Forskrift mot brenning av halm og bråte, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1996-03-12-328
PublisertII 1996 99
Ikrafttredelse03.05.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forOrkdal kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§3, LOV-1981-03-13-6-§7og§9, FOR-1987-12-15-960-§6-2
Kunngjort
KorttittelForskrift mot brenning av halm mm, Orkdal

Fastsatt av Orkdal kommunestyre 12. mars 1996 med hjemmel i lov av 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern m.v § 3, forskrift av 15. desember 1987 nr. 960 om brannvern § 6-2, lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall § 7 og § 9. 

1.I Orkdal Kommune er det forbudt med halm- og grasbrenning.
2.Brannsjefen kan gi dispensasjon fra forbudet ut fra skriftlige søknader. Følgende betingelser må være oppfylte for å få dispensasjon:
-Terreng, fuktighet, og vindforhold må være slik at mulighetene for å miste kontrollen med brenningen er minimal.
-Det må være sørget for betryggende beredskap for å hindre spredning.
-Halm- og grasbrenning må aldri foregå nærmere bebyggelse enn 100 meter.
-Vindretningen ved halm og grasbrenning må være slik at røyken ikke blåser i retning av tettbebyggelse.

Det er alltid søker som er ansvarlig for at betingelsene er oppfylt.

3.I Orkdal Kommune er det forbudt å brenne hageavfall i tettbygd strøk, og i andre områder så nær en naboeiendom at røyken kan medføre helsefare eller bli til sjenanse for naboene.
4.Ved skriftlige klager på brenning av halm, gras- og hageavfall som er i strid med disse forskriftene skal anmeldes når det er grove brudd på forskriftene.

Brudd på forskriften skal anmeldes når forholdet ikke opphører etter påtale.

5.Forskriften trer i kraft umiddelbart etter kunngjøring.