Forskrift om renovasjon for Frosta, Inderøy, Levanger, Mosvik og Verdal kommuner, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1996-10-01-1385
PublisertII 1996 531
Ikrafttredelse11.03.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forFrosta, Inderøy, Levanger og Verdal kommuner, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1982-11-19-66-§34
Kunngjort
KorttittelForskrift om renovasjon, Frosta m.m.

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Frosta kommunestyre 1. oktober 1996, Inderøy kommunestyre 10. mai 1995, Levanger kommunestyre 19. mars 1996, Mosvik kommunestyre 10. mai 1995 og Verdal kommunestyre 29. mars 1995 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 26 og § 34 jf. § 30 og lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunen.

Kap. 1. Generelle bestemmelser

1.Definisjoner

Forbruksavfall er vanlig avfall fra husholdninger, butikker, bedrifter, kafeer, hoteller, kontorer, konferanse-lokaler o.l. Som forbruksavfall regnes også større gjenstander som inventar o.l. og avfall av tilsvarende art og mengde fra annen virksomhet.

Som abonnent regnes eier av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. Dersom eiendommen er festet bort, kan likevel festeren regnes som abonnent, dersom festeavtalen kan fornyes slik at festetiden blir minst 30 år.

Det vises forøvrig til:

-Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 27 definisjoner.
-Forskrift av 8. juli 1992 nr. 519 om utslipp fra separate avløpsanlegg.
-Forskrift av 5. mai 1994 nr. 339 om sortering, oppbevaring og levering til gjennvinning av brunt papir.
-Forskrift av 19. mai 1994 nr. 362 om spesialavfall.
2.Virkeområde

Forskriften gjelder oppsamling, innsamling, transport og behandling av septikslam og forbruksavfall i kommunen.

Alle leiligheter (boligenheter) skal være tilknyttet godkjent renovasjonsordning.

3.Avfall som ikke omfattes av kommunal henteordning

Avfall som er underlagt egne forskrifter omfattes ikke automatisk av den kommunale henteordningen uten at det er fattet spesielt vedtak om dette. Det vises forøvrig til egne vedtak om innsamlingsordning for spesialavfall, risikoavfall og medisinrester.

Det er ikke tillatt å legge flytende avfall, større metallstykker, sprøytespisser/skalpeller, varm aske, større mengder dyre-/fiskeavfall, etsende/eksplosive eller selvantennelige stoffer i oppsamlingsenhetene. Abonnenten må selv sørge for å bringe dette avfallet til avfallsplass eller godkjent oppsamlingsplass.

4. Innsamling av forbruksavfall

Kommunen sørger for innsamling av forbruksavfall. Ingen må derfor samle inn forbruksavfall uten kommunens samtykke. Kommunen kan sette bort hele eller deler av renovasjonen til private renovatører.

Avfall skal i størst mulig grad gjenvinnes og sorteres i minst tre fraksjoner (papir, organisk og restavfall) når kildesortering er innført. Andre gjenvinnbare fraksjoner kan tilrettelegges for innsamling i kildesortering, eller ved separate ordninger.

Oppsamlingsenhetene må ikke overfylles eller pakkes så hardt at det er vanskelig å få avfallet ut av beholderen.

Større gjenstander som møbler o.l. som ikke passer til innsamlingssystemet, må abonnentene selv bringe til godkjent avfallsmottak, jfr. forøvrig pkt. 9. Skarpe gjenstander må pakkes godt inn. Likeledes bør fuktig avfall pakkes godt inn, slik at lukt og tilgrising av avfallsbeholderne blir minst mulig.

Naboer, borettslag eller sameiere oppfordres til samarbeid om fellesordninger for innsamling av sitt forbruksavfall.

Kommunen kan i spesielle tilfeller vedta særordninger.

5.Anskaffelse av og utlevering av oppsamlingsenhetene

Oppsamlingsenhetene er kommunens eiendom og består av følgende enheter etter at kildesortering er innført:

Alternativ nr. 1. 1. Beholder for restavfall.

Alternativ nr. 1. 2. Beholder for papp/papir.

Alternativ nr. 1. 3. Beholder for organisk/matavfall. 

