Forskrift for tømming av slamavskillere, privet, tette tanker, fettavskiller m.v. og for gebyr, Borre (Horten) kommune, Vestfold.

DatoFOR-1996-06-10-629
PublisertAvd II 1996 Nr. 7
Ikrafttredelse24.08.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forHorten kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort
Rettet24.02.2006, Horten.
KorttittelForskrift om slamavskillere mm, Borre

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Borre kommunestyre 10. juni 1996 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 26 tredje ledd, § 30 annet ledd og tredje ledd og § 34.

A

Kap. 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Forskriftene gjelder tømming av slamavskillere, privet, tette tanker, fettavskiller m.v. innen Borre kommune.

Forskriftene gjelder også gebyr for slamtømming.

Forskriftene er gjeldende for alle bebygde eiendommer i Borre kommune. Fritidsbebyggelse inngår i forskriftene.

§ 2.Definisjoner

Som slamavskiller regnes tanker for oppsamling for sanitært avløpsvann, f.eks. septiktanker og tette tanker m.v.

Som abonnent regnes eier eller fester av eiendom som omfattes av den kommunale slamtømmingen.

§ 3.Tvungen slamtømming

Kommunen skal tømme slamavskillere, privet m.v. som omfattes av disse forskriftene. Kommunen kan gi tillatelse til at andre utfører slamtømmingen. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen. Jfr. forurensningslovens § 30.

Kap. 2. Adkomst m.v.

§ 4.Krav til kjørbar vei

Som kjørbar vei regnes vei som har snuplass, kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle tungt kjøretøy. Langs veien må det ikke være greiner eller annet som hindrer kjøring. Veien må ha en fri høyde på minst 4 m. Ved tvist hvorvidt en vei er kjørbar etter ovenstående, er kommunens syn avgjørende.

Kap. 3. Tømming av slamavskiller m.v.

§ 5.Abonnentens plikter

Abonnenten skal sørge for at slamavskiller m.v. som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med bil, jfr. § 4. Overdekking av kumlokk o.l. med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten før tømming skal utføres.

Den som tømmer slamavskiller m.v., har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

§ 6.Tømming av slamavskiller m.v.

Varsel om når tømming vil finne sted, vil bli gitt av renovatøren eller på en annen måte som kommunen finner hensiktsmessig. Etter utført tømming skal abonnenten skriftlig varsles. Tømming vil vesentlig bli utført på snøbar mark.

For eiendom med boliger med fast bosetting og fritidsbebyggelse med toilett tilknyttet slamavskiller, skal slamavskiller tømmes hvert 2. år. Tette oppsamlingstanker og fettavskillere tømmes en gang hvert år.

Tømming av slamavskiller, tette tanker, fettavskiller m.v. oftere enn angitt, må abonnenten selv bekoste.

Tømming skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Eiendom skal forlates med lukket port.

Kap. 4. Gebyr

§ 7.Hvem skal betale gebyr

For tømming, mottak, behandling etc. av slammet, skal abonnenten betale et årlig gebyr til kommunen.

Kommunen fastsetter regler for beregning av gebyrets størrelse og betalingsbetingelser.

§ 8.Innkreving, renter m.v.

Gebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder regler i lov av 6. juni 1915 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunen § 26 og § 21 tilsvarende.

Kap. 5. Avsluttende bestemmelser

§ 9.Dispensasjon

Kommunen kan, etter særskilt søknad, gi dispensasjon fra disse forskrifter.

§ 10.Straffeansvar

Overtredelse av forskriftene straffes med bøter etter forurensningslovens § 79, annet ledd.

B

Avgjørelsesmyndighet etter forskriftens § 3, 2. ledd, § 4, 2. ledd, § 6, 1. ledd og § 9 delegeres til administrasjonssjefen som kan videredelegere innen administrasjonen.

I forhold til klagereglene er den administrasjonssjefen videredelegerer til, å anse som underinstans.