Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1996-09-26-1027
PublisertII 1996 345
Ikrafttredelse26.09.1996
Sist endretFOR-2016-10-27-1272
Endrer
Gjelder forTrondheim kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1974-05-31-17
Kunngjort
KorttittelForskrift om vann- og avløpsgebyr, Trondheim

Fastsatt av Trondheim bystyre 26. september 1996 med hjemmel i lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter. Endret ved forskrifter 18 feb 1997 nr. 281, 27 nov 1997 nr. 1229, 4 nov 1999 nr. 1227, 21 nov 2002 nr. 1870, 25 nov 2004 nr. 1630, 27 okt 2016 nr. 1272 (i kraft 4 des 2016). Endres ved forskrift 26 april 2017 nr. 541 (i kraft 10 juni 2017).

§ 1.Gebyrplikt
1.Plikten til å betale vann- og/eller avløpsgebyrer gjelder:

Fast eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning, direkte eller gjennom privat samleledning.

Eiendom som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens §§ 65, 66 eller 92, jf. §§ 65 og 66 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.

2.Eieren står ansvarlig for gebyrene.

For eiendom som er bortfestet, betaler festeren i stedet for grunneieren. Forutsetningen for dette er at eiendommen er bortfestet ved arvefeste eller på så lang tid at det ennå er minst 30 år igjen av festetiden, regnet fra det tidspunkt da gebyrplikten første gang inntrådte. Det samme gjelder dersom festeren etter avtale har rett til å kreve festet forlenget for så lang tid at den samlede gjenstående festetid i tilfelle avtale forlenges blir 30 år.

0Endres ved forskrift 26 april 2017 nr. 541 ( ikraft 10 juni 2017).
§ 2.Definisjon av avløpsledning

Med avløpsledning forstås i disse forskrifter separate ledninger for avløp fra sanitærutstyr og industriproduksjon (spillvannsledning) og ledninger for tak-, drens- og overvann (overvannsledninger) eller fellesledninger for disse avløpsvanntyper.

§ 3.Gebyrformer

Gebyrene omfatter:

1)Engangsgebyr ved tilknytning for vann.
2)Engangsgebyr ved tilknytning for avløp.
3)Årsgebyr for vann.
4)Årsgebyr for avløp.
§ 4.Gebyrsatser

Gebyrsatsene fastsettes av bystyret selv og trer i kraft fra det tidspunkt bystyret bestemmer.

§ 5.Restriksjoner på vannleveranse m.m.

Restriksjoner på vannforbruket eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene.

§ 6.Arealberegningsmetode

I den utstrekning gebyrberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, settes arealet lik bruksarealet, slik det er registrert i matrikkelen (NS-3940). Arealet avrundes nedover til nærmeste m² .

0Endret ved forskrift 27 okt 2016 nr. 1272 fra 4 des 2016.
§ 7.Engangsgebyr ved tilknytning
1.Engangsgebyr ved tilknytning for vann- og/eller avløp skal betales:
-Ved nybygg eller ved utvidelse av eksisterende bygg dersom utvidelsen er større enn 30 kvm og bygget er tilknyttet vann- og/eller avløpsledning.
-Når nybygg reises på tomt hvor den tidligere bebyggelse hadde vann- og avløpstilknytning, svares engangsgebyr ved tilknytning i den utstrekning den nye bebyggelsens gebyrpliktige areal overstiger den tidligere bebyggelsens areal, med mindre utvidelsen er mindre enn 30 kvm.
-Når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal vann- eller avløpsledning.
2.Engangsgebyret ved tilknytning fastsettes i forhold til bebyggelsens størrelse.

Bystyret kan fastsette minimumsgebyr.

For driftsbygninger i jordbruket fastsettes engangsgebyret ved tilknytning på grunnlag av det samlede areal av husdyrrom, vaskerom og rom som har vannuttak. Ved gebyrfastsettelsen skal følgende arealstørrelser benyttes:

-Gebyrpliktig areal mindre enn 100 kvm.
-Gebyrpliktig areal over 100 kvm og opptil 199 kvm.
-Gebyrpliktig areal over 199 kvm.

Dersom beregningen av engangsgebyret ved tilknytning på grunnlag av den gebyrpliktige driftsbygnings totale areal blir mindre enn ved ovennevnte beregningsmetode, velges den metode som for eieren er den gunstigste.