+ innesett (små beholdere for organisk og papir). 

Alternativ nr. 2. 1. Beholder for restavfall.

Alternativ nr. 2. 2. Beholder for papp/papir.

Alternativ nr. 2. 3. Isolert binge for varmkompostering. 

+ innesett (små beholdere for organisk og papir). 

Alternativ nr. 3. 1. Beholder for restavfall.

Alternativ nr. 3. 2. Beholder for papp/papir.

Alternativ nr. 3. 3. Alternativ behandling for våtorganisk avfall. 

+ innesett (små beholdere for organisk og papir). 

Størrelse på innsamlingsenhetene tilpasses det til enhver tid gjeldende behov hos abonnentene.

Vedlikehold/renhold av oppsamlingsenhetene besørges av abonnentene. Abonnentene er ansvarlige for skader på beholderne som skyldes feilaktig bruk, hærverk e.l. Kommunen avgjør når en beholder må repareres eller fornyes.

Dersom det viser seg at det utvalgte antall og volum på oppsamlingsenhetene ikke er tilstrekkelig for eiendommen, er det abonnentens plikt å ordne med utvidelse av abonnementet. Dersom dette ikke bringes i orden, kan kommunen pålegge utvidelse av abonnementet til riktig størrelse.

6.Plassering av oppsamlingsenhetene

Oppsamlingsenhetene må plasseres slik at de ikke er til sjenanse for andre. Oppsamlingsenhetene settes frem til vegen der renovasjonsbilen kjører på hentedagen for avfall. Plassering av oppsamlingsenhetene på tømmedagen må være slik at renovatøren ikke hindres av snø, vann eller andre sperringer. I perioder med snø og is kan det være nødvendig å ha annen plassering av oppsamlingsenhetene som skal tømmes enn resten av året.

7.Krav til kjørevei/kjørbar vei

I hovedsak skal det kjøres etter offentlig veg, kjøring av private veger kun etter avtale.

Kjørbar vei er vei som tilfredsstiller kravet til kjørbarhet for renovasjonsbilen sommer og vinter. F.eks. må fri høyde være minimum 3,5 m. Vinters tid må veien og snuplass være brøytet/strødd. Tvilstilfeller vedrørende veistandard m.v. avgjøres av teknisk sjef. Avgjørelsen kan påklages.

8.Innsamlingsfrekvens/måte

Kommunen sørger for at oppsamlingsenhetene tømmes med den hyppighet som kommunen bestemmer, jfr. krav fra helsemyndighetene.

Ved endring av tømmedag (eks. helligdager osv.) skal dette spesielt kunngjøres ved annonse i lokalpressen eller ved meldinger direkte til abonnentene.

Innsamlingen skal foretas slik at beboerne ikke sjeneres unødig.

Beholderen skal forlates i lukket og oppreist tilstand. Under transport skal avfallet være sikret slik at ikke noe faller av eller tilsøler plass eller vei.

9.Avfall som krever spesiell innsamling: større gjenstander, spesialavfall og produksjonsavfall

Hvis abonnenten har avfall som ikke passer for kommunens innsamlingssystem på grunn av vekt, størrelse, konsistens e.l., må abonnenten selv besørge dette transportert til det riktige avfallsmottak. Kommunen henviser til riktig mottak. Kommunen skal ha spesielle ordninger for gjenvinnbart og farlig avfall. Ordningene vil være gjenstand for endringer, og abonnenten må rette seg etter de kommunale henvisningene.

Renovasjonsgebyr og hygieniske krav:

10.Renovasjonsgebyr

Abonnenten skal betale renovasjonsgebyr til kommunen i henhold til kommunalt gebyrregulativ vedtatt av kommunestyret. Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1 (jfr. tvangsfullbyrdelsesloven).

11.Hygieniske krav til renovasjon

Renovasjonsordningen skal i alle deler og til enhver tid være slik at sentrale og lokale helsemyndigheters krav til hygienisk avfallshåndtering oppfylles.

Avsluttende bestemmelser

12.Forespørsler, klager, dispensasjoner og tvister

Forespørsler og klager hva angår praktisk gjennomføring rettes til den som organiserer arbeidet. Kommunen avgjør alle søknader om dispensasjon fra ordningen. For vedtak fattet i medhold av forurensningsloven gjelder forvaltningsloven.

