Forskrift for tømming av slamavskillere m.v., Kristiansand kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1994-05-25-1267
PublisertAvd II 1995 Nr. 2
Ikrafttredelse03.04.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forKristiansand kommune, Vest-Agder.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort
KorttittelForskrift om slamavskillere m.v., Krisitiansand

Fastsatt av Kristiansand bystyre 25. mai 1994 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall § 30 jfr. § 26 og § 34.

1.Virkeområde.

Forskriften gjelder tømming av slam fra mindre renseinnretninger så som slamavskillere, mekanisk kjemiske renseanlegg, fettutskillere og samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann og overvann i hele kommunen, både i og utenfor tettbygd strøk. Det samme gjelder for oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann.

2.Abonnentens plikter.

Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med tankbil. Overdekking av kumlokk o.l. med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten før tømming skal utføres.

Hvis abonnenten etter forhåndsvarsling ikke har fått fram kumlokk m.v. som nevnt i ovenstående avsnitt, må alle ekstrautgifter som kommunen påføres, dekkes av abonnenten etter regning. Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

3.Kommunens plikter.

For eiendommer med fast bosetting med eller uten toalett tilknyttet slamavskilleren, skal slamavskilleren som hovedregel tømmes hvert annet år. For fritidsbebyggelse skal slamavskilleren tømmes hvert 4. år.

Tette oppsamlingstanker tømmes etter behov, dog minst hvert annet år.

Fettutskillere tømmes etter fastsatt hyppighet eller behov.

Slamavskillere som betjener tomannsbolig kan tømmes hvert år.

Slamavskillere som betjener 4 eller flere leiligheter, større forretningsgård o.l. kan tømmes 2 ganger pr. år.

Slamavskillere som skal kortsluttes, tømmes snarest etter at bestilling er mottatt.

Tømmingen skal utføres slik at det ikke oppstår skader på abonnentens eiendom.

Anlegget skal forlates i lukket stand. Grinder, porter og dører skal lukkes eventuelt låses.

4.Tømmehyppighet.

Byingeniøren fastsetter tømmehyppigheten på fettutskillere.

I spesielle tilfeller kan byingeniøren bestemme annen tømmehyppighet på slamavskillere enn nevnt i pkt. 3.

5.Avgifter.

Ordinær tømming av slamavskillere m.v. som er tilknyttet kommunalt avløpsnett, dekkes av årsavgiften for kloakk.

Slamavskillere som skal kobles bort/kortsluttes, tømmes og spyles uten kostnader for abonnenten.

Tømming av tette tanker og slamavskillere m.v. som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett, betales pr. m³. Minsteavgift pr. tømming settes tilsvarende 3 m³.

Betaling for tømming av slamavskillere som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett, skal innkreves som fast årlig avgift.

Tømming av fettutskillere på inntil 3 m³ betales pr. tømming. For fettutskillere over 3 m³ betales tillegg pr. overskytende m³.

Abonnenter som ønsker eller blir pålagt hyppigere tømming enn nevnt i pkt. 3, må betale for ekstra tømminger etter regning.

Avgiftenes størrelse fastsettes av bystyret.

6.Ansvarsforhold.

Abonnentene plikter å holde tilsyn med slamavskillerne. Kommunen er under ingen omstendighet ansvarlig for skader og ulemper pga. tiltetting. Dersom slamavskillere ikke tømmes med foreskrevet hyppighet, skal eieren ta initiativ til at dette blir gjort.

Abonnenter med tette oppsamlingstanker plikter å holde tilsyn med disse og bestille tømming hos ingeniørvesenet i god tid før tømming skal foretas.

7.Dispensasjoner - klager.

Byingeniøren avgjør alle søknader om dispensasjon fra ordningen. Klage over enkeltvedtak avgjøres i kommunens vanlige klagenemd.