Forskrift om gjerder, Randaberg kommune, Rogaland.

DatoFOR-1997-02-13-175
PublisertII 1997 103
Ikrafttredelse04.05.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forRandaberg kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1961-05-05
Kunngjort
KorttittelForskrift om gjerder, Randaberg

Fastsatt av Randaberg kommunestyre 13. februar 1997 med hjemmel i lov av 5. mai 1961 om grannegjerde.

1.Alle gjerder skal være slik laget og vedlikeholdt at de ikke utgjør noen fare for folk eller husdyr.
2.Ved jord- eller skogbrukseiendom på en av sidene skal gjerdet være minimum 0,7 meter høyt,H maksimum 1,2 meter høyt - og være så sterkt at det freder mot storfe inkludert hest og sau såfremt ikke annet er fastsatt ved vedtekt eller avtale.
3.Bruk av piggtråd er i hovedsak ikke tillatt, men kan nyttes i tilfeller hvor det anses som sterkt nødvendig og etter følgende retningslinjer:

I de tilfeller hvor det er jord- eller skogbrukseiendom på en av sidene og hvor det er sterkt påkrevd med bruk av piggtråd kan det nyttes 1 (en) horisontal piggtråd i 10 cm høyde over annet lett synlig gjerdemateriale.

Tilsammen skal gjerdet være minimum 1,1 meter høyt, maksimum 1,3 meter høyt. Gjerdet skal alltid være så sterkt at det freder mot storfe inkludert hest og sau.

4.Gjerdeforskriften trer i kraft 6 måneder etter at kommunestyrets vedtak er fattet. For gjerder som etter denne forskrift ikke er lovlige, gis det tilsvarende tid for å tilpasse disse til forskriften.
5.Gjerder som er i strid med forskriften kan etter forskriftens ikrafttreden kreves fjernet for eier/ansvarlig sin bekostning.