Forskrift for vann- og kloakkavgifter, Vestvågøy kommune, Nordland.

DatoFOR-1996-12-06-1428
PublisertII 1997 76
Ikrafttredelse04.04.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestvågøy kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1974-05-31-17, FOR-1995-01-10-70
Kunngjort
KorttittelForskr. for vann- og kloakkavgifter, Vestvågøy

Fastsatt av Vestvågøy kommunestyre 6. desember 1996 med hjemmel i lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vann- og kloakkavgifter, jf. forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer.

1. Avgiftsplikt
1.1. Plikten til å betale vann og/eller kloakkavgifter gjelder:
-Bygninger som er tilknyttet kommunal vann og/eller kloakkledning direkte eller gjennom privat samleledning.
-Eiendom som bygningsrådet i medhold av plan- og bygningslovens § 65, § 66 eller § 92 har krevd tilknyttet kommunal vann og/eller kloakkledning.
1.2. Eieren av eiendommen står ansvarlig for avgiftene.

For eiendom som er bortfestet, betaler festeren i stedet for grunneieren.

2. Definisjon av kloakkledning

Med kloakkledning forestås i disse forskriftene følgende:

-Separate ledning for avløp fra sanitærutstyr og industriproduksjon (spillvannsledning).
-Ledning for tak-, drens- og overvann (overvannsledning).
-Fellesledning for spillvann og overvann.
3. Avgiftsform

Avgiftene omfatter:

-Tilknytningsavgift for vann
-Tilknytningsavgift for kloakk
-Årsavgift for vann
-Årsavgift for kloakk
4. Avgiftssatser

Avgiftssatsene fastsettes av kommunestyret og trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer.

5. Restriksjoner på vannleveranse m.m.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveransen eller mottak av kloakk, gir ikke grunnlag for reduksjon av avgiftene.

6. Arealberegningsmetode

I den utstrekning avgiftsberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens areal, skal arealberegningen følge Norsk Standard 3940 som gjelder for GAB-registeret.

7. Tilknytningsavgifter
7.1. Tilknytningsavgift for vann og/eller kloakk skal betales:
-Ved nybygg eller ved en utvidelse av eksisterende bygg, dersom utvidelsen er større enn 50 m².
-Når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal vann og/eller kloakkledning.
-Unntak er bygninger oppført som erstatning for eldre bygg, bygg ødelagt ved naturskade, brann og lignende hvor tilknytningsavgift er betalt tidligere. Ved gjenoppbygging skal det betales tilknytningsavgift for økt boligareal som bestemt for utvidelse.
-Tilknytningsavgift for bygg som i hovedsak benyttes til lager betales slik avgift:

Full avgift for de første 130 m²

75% avgift for de neste 260 m² (130 - 390 m²)

50% avgift for de neste 260 m² (390 - 650 m²)

25% avgift for arealer over 650 m²

7.2. Tilknytningsavgiftene fastsettes i forhold til bebyggelsens størrelse med en minimumsavgift tilsvarende 130 m².
8. Årsavgifter
8.1. Årsavgift for vann og/eller kloakk skal betales:
-For eiendom som er tilknyttet vann og/eller kloakkledning
8.2. Årsavgiftene skal være basert på målt eller stipulert vannforbruk med de reservasjoner som ellers følger av disse forskrifter.
8.3. Eiendom som har godkjent vannmåler betaler årsavgift for både vann og kloakk i henhold til målt vannforbruk og gjeldende m³ -pris. For eiendom som betaler etter målt vannforbruk, gjelder en minste årlig avgift både for vann og avløp som svarer til 195 m³ vannforbruk. For installasjon og bruk av vannmålere gjelder bestemmelsene i punkt 10.
8.4. Eiendom som ikke betaler årsavgift etter målt vannforbruk, skal betale årsavgift for vann og/eller kloakk i henhold til stipulert vannforbruk basert på bebyggelsens areal. Forbruk stipuleres til 1,5 m³ pr. m² .

Dersom kloakkmengden er vesentlig større eller mindre enn det stipulerte vannforbruk, skal kloakkavgiften baseres på den kloakkmengde som bestemmes av teknisk sjef.

