Forskrift om beskyttelse/beredskapstiltak for Kongsvinger vannverk, Granli grunnvannskilde, Kongsvinger kommune, Hedmark.

DatoFOR-1994-03-02-401
PublisertAvd II 1994 Nr. 4
Ikrafttredelse05.08.1994
Sist endret
Endrer
Gjelder forKongsvinger kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1860-05-16, LOV-1933-05-19-3, FOR-1951-09-28-9576
Kunngjort
KorttittelForskrift om vannverk, Kongsvinger

Fastsatt av Kongsvinger kommunestyre 2. mars 1994, med hjemmel i lov av 16. mai 1860 om Sundhedscommissioner og om Foranstaltninger i Anledning af epidemiske og smitsomme Sygdomme (Sunnhetsloven) og lov av 19. mai 1933 nr. 3 om næringsmidler, samt forskrift av 28. september 1951 nr. 9576 om drikkevann m.m. og vannforsyningsanlegg.

1.Formål

Formålet med denne forskriften er å beskytte Kongsvinger vannverks grunnvannskilde på Granli mot forurensning fra beboere eller brukere av nærområdet til grunnvannskilden som kan medføre at vannet ikke kan benyttes som drikkevann i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

2.Beskyttelsestiltak
2.1. Grunnlag

Tiltakene er delt opp i 3 hovedsoner, tegning nr. 001 D, datert 11. september 1991, hvor de enkelte tiltakene er beskrevet.

2.2. Beskyttelsestiltak/soner

Beskyttelsestiltakene gjelder slik at det som er omtalt for en sone, gjelder også for soner med lavere nummer. Forhold og aktiviteter som omtales er forbudt.

SONE III

1.Kjemisk industri som benytter eller produserer stoffer som ved utlekking kan medføre fare for grunnvannets kvalitet. Herunder nye bensinstasjoner o.l.
2.Søppelfyllinger og deponier.

SONE II B

3.Lagertanker for petroleumsprodukter og andre tungt nedbrytbare væsker på over 3.000 liter. Tanker under 3.000 liter skal være plassert i overdekket tett kum som kan inspiseres.
4.Uttak av grus dypere enn 3 meter over grunnvannsspeilet.
5.Tett boligbygging, med mindre kloakken ledes vekk.

Sone II A

6.Nye boliger og vesentlig utvidelse av eksisterende bolig.
7.Ny virksomhet som direkte eller indirekte kan medføre risiko for grunnvannet.
8.Eksisterende kloakkutslipp må være i samsvar med gjeldende bestemmelser.
9.Bruk av kloakkslam og husdyrgjødsel.
10.Bruk av plantevernmidler i fareklasse X, A og B.
11.Gravplasser og nedgraving av døde dyr.
12.Utslipp/spredning av væske for halmlutningssanlegg og surforsiloer.

SONE I

13.Ny bebyggelse og offentlige veger.
14.All bruk av plantevernmidler.
15.Bruk av kunstgjødsel.
16.Beite.
17.Lagring av petroleumsprodukter og andre kjemikalier som ikke er nødvendig for vannverksdriften.
18.Uttak av løsmasser.
3.Beredskapstiltak
3.1. Formål.

Beredskapsbestemmelsene er et ledd i sikringen av grunnvannsforekomstene og refererer seg til de restriksjonsbelagte områdene i pkt. 2.

Beredskapstiltakene skal gi eiere og brukere av det klausulbelagte området retningslinjer for hvordan de skal forholde seg ved uhell som kan forårsake forurensning av grunnvannet.

3.2. Forebyggende tiltak

Den som eier eiendommer eller driver virksomhet innenfor det klausulbelagte området må påse at anlegg hvor forurensningsfarlige stoffer lagres, til enhver tid er i forsvarlig stand. Det vises spesielt til pkt. 2.2. Vannverkseier kan inspisere anlegg for lagring 1 gang pr. år.

3.3. Meldeplikt.

Meldeplikten er alltid eier eller brukers ansvar. Melding om fare for forurensning eller forurensning skal skje til Kongsvinger brannvesen.

Meldeplikten kan med hensyn til olje og oljeprodukter deles inn som følger:

a)I sone III og II B gis melding om at uhell er skjedd når sølt volum overstiger 20 l, eller flere gangers søl på samme sted tilsammen overstiger 20 l.
b)I sone II A og I gis melding om uhell og uhellets omfang når sølt volum overstiger 10 l, eller flere gangers søl på samme sted overstiger 10 l.

For andre helsefarlige stoffer og ukjente stoffer skal det gis melding om søl uansett volum. Melding skal skje over telefon straks uhell er skjedd/oppdaget og med skriftlig bekreftelse.

3.4. Tiltak ved forurensning/fare for forurensning.

Eventuell forurensning som skjer i grusmasser som ligger 3,0 m over grunnvannsspeilet i følge restriksjoner i pkt. 2.2. skal behandles på følgende måte.

Alt søl med olje, oljeprodukter og andre helsefarlige stoffer i grusmassene og som kan føre til forurensning av grunnvannet skal bringes ut av det klausulbelagte området.

Ved mindre foruensninger, dvs. inntil de kvanta som er nevnt i pkt. 3.3 a og b, kan de forurensede grusmasser midlertidig lagres innen området. Slik lagring skal da skje i tett container. Ved forurensning over disse kvanta skal de forurensede grusmasser uten opphold bringes ut av området.

3.5. Særlige tiltak ved forurensning ned til grunnvannsnivå.

Ved forurensning av grusmasser helt ned til grunnvannsnivået skal Kongsvinger kommune foreta de tiltak som anses nødvendig for å sikre mot videre spredning av forurensningen og eventuell utbedring av oppstått skade.

3.6. Ansvar.

Den som forårsaker forurensning ved å opptre i strid med forskriftene er ansvarlig for de skader og ulemper dette medfører. Det vil si at den som forårsaker forurensning må dekke alle kostnader til de tiltakene som er beskrevet i pkt. 3.4 og 3.5.

4.Diverse bestemmelser
4.1. Forvaltningsorgan.

Kommunestyret eller den som kommunestyret gir slik myndighet er i henhold til forskrift av 28. september 1951 nr. 9576 om drikkevann m.m. og vannforsyningsanlegg § 2 det organ som kan fravike bestemmelsene i denne forskrift.

4.2. Klage.

Vedtak fattet av kommunestyret eller den som kommunestyret gir slik myndighet i henhold til disse forskrifter kan påklages til formannskapet, som er kommunens klagenemd i henhold til forvaltningslovens § 28, annet ledd.

Vedtak fattet av formannskapet i klagesak kan ikke påklages, jfr. forvaltningslovens § 28, første ledd annet punktum.

4.3. Overtredelse.

Overtredelse av forskriften kan straffes med bøter etter Sunnhetslovens § 26 eller Næringsmiddellovens § 9.

4.4. Endring av forskriftene.

Denne forskrift kan bare endres av Kongsvinger kommunestyre.