Forskrift for renovasjon av matavfall fra storhusholdninger, Fet kommune, Akershus.

DatoFOR-1994-08-29-1303
PublisertII 1998 111
Ikrafttredelse03.05.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forFet kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30
Kunngjort
KorttittelForskrift om renovasjon av matavfall, Fet

Fastsatt av Fet kommunestyre 29. august 1994 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30 annet ledd og renovasjonsforskriften i Fet § 2 tredje ledd og § 3 første og annet ledd.

§ 1.Lovhjemmel

Vedtatt av Fet kommunestyre 29. august 1994 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 30 2. ledd og renovasjonsforskriften i Fet § 2, 3. ledd og § 3, 1. og 2. ledd.

§ 2.Virkemåte
2.1 For å fremme avfallsminimering, gjenbruk og redusere miljøbelastningen fra avfallshåndteringen i Fet kommune, skal det iverksettes særskilt innsamling av matavfall fra storhusholdninger.
2.2 Ordningen gjelder oppsamling, innsamling og transport av matavfall fra storhusholdninger. Industribedrifter som genererer våtorganisk avfall egnet til fôr, kan bli pålagt å knytte seg til ordningen. Virksomheter hvis beliggenhet eller som av andre årsaker faller utenfor det naturlige innsamlingsområdet, kan etter særskilt vurdering innrømmes midlertidig dispensasjon fra forskriftene.
2.3 Formålet med innsamlingen er at matavfallet etter forskriftsmessig behandling skal benyttes som dyrefôr. Forskriftene skal samtidig sikre en hygienisk forsvarlig oppbevaring, innsamling og transport av matavfallet. Romerike Avfallsforedling (ROAF) kan bestemme ikke å ta imot matavfall fra storhusholdninger m.v. ved selskapets deponier.
§ 3.Definisjoner
3.1 Matavfall: våtorganisk avfall fra storhusholdninger, dvs. avfall fra produksjon, servering og salg av matvareprodukter, samt rester etter måltider.
3.2 Med storhusholdninger forstås virksomheter som produserer/tilvirker mat og produkter av mat for andre med henblikk på forpleining eller ervervsvirksomhet, s.s. hotell/ovenattingssted, restaurant/kafé, sykehus/-hjem, produsenter av hel- og halvfabrikata, catering, matvareforretninger, kantiner, samt andre institusjoner (militære forlegninger, fengsler, internatskoler m.v.)
§ 4.Renovatørens rettigheter og plikter
4.1 Oppsamlingsbeholderne skal tømmes minimum en gang pr uke. Det skal føres fortegnelse over hvilke virksomheter som renoveres.
4.2 Kommunen er ansvarlig for at matavfallet leveres til godkjent behandlingsanlegg.
§ 5.Abonnentens plikter
5.1 Abonnenten plikter å holde matavfallet adskilt fra annet avfall og skal samtidig påse at beholderne disponeres iht. lov om tilsyn med næringsmidler m.v. og dennes forskrifter.
5.2 Sørge for at beholderne plasseres til anvist tid på det sted som kommunen bestemmer etter gjeldende ruter.
5.3 De storhusholdninger og øvrige virksomheter som omfattes av disse forskriftene har plikt til å slutte seg til ordningen, jfr. pkt. 2.2.
§ 6.Bruk av beholdere
6.1 ROAF står som eier av beholderne, og det må kun benyttes beholdere tildelt/godkjent av selskapet. Beholdere som er kommet på avveie erstattes av abonnenten. ROAF erstatter skadde beholdere. Beholderne skal være lukket.
6.2 Beholderne må ikke inneholde fraksjoner som er uegnet/farlig som dyrefôr.
6.3 For å unngå hygieniske ulemper skal fyllingsgraden ikke overstige 80% av beholderens volum.
§ 7.Avsluttende bestemmelser
7.1 Denne forskrift er en utfyllende forskrift for Fet kommunes renovasjonsforskrift.
7.2 Fastsettelse av avgifter i medhold av forurensningsloven § 34, er regulert i kap. 3 i renovasjonsforskriftene. Abonnenter som ikke sorterer matavfallet fra annet avfall på en tilfredsstillende måte, kan pålegges et straffegebyr.
7.3 Den dyrehelsemessige del av avfallshåndteringen forutsettes å tas hånd om av tilsynsførende veterinær etter bestemmelser gitt i husdyrloven.