Forskrift om opprettelse av restriksjonsområde EN R402, Finnmark.

DatoFOR-1995-01-11-42
PublisertAvd II 1995 Nr. 1
Ikrafttredelse30.03.1995
Sist endret
EndrerFOR-1959-01-07
Gjelder forFinnmark
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§2-3, LOV-1993-06-11-101-§15-4, FOR-1994-03-11-202, FOR-1992-05-22, FOR-1994-03-25
Kunngjort
KorttittelForskrift om restriksjonsområde, Finnmark

Fastsatt av Luftfartsverket 11. januar 1995 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart § 2-3 første ledd jfr. § 15-4, kgl.res 11. mars 1994 nr. 202 om gjennomføringsbestemmelser til luftfartsloven, Kronprinsreg.res. av 22 mai 1992 og Samferdselsdepartementets brev av 25. mars 1994. 

1. I området EN R402 som begrenses av rette linjer gjennom posisjonene:

695542N 270000E- 711300N 270000E- 711100N 275700E

704000N 302700E- 702400N 312200E- 694742N 304942E deretter langs grensen Russland/Norge, Finland/Norge tilbake til 695542N 270000E, og som strekker seg fra bakken/vannet uten øvre grense,

gjelder følgende restriksjoner:

1.1. Med unntak som angitt i 1.1.1. kan ikke-regelbunden og privat flyging innenfor området bare finne sted etter en på forhånd innsendt fullstendig reiseplan. Flygeruten skal spesifiseres.
1.1.1. Ved avgang fra en flyplass der flygingen bare vil finne sted innenfor grensene for kontrollsonen (CTR) eller trafikkinformasjonssonen (TIZ) for vedkommende flyplass, er det tilstrekkelig, før avgang, å gi slike opplysninger til vedkommende lufttrafikktjenesteenhet som er påkrevet for lufttrafikktjenesteformål i angjeldende luftrom.

Flyging innenfor en CTR eller TIZ, men utenom åpningstiden for vedkommende lufttrafikktjenesteenhet kan, forutsatt at dette er i samsvar med andre bestemmelser som måtte gjelde for slik flyging, finne sted såfremt opplysninger om luftfartøy, hvilken flyplass det gjelder og når avgang og landing vil finne sted, er gitt til Bodø kontrollsentral før avgang.

ANM.: I samsvar med bestemmelsene i lufttrafikkreglene (BSL F 1), må alle flyginger som ønsker alarm- og redningstjeneste, også flyginger nevnt i 1.1.1., innlevere en fullstendig reiseplan.

1.1.2. Når riksgrensen skal krysses, må tidspunkt og posisjon for kryssing av grensen angis i reiseplanen. Reiseplanen må være Bodø kontrollsentral i hende senest 60 minutter før luftfartøyet ventes å passere grensen av norsk territorium.
1.1.3. Flyging innenfor EN R402 i strid med de bestemmelser som er fastsatt i punktene 1.1., 1.1.1. og 1.1.2. ovenfor, både avvik fra trekk som fører til flyging inn i området uten tillatelse og avvik fra klarert/godkjent trekk, kan resultere i at avskjæring av luftfartøy blir foretatt.
1.1.4. Restriksjonene i denne forskrift gjelder ikke ambulanseflyginger.
2. Forskriften trer i kraft 30. mars 1995 og erstatter tidligere forskrift for restriksjonsområde EN R401, opprettet med hjemmel i luftfartsloven av 17. desember 1923, § 31, jfr. kgl.res av 7. januar 1959 som således oppheves.
3. Forskriften skal kunngjøres ved omtale i Norsk Lovtidend og tas inn i AIP NORGE.