Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, privet og tette tanker og for avfallsgebyr, Holtålen kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1997-02-13-174
PublisertII 1997 99
Ikrafttredelse04.05.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forHoltålen kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort
KorttittelForskrift om forbruksavfall m.m., Holtålen

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Holtålen kommunestyre 13. februar 1997 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) § 26 tredje ledd, § 30 andre og tredje ledd og § 34.

Kap. 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Forskrifta gjelder oppsamling, innsamling og transport av forbruksavfall og tømming av slamavskillere, privet, tette tanker m.v. for de områder av kommunen som omfattes av den kommunale renovasjonen. Forskriftene gjelder også avfallsgebyr.

Renovasjonsområdet går fram av kart og beskrivelse. Kartet viser også områder hvor det gjelder særskilte regler for kommunal renovasjon.

§ 2.Definisjoner

Forbruksavfall er vanlig avfall, også større gjenstander som inventar o.l., fra husholdninger, gardsbruk, mindre butikker o.l. og kontorer. Som forbruksavfall reknes også avfall av tilsvarende art og mengde fra annen virksomhet.

Abonnent er eier av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordninga. Dersom eiendom festes bort for 30 år eller mer, reknes festeren som abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når fester har rett til å få festet forlenga, slik at den samlete festetida blir mer enn 30 år.

Oppsamlingsenhet er sekkestativ, avfallsbeholder/-container eller avfallsbu/-rom.

§ 3.Unntak for visse typer forbruksavfall

Giftig og miljøfarlig forbruksavfall som f.eks. plantevernmidler, medisiner, batterier og kvikksølvtermometre omfattes ikke av denne forskrifta. Det samme gjelder flytende avfall, større metallgjenstander, varm aske og etsende, eksplosivt eller selvantennelig avfall.

§ 4.Tvungen renovasjonsordning

Kommunen skal samle inn avfall og tømme slamavskillere, privet m.v. som omfattes av denne forskrifta. Kommunen kan gi tillatelse til at andre står for renovasjonen.

Alle eiendommer som ligger i renovasjonsområdet, omfattes av kommunens renovasjonsordning. Kommunen kan etter søknad unnta enkelte, eller deler av eiendommer, fra ordninga. Dette gjelder bl.a.:

1.Eiendommer som er fraflytta. Det betinger at eiendommen er frakopla røkkanaler og vass-, tele- og el-forsyning.
2.Leiligheter som opprinnelig var flere enheter, men som senere er tillagt hovedleiligheten og benyttes sammen med denne. Det samme gjelder for leiligheter som ikke er fradelt, ligger på samme tomt og tun og bebos av én person i familien.
3.Fritidshus som ligger over 400 m fra kjørbar privat eller offentlig sommerveg. Avstanden bestemmes ut fra ei rett linje målt på kart i målestokk 1:5000.

Eier av eiendom som har fått endra renovasjonsordning etter søknad, plikter umiddelbart å melde fra til kommunen når forhold forandres slik at vilkår i søknaden ikke lenger er oppfylt. Manglende melding om slik forandring gir kommunen rett til å rekne ut og kreve inn opprinnelig renovasjonsgebyr med tilbakevirkende kraft.

Kap. 2. Innsamling m.v. av forbruksavfall

§ 5.Abonnentens plikter

Abonnent som omfattes av kommunal innsamling av forbruksavfall, skal sørge for å ha minst én oppsamlingsenhet for forbruksavfall per leilighet.

Oppsamlingsenheten skal være slik at avfallet sikres mot skadedyr, og for øvrig ikke fører til hygieniske ulemper. Kommunen kan sette krav til hvilken type oppsamlingsenhet som skal benyttes, hvor stor den skal være og til det antall oppsamlingsenheter som abonnenten skal ha.

Abonnentens plikt etter første ledd gjelder ikke dersom kommunen har satt opp egne oppsamlingsenheter til felles bruk for abonnentene i området. Kommunen kan da henvise abonnentene til å benytte disse oppsamlingsenhetene.

Abonnenten skal påse at bruken og plasseringa av oppsamlingsenhet(er) skjer i samsvar med disse forskrifter.

§ 6.Anskaffelse og utlevering av oppsamlingsenheter

Abonnenten må sjøl skaffe og betale godkjent(e) oppsamlingsenhet(er) og sørge for vedlikeholdet.

Kommunen kan påby eller besørge anskaffelse av nye eller flere oppsamlingsenheter dersom en abonnent har for få, ødelagte eller ikke-godkjente oppsamlingsenheter.

Borettslag, forretninger eller andre abonnenter som ønsker å gå sammen om felles oppsamlingsutstyr, må ha kommunens samtykke.

§ 7.Plassering av oppsamlingsenheter eller klargjorte avfallssekker for henting

Oppsamlingsenhet skal plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag. Ved innendørs oppsamlingssystem må enheten plasseres i eget søppelrom.