13.Meldinger om endringer av abonnementet

Abonnenten plikter å melde endringer vedrørende abonnementet på eiendommen. Søknader om fritak og dispensasjoner skal inneholde korrekt angivelse av adresse og riktig eier og rettes til kommunen.

14.Differensiering av renovasjonsgebyr

Differensiering av renovasjonsgebyret henger naturlig sammen med sorteringsordninger og mengden av restavfall. Kommunestyret kan gi hovedutvalg/komité fullmakt til å fastsette hvilke kriterier som skal danne grunnlaget for differensiering og størrelsen på renovasjonsgebyret innenfor vedtatt renovasjonsbudsjett.

15.Denne forskriften erstatter tidligere forskrifter for:
-Renovasjon
-Renovasjon for hytter og fritidshus
-Tømming av slamavskillere, tette tanker m.v.
-Innsamling og behandling av matrester og organiske restprodukter fra virksomheter
-Heimekompostering av våtorganisk avfall
-Alternativ behandling av organisk avfall fra eget hushold forbeholdt husdyrbruk.
16.Revidering

Forskriften revideres ved behov, dog minst en gang pr. valgperiode og felles med avfallsplan.

17.Brudd på forskriften

Ved brudd på renovasjonsforskriften og andre bestemmelser fattet av kommunen i forbindelse med denne forskriften, kan kommunen oppheve inngåtte særavtaler og ilegge forurensningsgebyr jfr. forurensningslovens § 37.

Kap. 2. Renovasjon for hytter og fritidshus

1.Omfang

Renovasjonsordningen omfatter alle hytter og fritidshus og andre bygg som nyttes som fritidshus i kommunen. Eiendom som blir fraflyttet og blir stående ubebodd kan etter søknad/varsel komme inn under forskrift for kommunal renovasjon for hytter og fritidshus. Ordningen iverksettes etter hvert som renovasjonskapasiteten utbygges.

2.Oppbevaring

Abonnenten må på sin eiendom oppbevare avfallet på en betryggende og forsvarlig måte, slik at ikke hygieniske ulemper og fare for dyrelivet oppstår.

3.Transport og anbringelse

Den enkelte abonnent må sørge for å få brakt sitt avfall til en av de utplasserte oppsamlingsenhetene som er merket hytte- og fritidsrenovasjon. Avfallet må emballeres forsvarlig under transport til oppsamlingsenhetene.

4.Avfall som ikke kan legges i oppsamlingsenhetene:

Det er ikke tillatt å legge flytende avfall, større metallstykker, sprøytespisser/skalpeller, varm aske, større mengder dyre-/fiskeavfall, etsende/eksplosive eller selvantennelige stoffer i oppsamlingsenhetene. Abonnenten må selv sørge for å bringe dette avfallet til avfallsplass eller godkjent oppsamlingsplass.

5.Gebyr

Hver enkelt abonnent betaler et gebyr etter kommunens fastsatte gebyrregulativ.

Gebyret fastsettes av Kommunestyret.

Kap. 3. Tømming av slamavskillere, tette tanker m.v.

1.Virkeområde

Forskriften gjelder oppsamling og transport av slam fra alle slamavskillere, mindre renseinnretninger, tette tanker m.v. innen hele kommunen. Alle eiendommer som ligger i kommunen omfattes av kommunens forskrift for tømming av slamavskillere.

2.Tvungen tømming av slamavskiller

Kommunen skal sørge for tømming av slamavskiller, privét m.v. som omfattes av disse forskriftene. Kommunen kan gi tillatelse til at andre står for inntransporten.

Transportøren har rett til å plassere slambilen på eiendommen under tømming. Tømmingen skal utføres så skånsomt som mulig slik at beboerne ikke sjeneres av støy, slam, og lukt. Anlegget/kummen skal forlates i lukket stand.

3.Tømming av slamavskiller m.v.

