Forskrift mot brenning av halm og bråte, Skaun kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1996-08-28-4467
Publisert
Ikrafttredelse28.08.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkaun kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§3, LOV-1981-03-13-6-§7og§9, FOR-1987-12-15-960-§6-2
Kunngjort
KorttittelForskrift mot brenning av halm mm, Skaun

Fastsatt av Skaun kommunestyre 28. august 1996 med hjemmel i lov 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern m.v. § 3, og midlertidig forskrift 15. desember 1987 nr. 960 om brannvern m.v. § 6-2, lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 7 og § 9. 

1.I Skaun kommune er det forbudt med halm- og grasbrenning.
2.I Skaun kommune er det forbudt å brenne hageavfall i tettbygd strøk og i andre områder så nær naboer at røyken kan medføre helsefare eller blir til sjenanse for naboene.
3.Brannsjefen kan i samråd med forurensing- og landbruksmyndighet gi dispensasjon fra forbudet ut fra skriftlige søknader. Følgende betingelser må være oppfylt for å få dispensasjon:
-Lendet, fuktighet og vindforhold må være slik at muligheten for å miste kontroll med brenningen er minimal.
-Det må være sørget for betryggende beredskap for å hindre spredning.
-Vindretningen må være slik at røyken blåser bort fra bebyggelsen.
-Ved vurdering av dispensasjonssøknader må driftsmessige og driftsøkonomiske forhold vektlegges.

Det er alltid søker som er ansvarlig for at betingelsene er oppfylt.

4.Tradisjonelle pinse- og sankthansbål omfattes ikke av vedtekten.
5.Ved klage på brenning av halm, gras og hageavfall som er i strid med disse vedtekter, skal overtrederen få advarsel. Er bruddet alvorlig, skal forholdet i tillegg anmeldes.
6.Vedtektene trer i kraft umiddelbart etter kunngjøring.