Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, privet, tette tanker m.v. og for avfallsgebyr, Tinn kommune, Telemark.

DatoFOR-1997-06-12-730
PublisertII 1997 344
Ikrafttredelse11.09.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forTinn kommune, Telemark.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort
KorttittelForskrift om forbruksavfall m.v., Tinn

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Tinn kommunestyre 12. juni 1997 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 26 annet og tredje ledd, § 30 annet og tredje ledd og § 34.

Kap. 1 Generelle bestemmelser

§ 1. Virkeområde

Forskriftene gjelder oppsamling, innsamling og transport av forbruksavfall og tømming av slamavskillere, privet, tette tanker m.v., som omfattes av den kommunale renovasjonen. Forskriftene gjelder også avfallsgebyr.

Den kommunale renovasjon gjelder for hele Tinn kommune. Den gjelder både fast bosetning og fritidseiendommer.

§ 2. Definisjoner

Som forbruksavfall regnes vanlig avfall, også større gjenstander som inventar o.l. fra husholdninger, butikker o.l. og kontorer. Som forbruksavfall regnes også avfall av tilsvarende art og mengde fra annen virksomhet.

Som abonnent regnes eier av bebygd eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordning. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel festeren regnes som abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år.

Tinn kommune har to typer renovasjonsordninger for sine abonnenter:

En henteordning der kommunen sørger for å hente avfallet der det er avtalt med abonnenten.

En bringeordning der abonnenten selv må bringe visse typer avfall til sentrale mottaksanlegg i kommunen.

Med oppsamlingsenhet menes det utstyr som Tinn kommune har bestemt at hver abonnent skal ha for å kunne sortere og oppbevare sortert avfall og restavfall på en slik måte at det enklest mulig kan hentes med det utstyret som Tinn kommune krever at renovatøren skal ha.

Med restavfall menes avfall som ikke kan defineres som avfall som inngår i de fraksjonene kommunen har separate innsamlingsordninger for. Restavfall har Tinn kommune tillatelse til å deponere.

Med ekstraavfall menes alt avfall som skal sorteres. Det vil si alt avfall som det er gjennvinningsordning for.

§ 3. Unntak fra henteordninger for visse typer forbruksavfall

Giftig og miljøfarlig forbruksavfall som f.eks. plantevernmidler, medisiner, visse typer batterier og kvikksølvtermometre (spesialavfall) omfattes ikke av disse forskriftenes henteordning. Det samme gjelder flytende avfall, større metallgjenstander, varm aske og etsende, eksplosivt eller selvantennelig avfall, hvitevarer, jernskrap, bilvrak, bildekk, glass, papp/papir/brunt papir, elektronikkavfall, hageavfall og visse typer plast.

Slikt avfall omfattes av Tinn kommunes bringeordning.

§ 4.Tvungen renovasjonsordning

Tinn kommune skal samle inn eller sørge for innsamling av avfall og tomme slamavskillere, privet m.v. som omfattes av disse forskriftene. Kommunen kan gi tillatelse til at andre står for renovasjonen.

Kommunen kan etter enkeltsøknad frita enkelte eiendommer for kommunal renovasjon. Fritaket gjelder ikke slam.

Kap. 2 Innsamling m.v. av forbruksavfall

§ 5.Abonnentens plikter

Abonnenten som omfattes av den kommunale innsamling av forbruksavfall skal sørge for å ha nødvendig oppsamlingsutstyr for forbruksavfallet slik at det kan sorteres og oppbevares på en hensiktsmessig måte.

Oppsamlingsutstyret skal være av en slik beskaffenhet at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr, og for øvrig ikke fører til hygieniske ulemper. Tinn kommune kan sette krav til hvilket utstyr som skal benyttes og hvor store de forskjellige enhetene skal være. Videre kan det settes krav til antall enheter slik at de fraksjoner som kommunen har ordninger for, kan holdes adskilt på en praktisk måte.

§ 6.Anskaffelse og utlevering av oppsamlingsutstyr

Tinn kommune besørger utlevering av oppsamlingsutstyret. Abonnenten må betale utstyret og sørge for nødvendig vedlikehold.

Tinn kommune kan påby eller besørge anskaffelse av nye eller flere oppsamlingsenheter, dersom det er for få oppsamlingsenheter eller dersom oppsamlingsutstyret er ødelagt eller ikke tilfredsstiller kommunens krav.

Borettslag eller andre abonnenter som ønsker å gå sammen om felles oppsamlingsutstyr må ha Tinn kommunes samtykke.

§ 7.Plassering av oppsamlingsutstyret

Oppsamlingsutstyret skal plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag. Fra innendørs oppsamlingssystem må abonnenten bringe sitt sorterte avfall ut til det oppsamlingsutstyret som er plassert utendørs.

Det skal avsettes tilstrekkelig areal til oppsamlingsenheten og adkomsten skal være fri for hindringer som kan gjøre hentingen vanskelig. Vinterstid skal adkomsten være ryddet for snø og om nødvendig være sandstrødd.

Dersom det ikke skal betales tillegg for lang gangvei, skal oppsamlingsutstyret ikke være plassert lenger fra kjørbar vei enn 10 meter. Tinn kommune godkjenner lenger gangvei enn 10 meter, men da må det betales et gangtillegg i samsvar med punkt A i vedtak om satser for avfallsgebyr.

I de spredt bebygde områdene skal restavfallsenhetene plasseres ved offentlig veg. Tinn kommune kan godkjenne at restavfallsenhetene plasseres lengre unna offentlig veg, men da må det betales et kjøre-/gangtillegg i samsvar med punkt A i vedtak om satser for avfallsgebyr.