For eiendommer med fast bosetning og med toalett tilknyttet slamavskilleren, skal slamavskilleren tømmes en gang pr. år. For eiendommer med fast bosetning uten toalett tilknyttet slamavskilleren og for fritidsbebyggelse, skal slamavskilleren tømmes hvert 3. år. Tette oppsamlingstanker tømmes hvert år.

Tanker utført i henhold til forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg fastsatt av Miljøverndepartementet 8. juli 1992 nr. 519, kan tømmes hvert annet år. Minirenseanlegg skal tømmes i henhold til bestemmelser gitt av bygningsmyndighetene.

Tette tanker og tanker som avviker fra forskriftene må tømmes etter behov eller etter nærmere bestemmelser.

4.Unntak

I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme en annen tømmehyppighet.

5.Varsel

Varsel om når tømming vil finne sted vil bli gitt gjennom pressen eller tilsendt abonnentene før tømming.

Kap 4. Innsamling og behandling av matrester og organiske restprodukter fra virksomheter

1.Virkeområde

For å fremme avfallsminimering, gjenbruk og redusere miljøbelastningen for avfall fra medlemskommunene i Innherred Renovasjon skal det iverksettes ny særskilt innsamling av matrester/organiske restprodukter og biprodukter.

Formålet med innsamlingen er at matrester/organiske restprodukter etter forskriftsmessig behandling skal brukes til dyrefôr. Forskriften skal sikre en hygienisk og miljømessig forsvarlig behandling av dette avfallet.

Matrester/organiske restprodukter og biprodukter som av forskjellige grunner ikke kan brukes til dyrefôr skal gis en miljømessig forsvarlig behandling.

2.Definisjoner

Forskriften gjelder oppsamling, innsamling, transport og behandling av matrester/organiske restprodukter og biprodukter fra all næringsvirksomhet som har slike produkter.

Matrester/organiske restprodukter fra butikker, kafeer, serveringssteder, storhusholdninger, næringsvirksomhet, m.v. defineres som forbruksavfall.

Større produksjonsbedrifter kan søke om fritak fra denne ordningen. Søknaden rettes til kommunen som forurensningsmyndighet. Søknaden skal også legges fram for Næringsmiddeltilsynet.

Større produksjonsbedrifter får eget avgiftsberegningsgrunnlag, der en tar hensyn til levert mengde, leveringsmåte og kvalitet.

3.Abonnentens plikter

De som deltar i ordningen plikter å sortere ut alle matrester/organiske restprodukter og levere dette til transportør godkjent av kommunen. De som ikke i tilstrekkelig grad sorterer sitt avfall, vil bli belastet med de økte kostnadene dette medfører.

Virksomheter som omfattes av forskrift for innsamling av matrester/organiske restprodukter, biprodukter og ikke har et godkjent innsamlingssystem for disse produktene, vil ikke få levere avfall til Mule fyllplass eller annet framtidig behandlingsanlegg som styres av kommunen.

Sorteringsrutiner og plassering av oppsamlingsbeholdere inspiseres av kommunens løpende hygienekontroll. Avfallsbeholderne bør, der det er mulig, oppbevares i kjølerom eller annet lukket rom som godkjennes av hygienekontrollen og med hensyn til adkomst for transportøren. Kommunen tar hensyn til avfallsrommets innretning og til tilgjengelighet ved behandling av byggesaker.

Nyetableringer skal ha godkjent ordning for disse produktene før kommunen godkjenner oppstart.

4.Transportørens plikter

Oppsamlingsbeholderne skal tømmes regelmessig og til faste tider. Tømmefrekvens er en gang pr. uke.

Transportør skal påse at beholderne er rengjort ved utplassering. Behandlingsanlegget skal sørge for rengjøring av beholderne. Rengjøring av beholderne er regulert av lov av 19. mai 1933 nr. 3 (Næringsmiddelloven) og dens forskrifter.

5.Bruk av beholdere

For å unngå hygieniske ulemper skal fyllingsgraden ikke overstige 80% av beholderens volum.

Innherred Renovasjon står som eier av beholderne, og det må kun benyttes beholdere som er godkjent. Beholdere som kommer på avveie må erstattes av abonnenten.

6.Avsluttende bestemmelser

Det opprettes særskilte avtaler som skiller mellom transport og behandling. Det opprettes to adskilte gebyrer som skal skille mellom transport og behandling.

