Forskrift om husnummerskilt, Lier kommune, Buskerud.

DatoFOR-1995-03-07-527
PublisertAvd II 1995 211
Ikrafttredelse07.03.1995
Sist endret
EndrerFOR-1983-09-27-1524
Gjelder forLier kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§105, LOV-1978-06-23-70-§4-1, FOR-1979-10-19-4
Kunngjort
KorttittelForskrift om husnummerskilt, Lier

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Lier kommunestyre 7. mars 1995 med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 105, lov av 23. juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven) § 4-1 og forskrift av 19. oktober 1979 nr. 4 nr. 15.5.

Kap. 1. Plikt til å sette opp skilt

§ 1-1.Enhver huseier, som av rådmannen1 har fått tildelt adressenummer til bygning eller del av bygning, plikter å sette opp og holde vedlike husnummerskilt og eventuelt henvisningsskilt på eiendommen i samsvar med disse regler. Huseieren plikter å anskaffe nødvendige skilt for egen kostnad.
1Delegert teknisk sjef.

Kap. 2. Skiltets plassering m.v.

§ 2-1.Husnummerskiltet skal plasseres på en måte som tydelig angir hvilken eiendom det knytter seg til og alltid være anbragt slik at det er lett synlig fra vei/gate. Skiltet skal holdes rent og skal ha tydelige tall og eventuelt bokstaver.
§ 2-2.Husnummerskiltet skal være anbragt såvidt mulig ca. 2,5 meter over bakken og så vidt mulig til høyre for alle inngangsdører og innkjørsler fra vei/gate.
§ 2-3.Der hvor skiltet vanskelig kan sees fra veien/gata, skal nummerskiltet anbringes i passende høyde på port, innhegning, stolpe eller annet egnet sted, og såvidt mulig til høyre for inngang/innkjørsel.
§ 2-4.Vender husnummerskiltet mot annen vei/gate enn den adressen er knyttet til, skal adressen angis ved særskilt henvisningsskilt. Dette settes under husnummerskiltet.
§ 2-5.Selv om eiendommen ikke har inngang eller innkjørsel fra den vei/gate som nummeret er knyttet til, skal det settes opp vanlig nummerskilt til veien/gata. Under nummerskiltet skal plasseres henvisningsskilt som angir fra hvilken vei/gate eiendommen har adkomst.
§ 2-6.Hvor rådmannen1 finner det påkrevet, kan det forlanges oppsatt suppleringsskilt ved hovedvei foruten ved de enkelte hus eller de enkelte innganger.
1Delegert teknisk sjef.
§ 2-7.Huseier plikter å sørge for at husnummerskiltets og henvisningsskiltets synlighet ikke hindres av trær, busker, andre skilt m.v.

Kap. 3. Skiltenes materiale og utførelse

§ 3-1.Husnummerskilt og henvisningsskilt skal være av aluminium eller annet rustfritt og holdbart materiale. De skal festes solid, rustfritt og holdbart.
§ 3-2.Husnummerskiltet skal ha svarte tall og eventuelt bokstaver (henvisningsskilt), samt svart kantbord på hvit eller hvitaktig reflekterende bunn.
§ 3-3.Størrelsen på husnummerskiltet og henvisningsskiltet skal være slik Statens vegvesens skiltnormer viser i kapittel II, avsnitt 7, henholdsvis skilt 770 og 766.

Kap. 4. Forskjellige bestemmelser

§ 4-1.Rådmannen1 kan tillate at det settes opp andre skilt etter en fastsatt modell. Slike skilt må også være av varig materiale, ha tydelige tall og tilfredsstillende kontrast mot bakgrunnen.
1Delegert teknisk sjef.
§ 4-2.Rådmannen1 kan kreve utskiftet skilt som ikke tilfredsstiller nødvendige funksjonskrav.
1)Delegert teknisk sjef.
§ 4-3.Hvor lovlige husnummerskilt og henvisningsskilt ikke allerede er anbragt, skal slike være oppsatt innen ett år etter at denne forskrift trer i kraft. For nybygg som har fått tildelt adresse, skal skilt settes opp snarest mulig og før ferdigattest utstedes.
§ 4-4.Rådmannen1 skal føre tilsyn med at disse regler overholdes og gi nødvendige pålegg.
1Delegert teknisk sjef.
§ 4-5.Imøtekommes ikke pålegget innen en gitt rimelig frist, kan rådmannen1 selv besørge de nødvendige arbeider utført for huseierens regning - jfr. plan- og bygningsloven §§ 114 og 115.
1Delegert teknisk sjef.

Kap. 5. Klage

§ 5-1.Enkeltvedtak truffet med hjemmel i denne forskrift kan påklages til fylkesmannen

Kap. 6. Straffeansvar

§ 6-1.Overtredelser av disse regler og av påbud som er gitt i medhold av disse regler, rammes av straffebestemmelsen i plan- og bygningsloven § 112.

Kap. 7. Ikrafttreden

§ 7-1.Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 27. september 1983 nr. 1524 om regler for husnummerskilt, Lier kommune, Buskerud.