I hytteområder skal restavfall bringes til Tinn kommunes sentrale oppsamlingsplasser.

Oversikt over sentrale oppsamlingsplasser er vist på kart som følger som vedlegg til forskriftene.

§ 8.Krav til kjørbar vei

Som kjørbar vei regnes vei som har snuplass og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle et kjøretøy med akseltrykk 8 tonn.

Veien må ha en fri høyde på minst 4,5 meter.

Om vinteren må veien og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig strødd.

§ 9.Bruk av oppsamlingsutstyret

Oppsamlingsutstyret må ikke overfylles. Vekten på sekk for restavfall må ikke pakkes fastere med avfall enn at den lett kan tømmes. Vekten på sekken må ikke overstige 15 kg.

Utstyret må kun brukes til oppsamling av restavfallsfraksjoner som omfattes av Tinn kommunes henteordning.

Dersom noen abonnenter har mer avfall enn det som den kommunale henteordningen har kapasitet for, må abonnenten skaffe og betale gebyr for ekstra oppsamlingsutstyr.

§ 10.Avfallsbehandling

For å få maksimal utsortering av avfall, og for å få så liten avfallsrest som mulig, har Tinn kommune både etablert en henteordning og en bringeordning.

De fraksjonene som det er gjennvinningsordninger for i Tinn kommune, skal ikke leveres usortert i oppsamlingsutstyret for restavfall. De skal enten legges i egne oppsamlingsenheter hos abonnenten eller leveres av abonnenten til sentrale mottaksanlegg i kommunen.

Tinn kommune orienterer abonnenten nærmere gjennom annonser og direkte informasjon om hvordan avfallet skal håndteres.

§ 11.Innsamling av forbruksavfall etter henteordningen

Den som samler inn avfall er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i godkjent utstyr.

Avfallet blir hentet i samsvar med en henteplan som abonnenten blir orientert om på forhånd.

Innsamlingen skal skje slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støv, lukt og støy. Oppsamlingsutstyret skal forlates i lukket stand.

Under transport må avfall sikres slik at det ikke faller av.

§ 12.Levering av avfall på sentrale mottaksanlegg

Tinn kommune tilbyr sine abonnenter levering av ekstraavfall på sitt anlegg på avfallsplassen på Mårvik, og på Falken Miljøsikrings mottaksanlegg på Hydro Rjukan Næringspark.

Alt avfall skal i utgangspunktet sorteres i de fraksjoner som man har tilbud om. Sortering kan skje på mottaksanlegget. I spesielle tilfelle kan man levere usortert avfall.

Under transport til mottaksanlegget må avfall sikres slik at det ikke faller av.

Kap. 3 Tømming av slam fra slamavskiller m.v.

§ 13.Abonnentens plikter

Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med bil. Overdekking av kumlokk o.l. med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten før tømming skal utføres.

Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

§ 14.Tømming av slamavskiller m.v.

Tinn kommune varsler gjennom annonser i dagspressen når tømming vil finne sted.

For eiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet slamavskilleren og tilfredsstillende volum og standard på slamavskilleren, skal slamavskilleren tømmes hvert andre år. For eiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet slamavskilleren og utilfredsstillende volum og standard på slamavskilleren, skal slamavskilleren tømmes minst hvert år. For eiendommer med fast bosetting uten toalett tilknyttet slamavskilleren og for fritidsbebyggelse med tilfredsstillende volum og standard på slamavskilleren, skal slamavskilleren tømmes hvert 4. år. For eiendommer med fast bosetting uten toalett tilknyttet slamavskilleren og for fritidsbebyggelse med utilfredsstillende volum og standard på slamavskilleren, skal slamavskilleren tømmes minst hvert 2. år.

Tømming skal skje slik:

Helårshus med vannklosett.
Tankvolum < 4 m³Minst 1 tømming hvert år
(ikke godkjente anlegg)
Helårshus med vannklosett.
Tankvolum > 4 m³Tømming hvert andre år
Helårshus uten vannklosett.
Tankvolum < 2 m³Minst 1 tømming hvert
andre år
Helårshus uten vannklosett.
Tankvolum > 2 m³Tømming hvert fjerde år
Hytte med vannklosett.
Tankvolum < 2 m³Minst 1 tømming hvert
andre år
Hytte med vannklosett.
Tankvolum > 2 m³Tømming hvert fjerde år
Hytte uten vannklosett.
Tankvolum < 1 m³Minst 1 tømming hvert
andre år
Hytte uten vannklosett.
Tankvolum > 1 m³Tømming hvert
fjerde år

For slamavskillere som er så store at det er fylkesmannen som har gitt tillatelse, gjelder egne regler for hvert anlegg. Men de skal tømmes minst en gang pr. år.

Tette oppsamlingstanker tømmes minst en gang hvert år, og eventuelt hyppigere dersom det er behov.

I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme en annen tømmehyppighet. Tømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses.

Kap. 4 Avfallsgebyr

§ 15.Hvem skal betale gebyr

Abonnenten skal betale et årlig gebyr til Tinn kommune. Gebyr betales også ved levering av avfall på kommunens avfallsplass eller sorteringsanlegg på Hydro Rjukan Næringspark. Gebyr kreves inn i forhold til sorteringsgraden på det leverte avfallet.

Kommunen fastsetter regler for beregning av gebyrets størrelse.

§ 16.Innkreving, renter m.v.

Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling, tilbakebetaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunane §§ 26 og 27 tilsvarende.

Kap. 5 Avsluttende bestemmelser

§ 17.Klage

Enkeltvedtak fattet av rådmannen kan påklages til Kommuneutvalg 1.

§ 18. Straff

Overtredelse av forskriftene straffes med bøter etter forurensningslovens § 79 annet ledd.