Forskrift om alminnelig leieforhøyelse av høyeste lovlige leie for boliger i hus oppført før 8. april 1940, Oslo og Trondheim kommuner, Oslo og Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1996-12-06-1390
PublisertII 1996 544
Ikrafttredelse01.01.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo og Trondheim kommuner, Oslo og Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1967-07-07-13-§7, LOV-1967-07-07-13-§10, FOR-1987-11-27-§11, FOR-1992-12-18
Kunngjort
KorttittelForskrift om leieforhøyelse, Oslo og Trondheim

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Administrasjonsdepartementet 6. desember 1996 med hjemmel i lov av 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger § 7, § 10 og § 11, Kronprinsreg.res. 27. november 1987 og kgl.res. 18. desember 1992.

I

For boliger hvor høyeste lovlige leie er fastsatt etter kapittel II i lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering, kan høyeste lovlige leie forhøyes med 2 prosent.

Er høyeste lovlige leie etter 1. juni 1980 forhøyet av husleienemnda i medhold av husleiereguleringsloven § 9 c, skal prosenttillegget ikke regnes av denne forhøyelsen. Loven § 9 c gjelder leieforhøyelse som følge av kostnader som utleieren har hatt til forbedringer av boligen eller andre særlige tiltak til fordel for leietakeren.

II

For boliger hvor høyeste lovlige leie er fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene i kapittel II i lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger, endres høyeste lovlige vederlag ved utlikning, både for indre vedlikehold etter loven § 10 og for ytre vedlikehold etter § 11, til kr. 7,- pr. måned pr. netto kvadratmeter gulvflate i boligen. Endringen gjelder også løpende utlikning.

III

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1997.