Forskrift for tilskudd til mindre forbedringstiltak i byfornyelse m.v., Oslo kommune, Oslo.

DatoFOR-1997-08-11-1125
PublisertII 1997 560
Ikrafttredelse11.08.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelLOV-1946-03-01-3-§1, LOV-1946-03-01-3-§26 FOR-1995-12-20-1130-§3, FOR-1995-12-20-1129-§5.
Kunngjort
KorttittelForskrift for tilskudd til byfornyelse, Oslo

Fastsatt av Oslo byråd 11. august 1997 med hjemmel i byrådsvedtak 1522/97 punkt 4. Jf. lov av 1. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank § 1, første ledd b) og § 26, forskrift av 20. desember 1995 nr. 1130 om tilskudd til byfornyelse fra Den Norske Stats Husbank § 3 annet ledd, første punktum, forskrift av 20. desember 1995 nr. 1129 om tilskudd til boligkvalitet fra Den Norske Stats Husbank § 5, annet ledd, tredje punktum og Oslo bystyres vedtak av 4. desember 1996 Endret strategi for ny byfornyelse pkt. B, 4, i) og j).

§ 1.Formål

Tilskudd med hjemmel i nærværende forskrift skal ha som mål å bidra til gjennomføring av kvalitetsheving og mindre forbedringstiltak på bomiljøer. Det kan gis tilskudd til tiltak som hever bomiljøstandarden utover kravene i kommunal utbedringsstandard.

§ 2.Hvem kan få tilskudd

Tilskuddet kan gis til sameier, borettslag, boligaksjeselskaper, stiftelser, kommunen og private gårdeiere.

§ 3.Til hvilke formål kan det gis tilskudd

Tilskudd kan gis til bolig- og miljøforbedringstiltak som er viktige ut i fra samfunnsmessige hensyn, herunder følgende og lignende tiltak:

a)Utredninger/forprosjekter, byggeledelse
b)Miljøtiltak og estetiske tiltak i tilknytning til fellesarealer
c)Spesielle byggtekniske forbedringstiltak
d)Ekstrakostnader forbundet med utbedring av verneverdig bygning
e)Tiltak til forbedring av sikkerhet og tilgjengelighet
f)Økologiske tiltak
§ 4.Vilkår for tilskudd

Dersom tiltaket er byggemeldingspliktig kan byggemelding kreves fremlagt.

Kommunen kan stille krav om at det benyttes kvalifisert konsulent ved prosjektering og gjennomføring av prosjektet. Som hovedregel stilles krav om fremleggelse av regnskap for prosjektet før utbetaling av tilskudd, dog slik at betinget tilsagn om tilskudd gis før igangsetting av prosjektet.

Det kan stilles vilkår som bidrar til å sikre kvalitet på prosjektet, samt fremtidig forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommen eller anlegget.

§ 5.Tilskuddsutmåling

Tilskuddets størrelse skal avhenge av tiltakets art, og kan ikke overstige 80% av godkjente kostnader. Tilskuddets størrelse vil bli gjenstand for konkret vurdering i den enkelte sak, og vil normalt utgjøre mellom 20-50% av godkjente kostnader. Oslo kommunes andel skal normalt ikke overstige 50% av det utmålte tilskudd.

§ 6.Prioritering

Kommunen vil prioritere mellom søknader på grunnlag av det enkelte prosjekts samfunnsmessige nytte. Kommunen kan prioritere nærmere angitte geografiske områder innenfor kommunen.

Tilskuddsordningen vil bli kunngjort i dagspressen med en frist for å søke tilskudd etter ordningen. Det vil bli fastsatt en øvre beløpsramme for den enkelte søkerunde. Rettigheter etter tilskuddsordningen er således også begrenset av bevilget tilskuddsramme. Det kan derfor prioriteres mellom søkere som tilfredsstiller kravene etter ordningen.

§ 7.Finansiering

Tilskudd ytes innenfor rammen av de årlige budsjetter.

§ 8.Klage

Vedtak etter denne forskrift kan påklages etter forvaltningslovens regler.

§ 9.Administrasjon

Søknad om tilskudd rettes til etat for eiendom og utbygging som fatter vedtak i saker etter denne forskrift.

Etaten vil utarbeide årsregnskap og årsmelding for ordningen som vil bli fremlagt for bystyret av byrådet.

§ 10.Fullmakt

Byråden med ansvar for byutvikling har fullmakt til å fastsette eventuelle utfyllende retningslinjer. Fagbyråden har fullmakt til å fatte vedtak etter de aktuelle bestemmelser i nærværende forskrift.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.