Forskrift om renovasjon, Fet kommune, Akershus.

DatoFOR-1994-03-07-4176
PublisertII 1998 887
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2004-03-01-600 fra 01.07.2004
Endrer
Gjelder forFet kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26
Kunngjort
KorttittelForskrift om renovasjon, Fet

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Fet kommunestyre 7. mars 1994 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26 tredje ledd, § 30 annet og tredje ledd og § 34. Endret 30 nov 1998 nr. 1352, 1 mars 2004 nr. 600.

Kap. 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Disse forskrifter gjelder:

-Hele kommunen
-Sortering, oppsamling, innsamling og transport av husholdningsavfall
-Husholdninger/virksomheter hvor det oppstår husholdningsavfall
-Fastsettelse av avfallsgebyr for disse abonnenter.
§ 2.Unntak

Kommunen kan:

-Unnta bestemte områder og etter søknad også bestemte eiendommer fra disse forskrifter. Skriftlig søknad om helt eller delvis fritak fra deltagelse i renovasjonsordningen skal sendes til Fet kommune og avgjøres av Rådmannen.
-Gi særskilte regler for bestemte områder, for fritidshus og for abonnenter gruppevis eller enkeltvis.
-Unnta bestemte avfallsstoffer i forbruksavfallet fra forskriftene eller fastsette særskilte regler for håndtering av slike stoffer.
§ 3.Definisjoner

Med husholdningsavfall forstås i disse forskrifter avfall fra boliger, hytter, fritidshus og lignende definert som private husholdninger, dvs boliger som i hovedsak bidrar til å gi beboerne rom for hvile og anledning til matstell.

Kommunen avgjør i samarbeid med ROAF til enhver tid hva som regnes som forbruksavfall.

Som abonnent regnes eier av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordning. Dersom eiendommene er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel festeren regnes som abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år.

Med kildesortering forstås i denne forskrift at abonnenten holder nærmere bestemte stoffer i avfallet adskilt og behandler eller leverer dette etter nærmere fastsatte regler.

§ 4.Abonnentens plikter

Abonnenten er ansvarlig for oppsamlingsutstyret og skal følge de bestemmelser som er gitt i kapittel 2 om plassering, bruk, renhold m.m. Abonnenten plikter å betale fastsatt avfallsgebyr til kommunen.

§ 5.Kommunens plikter

Kommunen skal tilrettelegge og sørge for at abonnentene til enhver tid har et miljømessig hygienisk forsvarlig og effektiv tilbud for å kunne bli av med sitt husholdningsavfall, herunder muligheter for kildesortering av husholdningsavfallet.

§ 6.Avfall fra andre virksomheter

Virksomheter med annet avfall enn husholdningsavfall skal selv sørge for og bekoste oppsamling og transport av dette avfall til offentlig godkjent avfallsbehandlingsanlegg, eller til sorterings-/gjenvinningsanlegg.

Dersom virksomheten omfatter midlertidige eller permanente boliger, oppholdsrom, kantiner og lignende er virksomheten abonnent på linje med vanlige husholdninger.

Disse forskrifter gjelder da for virksomhetens husholdningsavfall.

Virksomheten skal holde dette avfall klart adskilt fra annet avfall.

Kap. 2. Innsamling mv. av husholdningsavfall

§ 7.Type, størrelse av oppsamlingsutstyr

Det skal benyttes godkjent oppsamlingsutstyr med tilstrekkelig volum for aktuelle avfallsfraksjoner, og sikret mot skadedyr og hygieniske ulemper.

§ 8.Anskaffelse, renhold og fornyelse av oppsamlingsutstyr

ROAF besørger normalt anskaffelse, utsetting og fornyelse av oppsamlingsenhetene.

Abonnentene er ansvarlig for at enhetene ikke kommer bort, skades eller ødelegges.

Abonnentene er ansvarlig for renhold av oppsamlingsenhetene, slik at det ikke oppstår hygieniske problemer.

Hvis abonnenten ikke følger eventuelle pålegg om renhold, kan kommunen utføre slikt renhold for abonnentens regning.

§ 9.Felles oppsamlingsutstyr

Kommunen kan i samråd med ROAF gi tillatelse til eller påby oppsamlingsutstyr felles for flere abonnenter.