For næringsbygg, industribygg, forretningsbygg, bygg for blandede formål, samt offentlige bygg, fastsettes tilknytningsgebyret etter følgende satser:

-For areal t.o.m. 1.000 m² betales fullt gebyr.
-For areal fra 1000 m² - t.o.m. 5.000 m² betales 80% av fullt gebyr.

For areal fra 5.000 m² betales 70% av fullt gebyr.

0Endret ved forskrifter 27 nov 1997 nr. 1229, 4 nov 1999 nr. 1227.
§ 8.Årsgebyrer
1.Årsgebyr for vann og/eller avløp skal betales:

For eiendom som er tilknyttet kommunal vann- eller avløpsledning. I seksjonerte eiendommer betraktes hvert seksjonsnummer som egen eiendom.

2.Årsgebyr for henholdsvis vann- og avløpstjenester består av to deler: Abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Årsgebyret skal være basert på målt eller stipulert vannforbruk med de reservasjoner som følger av disse forskrifter.
3.Eiendom som har godkjent vannmåler betaler årsgebyr for både vann og avløp i henhold til målt vannforbruk og gjeldende m³ -pris.

Dersom avløpsmengden er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan avløpsgebyret baseres på den avløpsmengde som bestemmes av kommunen.

For installasjon og bruk av vannmålere gjelder bestemmelsene i § 12, samt kommunens Normalreglement for sanitæranlegg pkt. 3.10.

4.Eiendom som ikke betaler gebyr etter målt vannforbruk, skal betale årsgebyr for vann og/eller avløp i henhold til stipulert vannforbruk basert på bebyggelsens størrelse. Vannforbruk og avløpsmengde fastsettes på grunnlag av bruksarealet.

Dersom avløpsmengden er vesentlig større eller mindre enn det stipulerte vannforbruk, skal avløpsmengden baseres på den avløpsmengde som bestemmes av kommunen.

5.For eiendom som ikke har installert vannmåler betales et gebyr som svarer til 3 m³ vannforbruk årlig pr. kvm. bruksareal. Årsgebyret avrundes nedover til nærmeste hele krone.
6.For eiendommer hvor en for tiden ikke har beregningsgrunnlag, dvs måler ikke er installert og arealoppgaver mangler, bemyndiges kommunen inntil videre å fastsette gebyret lik minimumsgebyret mot senere korrigering.
7.Fullt årsgebyr skal innkreves fra og med måneden etter det første av tidspunktene for innflytting eller når brukstillatelse gis.
0Endret ved forskrifter 27 nov 1997 nr. 1229, 21 nov 2002 nr. 1870, 25 nov 2004 nr. 1630.
§ 9.Vann til skipsbruk og til privat vannverk
1.Trondheim Havn får levert vann av kommunen etter måler og ordinære satser. For videresalg til skip fastsetter Havnestyret egne satser.
2.For levering av vann til private vannverk fastsetter bystyret selv i hvert enkelt tilfelle gebyrets størrelse.
§ 10.Fradrag i årsgebyret

For industribedrifter, jordbruksvirksomhet og virksomhet som har avløpsvann som i sammensetning avviker vesentlig fra vanlig husholdningsavløp i gunstig retning kan det, i spesielle tilfelle, beregnes et fradrag i årsgebyret for avløp. Fradragets størrelse fastsettes av kommunen.

§ 11.Tillegg i årsgebyret
1.Hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et tillegg til avløpsgebyret. Tilleggets størrelse fastsettes ved avtale, eller hvis avtale ikke kommer i stand, av kommunen.
2.Gebyrpliktige som unnlater å etterkomme pålegg om å fjerne eller kortslutte privat septiktank eller avslammingstank, skal betale et tillegg til avløpsgebyret. Tilleggsgebyret begynner å løpe 6 måneder etter at pålegget er gitt, hvis arbeidet ikke til den tid er utført tilfredsstillende. Tillegget utgjør 50% av eiendommens ordinære avløpsgebyr, og gebyret beregnes for hvert påbegynt kvartal. Gebyret løper inntil pålegget er etterkommet.
3.Gebyrpliktige som unnlater å etterkomme pålegg om å utbedre lekkasje på eiendommens vannledning eller mangler ved avløpsanlegg eller sanitærutstyr som medfører økt belastning på ledninger eller renseanlegg, skal betale et tillegg til vann- og/eller avløpsgebyret. Tilleggsgebyret begynner å løpe en måned etter at pålegget er gitt.