8.5. For eiendommer som betaler årsavgift etter stipulert vannforbruk, gjelder en minste årsavgift som svarer til 195 m³ vannforbruk. (areal 130 m² ).
8.6. For boliger og fritidseiendom som benyttes mindre enn 6 mnd, betales halv årsavgift.
9. Tillegg i årsavgiften
9.1. Avgiftspliktig som unnlater å etterkomme pålegg om å fjerne eller kortslutte privat septikktank eller avslammingstank, skal betale et tillegg til kloakkavgiften. Tilleggsavgiften begynner å løpe 6 mnd. etter at pålegget er gitt, hvis arbeidet ikke til den tid er utført tilfredsstillende. Tillegget utgjør 200% av eiendommens ordinære kloakkavgift, og avgiften beregnes for hvert påbegynt kvartal. Avgiften løper inntil pålegget er etterkommet.
9.2. Avgiftspliktig som unnlater å etterkomme pålegg om å utbedre feil ved eiendommens vannledning eller ved kloakkanlegg eller sanitærutstyr, og som medfører økt belastning på ledninger eller renseanlegg, skal betale et tillegg til vann og/eller kloakkavgiften. Tilleggsavgiften begynner å løpe 1 mnd. etter at pålegget er gitt. Tillegget utgjør 200% av eiendommens ordinære vann og/eller kloakkavgift, og beregnes for hvert påbegynt kvartal. Avgiften løper inntil pålegget er etterkommet.
10. Bestemmelser for installasjon og bruk av vannmålere
10.1. På jordbrukseiendom hvor det drives husdyrhold, skal eiendommen være tilknyttet vannmåler. Der bolig og driftsbygning har hver sin tilknytningsledning, kan boligeiendommens avgiftsgrunnlag beregnes etter stipulert vannforbruk, alternativt ved bruk av vannmåler. Det beregnes kun 1 - en - minimumsavgift for eiendommen.
10.2. Alle industribygg, bensin og servicestasjoner skal montere vannmåler.
10.3. For eiendommer med installert måler gjelder videre følgende:
-Eier er ansvarlig for anskaffelse, montering og vedlikehold av måler.
-Teknisk etat godkjenner type, plassering og størrelse på måleren.
-Eier er pålagt å melde fra til teknisk etat umiddelbart dersom måleren er ute av funksjon.
-Eieren skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesing og vedlikehold.
-Kontroll og forsegling av måleren skal utføres av godkjent person. Utgiftene i denne forbindelse skal belastes eieren.
-Dersom eventuelle feilmålte mengder ikke kan beregnes tilstrekkelig nøyaktig, justeres avgiften for den perioden det er tvil om etter gjennomsnittet av nærmeste sammenlignbare avlesningsperiode før feilen oppsto.
-Teknisk sjef eller den han bemyndiger gis uhindret adgang til avlesning, kontroll, reparasjon, justering, utskifting m.v. av måler.
11. Innbetaling av avgifter
11.1. Full avgift innkreves fra og med den første dag i mnd. etter at innflytting har skjedd, eller eiendommen på annen måte helt eller delvis er tatt i bruk. Endringer i årsavgiften beregnes fra og med terminen etter at endringen er inntrådt.
11.2. Årsavgift forfaller med en halvpart 2 ganger pr. år. Kommunekassereren fastsetter terminene. For eiendom som betaler etter målt forbruk og/eller avløpsmengde, fastsettes avregning for en av terminene etter måleravlesning. Avlesning og innrapportering til teknisk sjef av egen målerstand pålegges den avgiftspliktige uten vederlag.
11.3. Tilknytningsavgiften forfaller til betaling senest dagen før tilknytning finner sted.
11.4. Kommunekassereren kan gi henstand med betaling av tilknytningsavgiften slik at den betales ned over 2 år med like store halvårlige avdrag. Første avdrag forfaller og skal være betalt som nevnt i pkt. 11.3. Det skal betales 10% rente forskuddsvis av utestående tilknytningsavgift, samtidig som de 4 første avdrag forfaller. Dersom avdrag og renter ikke blir betalt til forfall, skal det betales 11% rente av de skyldige beløp til og med den dag betaling skjer.
11.5. Det skal betales rente ved for sen betaling i samsvar med reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunen § 26 tilsvarende.
11.6. Forfalt krav på årsavgift er sikret med lovbestemt pant i eiendommen etter pantelovens § 6-1. Både årsavgift og tilknytningsavgift er tvangsgrunnlag for utlegg. Avgiften kan kreves inn av kommunekassereren etter reglene for innkreving av skatt.
12. Særlige beregningssregler og avtaler
12.1. For virksomheter (prosessindustri eller lignende) der vannforbruket avviker stort fra avløpsmengden, eller der avløpsvann som i sammensetning avviker vesentlig fra vanlig husholdningskloakk, kan tilknytnings- og årsavgifter fastsettes ved avtale, som godkjennes av formannskapet. Teknisk sjef skal i begge tilfeller avgi uttalelse.
13. Klage
13.1. Avgjørelser etter disse forskrifter som ikke er fattet av formannskapet, kan påklages til formannskapet. Klagen må være sendt til den instans som har fattet vedtaket senest 3 uker etter at underretning om avgjørelsen er mottatt. Det vises for øvrig til forvaltningslovens § 28.
14. Ikrafttredelse av forskriftene

Forskriftene skal kunngjøres i henhold til forvaltningslovens § 38, og trer i kraft fra kunngjøringsdato.

Fra samme dag oppheves Vestvågøy kommunes forskrifter for vann og kloakkavgifter godkjent av kommunestyret 18. oktober 19941.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.