§ 10.Plassering av oppsamlingsutstyr

Beholdere på hjul skal abonnenten sette fram til tømming ved kjørbar vei (jf. § 11).

Det kan etter søknad i spesielle tilfeller gis dispensasjon fra denne bestemmelse.

Containere skal plasseres slik at tømmebilen kommer frem uhindret under alle slags føreforhold, og slik at tømmebilen har tilstrekkelig bevegelsesrom for tømmingen.

Kommunen kan godta lengre henteavstand hos abonnent ved tegning av serviceabonnement. Kostnader forbundet med økt henteavstand belastes abonnenten i form av et servicegebyr.

§ 11.Definisjon av kjørbar vei

Som kjørbar vei regnes gjennomgående vei og blindvei som har snuplass og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle et renovasjonskjøretøy.

Langs veien må det ikke være greiner eller annet som kan hindre renovasjonsbilen. Om vinteren må veien og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig strødd.

Ved tvist om hvor vidt en privat vei er kjørbar etter ovenstående, er kommunens syn avgjørende.

§ 12.Bruk av oppsamlingsutstyret

Oppsamlingsutstyret må kun brukes til oppsamling av det husholdningsavfallet som omfattes av disse forskriftene. Oppsamlingsenheter til bestemte avfallsfraksjoner skal kun benyttes til disse.

Oppsamlingsenheter skal ikke overfylles og de må ikke pakkes fastere med avfallet enn at de lett kan tømmes. Abonnenter som enkelte ganger kan ha behov for større tømmekapasitet kan benytte de tilleggstjenester kommunen tilbyr.

I oppsamlingsenhetene skal det ikke legges flytende avfall, varm aske, stein, bygningsavfall, selvantennelige eller etsende stoffer, bilbatterier, sprøytespisser, olje eller lignende.

Skarpe gjenstander tillates lagt i beholderne, men skal pakkes inn forsvarlig. Fuktig avfall, for eksempel matavfall, skal alltid være pakket inn slik at tilsøling av beholderne unngår. Avfallsfraksjoner som det er etablert sentrale mottaksstasjoner for, skal leveres til disse.

§ 13.Innsamling av husholdningsavfall

Den som samler inn avfallet, er bare pliktig til å ta med avfallet fra de avtalte oppsamlingsenheter. De ulike avfallsfraksjoner avhentes regelmessig. Hentehyppigheten fastsettes for den enkelte avfallsfraksjon og slik at det ikke oppstår hygieniske problem. Endringer i hyppighet og tømmedager skal kunngjøres og meddeles de enkelte abonnenter i god tid.

For øvrig skal innsamlingen utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støv, lukt og støy. Oppsamlingsenhetene skal forlates i lukket stand.

§ 14.Egen levering av avfallsmaterialer

Abonnentene kan uten tilleggsgebyr levere nærmere bestemte sorterte avfallsmaterialer til dertil etablerte innsamlings- og gjenbruksstasjoner. Gjenbruksstasjoner skal også kunne motta blandet avfall fra abonnentene mot gebyr.

Kap. 3. Renovasjonsgebyrer

§ 15.Gebyrer

Abonnentene skal betale et årlig renovasjonsgebyr til kommunen.

Det årlige renovasjonsgebyret fastsettes av kommunen etter samråd med ROAF. Det kan fastsettes differensierte gebyrsatser. Satsene fastsettes slik at de fremmer sortering, gjenvinning og effektiviteten i renovasjonssektoren.

ROAF fastsetter leveringsgebyrer for levering til egne mottaksanlegg.

§ 16.Innkreving, renter

Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 5-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr, gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

Kap. 4. Avsluttende bestemmelser

§ 17.Klage

Vedtak etter disse forskrifter fattes av Rådmannen og kan påklages til Den særskilte klagenemnd (formannskapet).

§ 18.Straff

Overtredelse av forskriftene kan straffes med bøter etter forurensningsloven § 79 annet ledd.

§ 19.Forhold til helseforskrifter

Helsesjefen i Fet skal godkjenne den til enhver tid gjeldende renovasjonsordning.