Kommunestyret i den enkelte kommune vedtar gebyrene.

Kap. 5. Heimekompostering av våtorganisk avfall

1.Kompostbingen

Kompostbinge (type) må være godkjent av kommunen i henhold til bestemmelsene i kommunehelsetjenesteloven av 19. november 1982 nr. 66, jfr. forskrifter om oppbevaring av avfall og om renovasjon, og forskrift om hygieniske forhold i hytteområder o.l., begge datert 2. september 1970.

Kompostbingen må være forsvarlig sikret slik at skadedyr som rotter og fugler ikke tiltrekkes.

Kompostbingen må være slik at komposteringen foregår uavhengig av årstidsvariasjonene. Dette innebærer isolerte beholdere med tilstrekkelige luftehull for lufttilførsel, men ikke så store at det dannes kuldebroer.

Kompostbingens størrelse, utforming og plassering må være slik at den ikke blir til sjenanse for naboer eller brukere av gater/veier.

Kompostbingen må plasseres slik at eventuelt sigevann ledes bort eller infiltreres i grunn, uten at det medfører forurensning av omgivelsene.

2.Kunnskap

Kommunen skal sikre at alle som heimekomposterer, har grunnleggende kunnskaper om komposteringsprosessen og om mulige helseeffekter ved ikke tilfredsstillende drift. Slik kunnskap skal fortrinnsvis gis gjennom kurs arrangert av kommunen. Kommunen bør i tillegg ha tilgjengelig veiledningsmateriell om kompostering.

3.Drift

Komposteringen skal drives hele året i form av varmkompostering.

Avfallet må være sortert og fri for helse- og miljøgifter. Miljøfarlig avfall eller ikke nedbrytbart materiale må ikke legges i beholderen.

Det må tilsettes tørt strø i form av bark, lauv, flis, halm e.l. Det må tilstrebes et riktig forhold mellom husholdningsavfall og strø. Strø og avfall må blandes godt.

Luftehullene må sikres slik at de holdes åpne.

4.Kontroll

Alle abonnenter som starter med heimekompostering må underskrive en kontrakt med kommunen eller med den kommunen bemyndiger.

For å sikre miljømessig forsvarlig drift av heimekomposteringsprossessen har forurensningsmyndigheten eller den han bemyndiger tilsynsrett (jfr. kap 1.17).

Kap. 6. Alternativ behandling av organisk avfall fra eget hushold forbeholdt husdyrbruk

1.Behandlingsanlegg

Denne ordningen er forbeholdt husdyrbruk med gjødselkjeller i bruk hele året.

Det må finnes en luke, hull eller annen adgang til gjødselkjelleren slik at det er enkelt for alle husstandsmedlemmer å tømme det organiske avfall fra kjøkken ned i gjødselkjelleren.

2.Drift

Det er kun avfall fra eget hushold som kan anvendes i denne behandlingsmåten jfr. forskrift om sterilisering av avfall til dyrefor (fastsatt av Landbruksdepartementet 15. mars 1979 nr. 3 i medhold av husdyrlovens § 1).

Alt organisk avfall fra husstanden skal sorteres ut og behandles lokalt.

Avfallet må være sortert og fri for helse- og miljøgifter. Miljøfarlig avfall eller ikke nedbrytbart materiale skal behandles på annen måte.

Matrester som kan anvendes som fôr, gis til dyra slik at en får en god miljømessig utnyttelse av denne fraksjonen. Resten av avfallet skal behandles ved at det legges i gjødselkjelleren og blandes med gjødsel fra husdyrholdet.

Ubehandlet våtorganisk avfall må ikke spredes på jorda under utkjøring av gjødsel fra gjødselkjelleren.

3.Kontroll

Abonnentene må for å komme inn under ordningen inngå en avtale om lokal alternativ behandling av våtorganisk avfall med kommunen eller den som kommunen bemyndiger.

For å sikre miljømessig forsvarlig drift av heimekomposteringsprossessen har forurensningsmyndigheten eller den han bemyndiger tilsynsrett. (Jfr. kap. 1.17).