Forskrift om kommunens myndighet mht. renseløsninger for separate avløpsanlegg, Oslo og Akershus.

DatoFOR-1994-05-11-442
PublisertAvd II 1994 Nr. 4
Ikrafttredelse11.05.1994
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo og Akershus
HjemmelLOV-1981-03-13-6, FOR-1992-07-08-519
Kunngjort
KorttittelForskrift om renseløsninger, Oslo og Akershus

Fastsatt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 11. mai 1994 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall jfr forskrift av 8. juli 1992 nr. 519 om utslipp fra separate avløpsanlegg.

§ 1.Hva forskriften gjelder

Denne forskriften er fastsatt av fylkesmannen i Oslo og Akershus, og regulerer bruk av tekniske løsninger ved utslipp fra separate avløpsanlegg.

§ 2.Nye enkeltutslipp

Spredt bebyggelse: Dersom det ikke foreligger særlige grunner, vil nye enkeltutslipp fra separate avløpsanlegg bare kunne tillates når det kan etableres et forskriftsmessig infiltrasjonsanlegg iht. tekniske retningslinjer (T-616). Fylkesmannen kan fravike dette ved å gi kommunen delegert myndighet gjennom rammetillatelser.

Tett bebyggelse: I tett bebyggelse kan det kun gis tillatelse til nye enkeltutslipp dersom det foreligger særlige grunner (jf. § 7 i forskriften, T-616).

Hva som kommer inn under begrepet «særlige grunner», er nærmere spesifisert i kap. 4.1 i fylkesmannens retningslinjer. Med nye enkeltutslipp menes utslipp fra ny bebyggelse samt bruksendring fra hytte til bolig.

§ 3.Begrensninger av avløpsløsninger i de tekniske retningslinjene (T-616)

Følgende begrensninger av avløpsløsninger i de tekniske retningslinjer gjelder i Oslo og Akershus:

Slamavskiller og sandfilter med etterfølgende utslipp til åpent vann: Sandfilter kombinert med slamavskiller er kun tillatt for behandling av gråvann. Sandfilter kan imidlertid også tillates som etterpoleringsenhet for restutslippet fra minirenseanlegg.

Slamavskilling med direkte utslipp: Løsningen tillates ikke hverken for gråvann eller sortvann (gråvann og klosettavløp).

Minirenseanlegg: Minirenseanlegg i klasse 2 (uten fosforfelling) tillates ikke i Oslo og Akershus. Utslippstillatelse til typegodkjente minirenseanlegg i klasse 1 og 3 kan kun gis der naturlig infiltrasjon ikke kan benyttes. Tillatelse kan kun gis der utslippet kan føres til vassdrag med helårsvannføring eller at restutslippet etterpoleres i sandfilter e.l. før utslipp til resipient.

Avløpsfrie klosettløsninger: Bruk av tett tank kan tillates for vannbesparende klosett dersom kommunen har tilfredsstillende mottaks-/behandlingsanlegg for slammet. Gråvann tillates normalt ikke ført til tett tank. Tett tank for gråvann kan kun tillates der innlagt vann er nødvendig på grunn av arbeidsmiljømessige forhold og det ikke er hensiktsmessig med andre løsninger.

§ 4.Alternative renseløsninger

Fylkesmannen kan gi kommunen myndighet til å fravike avløpsløsningene i tekniske retningslinjer (T-616) for visse typer saker. Med visse type saker menes utprøving av nye anleggstyper samt videreføring av forsøksanlegg som fungerer tilfredsstillende (jf. kap 7 i fylkesmannens retningslinjer).

§ 5.Unntak fra forskriften

Fylkesmannen kan i særlige tilfeller gi kommunen myndighet til gjøre unntak fra denne forskriften.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 11. mai 1994.