gjelde inntil videre for vedtak etter skiltforskriften).
§ 6.Denne forskrift kommer i stedet for følgende bestemmelser: 

Vedtektenes § 1

-skiltforskriftene av 10. oktober 1980 kap. XIII når det gjelder avgjørelsesorgan vedrørende fartsgrenser og skilt.
-lov av 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk § 6 når det gjelder avgjørelsesmyndighet.