Tillegget utgjør 50% av eiendommens ordinære vann- og/eller avløpsgebyr og beregnes for hvert påbegynt kvartal. Gebyret løper inntil pålegget er etterkommet.

4.For eiendom som er gebyrpliktig bare for vann, beregnes et tilleggsgebyr til årsgebyret på 10% av det beregnede gebyr etter § 8.
5.For eiendommer med kommunal vannmåler, betales ett årlig tillegg til årsgebyret for vann som vederlag for utlevering, drift og vedlikehold. Tillegget fastsettes årlig av Bystyret. Tillegget beregnes fra første hele termin etter at måleren er installert.
0Endret ved forskrift 27 nov 1997 nr. 1229.
§ 12.Installasjon og bruk av vannmåler
1.Eiendommer som tilknyttes etter 1. januar 1998, skal ha installert vannmåler.

Eiendommer som ikke utelukkende nyttes til boligformål, samt eiendommer med fontene, eller vannbasseng større enn 3 m³, skal ha installert vannmåler.

Dersom det finnes nødvendig, kan kommunen også i andre tilfeller påby at vannmåler skal installeres.

Kommunen kan i spesielle tilfeller dispensere fra plikten til å installere måler.

2.For både private og kommunale vannmålere gjelder:

Det er huseierens ansvar å sørge for at måleren blir avlest på forespørsel fra kommunen.

Blir en måler ikke avlest, beregnes årsgebyret for neste termin etter forbruket i det siste foregående år, eller etter gjennomsnittsforbruket i de 3 siste foregående år. Det samme gjelder hvis en måler går i stykker eller den viser feilaktig resultat.

Blir en privat måler ikke reparert, betales årsgebyr for vann og avløp i henhold til stipulert vannforbruk basert på bebyggelsens størrelse.

0Endret ved forskrift 27 nov 1997 nr. 1229.
§ 13.Betaling av årsgebyr
1.Gebyrene forfaller til betaling etter de fastsatte regler for eiendomsavgift i Trondheim kommune i samsvar med skattebetalingsloven.
2.Blir vann- eller avløpsgebyret ikke betalt ved forfall, kan kommunen vedta å stenge den kommunale vannforsyning til eiendommen etter at abonnenten er varslet om at slik stenging vil bli foretatt.

For oppmøte i forbindelse med avstenging og påsetting av vannforsyning skal den gebyrpliktige dekke kommunens utgifter.

§ 14.Pantesikkerhet og innkreving av gebyrene
1.Forfalt krav på årsgebyrer etter denne forskrift er sikret med lovpant i eiendommen etter pantelovens § 6-1 annet ledd, bokstav c, jf. vass- og kloakklovens § 4.
2.Pantesikkerhet for tilknytningsgebyrer kan etableres som avtalepant og tinglyses på vedkommende eiendom.
3.Forfalt krav på års- og tilknytningsgebyrer kan kreves inn etter reglene for skatt, og er ellers tvangsgrunnlag for utlegg, jf. vass- og kloakklovens § 4.
0Endres ved forskrift 26 april 2017 nr. 541 ( ikraft 10 juni 2017).
§ 15.Om klageadgang

Enkeltvedtak i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunens klagenemnd, jf. forvaltningslovens § 28 annet ledd.

§ 16.Delegasjon

Bystyret kan delegere sin myndighet i denne forskrift ved eget delegasjonsvedtak.

§ 17.Ikrafttreden. Overgangsregler
1.Forskriftsendringene gis virkning fra 1. juli 1997.
2.For ikke-tilknyttede bygninger oppført før 31. august 1995, som av kommunen ble pålagt eller prosjektert tilknyttet til nye offentlige ledninger før forskriftsendringen den 31. august 1995, foretas beregningen av tilknytningsavgiften på grunnlag av den arealberegningsmetode som gjaldt før 31. august 1995 dersom denne gir et gunstigere resultat for abonnenten.

Bestemmelsen gjelder kun igangsatte prosjekter før 31. august 1995 for bygninger som tidligere hadde separat-anlegg og som nå blir pålagt tilknytning til offentlige ledninger.

For avgiftssatsene er tilknytningstidspunktet avgjørende.

For å oppnå ovennevnte fordel må tilknytning foretas innen 6 mnd etter at de offentlige ledningene er klargjort for tilknytning.

0Endret ved forskrifter 18 feb 1997 nr. 281, 27 nov 1997 nr. 1229, 4 nov 1999 nr. 1227.