Forskrift om vedtekter for vann og kloakk, Bamble kommune, Telemark.

DatoFOR-1996-01-25-1476
PublisertII 2001 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.1996
Sist endretFOR-2006-01-04-31
Endrer
Gjelder forBamble kommune, Telemark.
HjemmelFOR-1995-01-10-70, LOV-1974-05-31-17
Kunngjort15.11.2001
KorttittelForskrift om vann og kloakk, Bamble

Fastsatt av Bamble kommunestyre 25. januar 1996 med hjemmel i forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer, jf. lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter. Endret 4 jan 2006 nr. 31. 

1. Avgiftsplikt etter forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 og rundskriv T 8/76, T 9/86 og endret juli 2000, T 1344. 
1.1 Plikten til å betale vann- og/eller kloakkavgift gjelder:

Eiendom/boenhet/fritidsbolig som er tilknyttet kommunalt vann- og/eller kloakkledning, direkte eller gjennom privat samleledning.

Eiendom som i medhold av bygningslovens § 65, § 66 eller § 92 er krevd tilknyttet kommunalt vann- og/eller kloakkledning. Ubebodde/skadde eiendommer kan etter søknad betale etter laveste gruppe. Skadd boenhet må være fraflyttet minimum 4 md. for å få reduksjon. Ubebodd eiendom må være fraflyttet minimum 12 md. for å få reduksjon. 

1.2 Eieren står ansvarlig for avgiftene. For eiendom som er bortfestet betaler festeren i stedet for grunneieren. Forutsetningen for dette er at eiendommen er bortfestet ved arvefeste, eller så lang tid at det ennå er minst 30 år igjen av festetiden, regnet fra det tidspunkt da avgiftsplikten første gang inntrådte. Det samme gjelder dersom festeren etter avtale har rett til å kreve festet forlenget for så lang tid at den samlede gjenstående festetid i tilfelle avtaleforlengelse blir 30 år. 
2. Definisjon av kloakkledning

Med kloakkledning forstås i disse forskrifter separate ledninger for avløp fra sanitærutstyr og industriproduksjon (spillvannsledninger), eller fellesledninger for disse avløpstyper, eventuelt felles med overvann. 

3. Avgiftsform

Avgiftene omfatter:

-Tilknytningsavgift for vann
-Tilknytningsavgift for kloakk
-Årsavgift for vann
-Årsavgift for kloakk. 
4. Avgiftssatser

Avgiftssatsene fastsettes av kommunestyret, og trer i kraft fra det tidspunktet kommunestyret bestemmer. 

5. Restriksjoner på vannleveranse m.m.

Restriksjoner for vannforbruket, eller kortere avbrudd av leveranse, eller mottak av kloakk, gir ikke grunnlag for reduksjon av avgiftene. 

6. Arealberegningsmetode 
6.1. I den utstrekning avgiftsberegningen gjøres avhengig av boligens/eiendommens størrelse, skal arealberegningen følge NS-3940 forenklet til GAB registreringsreglene og Husbankens omregningsfaktorer (beregnet areal). 
6.2. For industri regnes bruksareal. 
7. Tilknytningsavgifter 
7.1 Tilknytningsavgift for vann og/eller kloakk skal betales før eiendommen blir tilkoblet. 
7.2 Tilknytningsavgift.
-Tilknytningsavgift vann
-Tilknytningsavgift kloakk. 
8. Årsavgifter 
8.1 Årsavgift for vann og/eller kloakk skal betales:

For eiendom som er tilknyttet kommunal vann- eller kloakkledning. 

8.2. Årsavgiftene beregnes etter en fast og en variabel del. Den variable delen kan beregnes etter målt eller stipulert del. Den enkelte gebyrpliktige eller kommunen kan kreve at forbruket skal måles. Fordeling: Fast del 60%, variabel del 40%). 
8.3. For andre bygg enn rene boliger som har godkjent vannmåler betales årsavgift for både vann og kloakk i henhold til målt eller stipulert vannforbruk.