Det skal settes av tilstrekkelig areal til oppsamlingsenhet eller utplasserte avfallssekker klargjort for henting, og atkomsten skal være fri for hindringer som kan gjøre henting vanskelig. Vinterstid skal atkomsten være rydda for snø og om nødvendig sandstrødd.

I områder hvor det er avsatt felles oppsamlingsplasser for oppsamlingsenheter eller avfallssekker klargjort for henting, kan kommunen henvise abonnentene til å benytte disse.

Oppsamlingsenhet eller avfallssekk klargjort for henting skal plasseres slik at avstanden til kjørbar veg ikke overstiger 5 meter. Kommunen kan i helt spesielle tilfeller godkjenne lengre avstand.

§ 8.Krav til kjørbar veg

Som kjørbar veg reknes veg som har snuplass og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle kjøretøy med akseltrykk 8 tonn.

Vegen må ha fri høgde på minst 3,5 meter, og den må betjene minst 2 hus.

Om vinteren må vegen og eventuell snuplass være brøyta og om nødvendig sandstrødd.

§ 9.Bruk av oppsamlingsenheter og restavfallssekker

Oppsamlingsenhet eller restavfallssekk må ikke overfylles. Oppsamlingsenhet må ikke pakkes fastere med avfall enn at den lett kan tømmes. Vekta på restavfallssekk klargjort for levering skal ikke overstige 30 kg. Oppsamlingsenhet og restavfallssekk må kun brukes til oppsamling av avfall som omfattes av disse forskrifter.

Skarpe gjenstander skal pakkes godt inn.

§ 10.Avfall som samles inn ved egne innsamlinger

Avfall som det er fast organisert gjenvinningsordning for, skal leveres via denne og ikke legges i vanlig oppsamlingsenhet eller restavfallssekk. Kommunen kan bestemme hvordan slikt avfall skal handteres.

§ 11.Innsamling av forbruksavfall

Den som samler inn avfall, er bare pliktig til å ta med avfall som ligger i oppsamlingsenhet som skal tømmes, eller i restavfallssekk klargjort for henting. Avfall skal hentes rutinemessig én gang per uke. I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme annen hentehyppighet eller at innsamling bare skal foretas visse deler av året.

Innsamling skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av stev, lukt og støy. Oppsamlingsenhet skal forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses.

Under transport skal avfall sikres slik at det ikke faller av.

Kap. 3. Tømming av slam fra slamavskiller m.v.

§ 12.Abonnentens plikter

Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes, er lett tilgjengelig for tømming med bil. Overdekking av kumlokk o.l. med sne, is, jord osv. fjernes av abonnenten før tømming skal utføres.

Den som tømmer anlegget, har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømming.

§ 13.Tømming av slamavskiller m.v.

Varsel om når tømming finner sted, blir gitt gjennom pressen eller på en annen måte som kommunen finner hensiktsmessig.

For eiendommer med fast bosetting og med toalett tilknytta slamavskiller, skal slamavskilleren tømmes ikke sjeldnere enn hvert 2. år. For eiendommer med fast bosetting uten toalett tilknytta slamavskiller og for fritidsbebyggelse, skal slamavskilleren tømmes ikke sjeldnere enn hvert 4. år.

Tette oppsamlingstanker temmes hvert år eller når de er blitt fulle.

I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme en annen tømmehyppighet.

Tømminga skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukka stand, og grinder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses.

Kap. 4. Avfallsgebyr

§ 14.Hvem skal betale gebyr

En abonnent betaler et årlig gebyr til kommunen. Gebyr betales også ved levering av avfall til gjenvinningsstasjon, opplagsplass eller behandlingsanlegg. Gebyret avkreves fortrinnsvis eiendommens hjemmelshaver. Der eiendom er et sameie, er sameiepartene solidarisk ansvarlig for gebyret, men det avkreves én av sameiepartene.

Kommunen fastsetter reglene for utrekning av gebyrets størrelse.

§ 15.Innkreving, renter m.v.

Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og ved inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane §§ 26 og 27 tilsvarende.

Kap. 5. Avsluttende bestemmelser

§ 16.Delegasjon av myndighet

Myndighet tillagt kommunen etter §§ 6, 7 og 13 i denne forskrifta, delegeres til driftslederen. Myndighet etter §§ 4, 5 og 11 delegeres til hovedutvalg for landbruk, areal-/naturforvaltning og kultur (LANK).

§ 17.Klage

Vedtak fatta av driftslederen eller LANK-hovedutvalget i henhold til delegasjon etter § 16, kan påklages til henholdsvis LANK-hovedutvalget eller formannskapet.

§ 18.Straff

Overtredelse av denne forskrifta straffes med bøter etter forurensningslovens § 79 andre ledd.