For storforbrukere gjelder.

Forbruk over 10.000 m³ betaler 10 x den faste delen.

Forbruk over 20.000 m³ betaler 20 x den faste delen.

Forbruk over 30.000 m³ betaler 30 x den faste delen.

Forbruk over 40.000 m³ betaler 40 x den faste delen.

Forbruk over 50.000 m³ betaler 50 x den faste delen.

Dersom kloakkmengden er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, skal kloakkavgiften baseres på den kloakkmengde som bestemmes av administrasjonen. 

8.4 Boliger betaler etter areal.

Gr. 1 0 til 125 m² (125 m³)

Gr. 2 over 125 m² (164 m³)

1 m² beregnet areal omregnes til 1 m³ vann og avløp. 

8.5

Pleiehjem o.l. 4 m³ pr. kvm brutto areal

Skoler 2 m³ pr. kvm brutto areal

Hoteller, pensjonater, m³ pr. kvm brutto areal

Kafeer o.l. 3 m³ pr. kvm brutto areal

Tørr industri 2 m³ pr. kvm brutto areal

Forretninger, kontorer o.l. 2 m³ pr. kvm brutto areal

Idrettsforeninger, humanitære lag/foreninger og relig. org. 0,25 m³ pr. kvm brutto areal. 

8.6. Ved beregning av årsavgift for vann og kloakk legges areal av hybler, hybelleilighet og generasjonsleiligheter til arealet av den resterende del av boligen, når det er samme eier (se også punkt 6.1). 
8.7 Avgiften innkreves når midlertidig brukstillatelse gis eller 12 md. etter at byggetillatelse er gitt. Kommuneingeniøren kan etter søknad gi utsettelse dersom bygget ikke er påbegynt. 
9. Fradrag i årsavgiften 
9.1. For industribedrifter, jordbruksvirksomhet og virksomhet som har kloakk/vann som i sammensetning avviker vesentlig, se pkt. 13.1. 
10. Tillegg i årsavgiften 
10.1. Hvor kloakkvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens kloakkanlegg, kan det beregnes tillegg til kloakkavgiften. Tilleggets størrelse fastsettes av administrasjonen. Avgiften skal gjenspeile de faktiske kostnader. 
10.2. Avgiftspliktig som unnlater å etterkomme pålegg om å fjerne/kortslutte privat septiktank/avslammingstank, skal betale et tillegg til kloakkavgiften. Tilleggsavgiften begynner å løpe 6 md. etter at pålegget er gitt, hvis arbeidet ikke til den tid er utført tilfredsstillende. Tillegget utgjør 200% av eiendommens ordinære kloakkavgift, og løper inntil pålegget er etterkommet. Kommunen kan utføre arbeidet for eierens regning. 
10.3. Avgiftspliktig som unnlater å etterkomme pålegg om å utbedre lekkasjer på eiendommens vannledning, eller mangler ved kloakkanlegg eller sanitærutstyr som medfører økt forurensning eller belastning på ledninger eller renseanlegg, skal betale et tillegg til vann- og /eller kloakkavgiften. Tilleggsavgiften begynner å løpe 1 måned etter at pålegget er gitt. Tillegget utgjør 200% av eiendommens ordinære vann- og/eller kloakkavgift og løper inntil pålegget er etterkommet. Kommunen kan utføre arbeidet for eierens regning. 
11. Bestemmelser for bruk av vannmålere 
11.1 For eiendommer som installerer vannmåler gjelder følgende.
-Ingeniørvesenet bestemmer type, plassering og størrelse av måleren og måleren er den avgiftspliktiges eiendom.
-Eieren skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesing og vedlikehold.
-Blir en måler borte eller skadet skal eieren omgående meddele dette til ingeniørvesenet.
-Ingeniørvesenet godkjenner installatør og vedlikeholdsrutiner, eventuell flytting, bytting eller fjerning av måler.
-Utgifter til installasjon eller eventuell flytting av måleren betales av eieren.
-Ingeniørvesenet kan ved skriftlig pålegg til eieren forlange en kontroll av vannmåleren. Viser kontrollen en feilavlesning på minst 5% utføres justeringen, eventuelt utskifting av måleren uten utgifter for kommunen. I motsatt fall betaler kommunen omkostningene. Dersom eventuelle feilmålte mengder ikke kan beregnes tilstrekkelig nøyaktig, justeres avgiften for den perioden det er tvil om etter gjennomsnittet av nærmeste avlesningsperiode før feilen er oppstått, og etter at den er utbedret. For installasjon og bruk av vannmålere gjelder forøvrig kommunens tekniske bestemmelser. 
12. Innbetaling av årsavgiften 
12.1. Avgiftene fordeles over 4 terminer pr. år.

Forfallsdatoer: 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november. For eiendommer som betaler etter målt forbruk og/eller avløpsmengde, foretas avregning for en av terminene etter måleravlesning. 

12.2. Dersom årsavgiften ikke er betalt innen 1 md. etter at den avgiftspliktige har mottatt annen gangs varsel om innbetaling, kan ingeniørvesenet, når kommunelegen ikke motsetter seg det, stenge den kommunale vannforsyningen til eiendommen. For oppmøte i forbindelse med avstenging og påsetting av vannforsyningen skal den avgiftspliktige betale en tilleggsavgift på kr 500,-. 
12.3. Krav på avgifter er med hensyn til pantesikkerhet og inndrivelse likestilt med skatt av fast eiendom. 
13. Særlige beregningsregler og avtaler 
13.1. For industribedrifter, jordbruksvirksomhet og virksomhet som har særlig stort eller liten kloakkmengde, eller som har kloakkvann som i sammensetning avviker vesentlig fra vanlig husholdningskloakk, kan årsavgift fastsettes etter avtale med administrasjonen Hvis avtale ikke kommer i stand, se 14. Avtalen kan sies opp av begge parter med ett års varsel. Avgiftstørrelsen skal gjenspeile kommunens faktiske kostnader. 
13.2 Så vel kommunen som den avgiftspliktige i henhold til punkt 13.1 kan kreve årsavgift for vann basert på målt vannforbruk. Når det er samsvar mellom mengden av vannforsyning og kloakk kan på tilsvarende måte begge parter kreve årsavgiften både for vann og kloakk basert på målt vannforbruk. Partene kan også kreve at årsavgiften for kloakk blir basert på målt avløpsmengde så fremt dette er teknisk gjennomførbart. Avgiften skal gjenspeile kommunens faktiske kostnader. 
13.3 Fritidseiendom som er tilknyttet vannverket via sommerledning (maksimum 15. april - 15. oktober) betaler fast del for bolig.
A.Variabel del 1/4 av bolig, gruppe 1.
B.Dersom vannledning kun er lagt fram til hyttevegg eller vannpost settes variabel del til 1/8 del av bolig i gruppe 1.

Sommerabonnenter er selv ansvarlig for til/frakobling og vedlikehold/drift av anlegget. Fellesanlegg skal ha vannmåler (pga. kontroll med lekkasjer m.m.). Alt arbeid på anlegget og rapportering av målerstand pr. 1. november hvert år skal utføres av rørleggerfirma som har ansvarsrett i kommunen.

0Endret ved forskrift 4 jan 2006 nr. 31 (i kraft 1 jan 2006).
 
14. Klage

Avgjørelser som er truffet av administrasjonen kan ankes til kommunens klagenemd. 

15. Ikrafttreden

Forskriftene trer i kraft fra 1. januar 1996 iflg. kommunestyresak 8-1996.

Endret K.sak 177/96 (22/11), endring av forskrift for vann og avløp.

Endret K.sak 186/96 (21/11), endring av antall terminer.

Endret K.sak 181/97 (12/12), endring av antall grupper pkt. 8.4

Endret i K.sak 103/00 (14/12) Endring av § 1 - 6.1 - 8.2 - 8.3 - 8.4 - 8.7.