Forskrift for separat innsamling av matrester fra storkjøkken i BiR kommunene, for Bergen kommune, Hordaland.

DatoFOR-1997-09-22-1187
PublisertII 1997 629
Ikrafttredelse22.09.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forBergen kommune, Hordaland.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§79og§83.
Kunngjort
KorttittelForskrift om storkjøkkenavfall, Bergen

Fastsatt av Bergen bystyre 22. september 1997 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 30, § 33, § 34 § 79 og § 83. 

1. Formål
1.1 For å fremme avfallsminimering og gjenbruk, samt redusere miljøbelastningen under transport og ved sluttbehandlingen av avfallet, skal det iverksettes organisert innsamling av matrester fra storkjøkken.
1.2 Forskriftene skal sikre at matrestene blir benyttet til dyrefôr etter sterilisering, eller til kompostering om økonomiske eller andre grunner tilsier dette, og skal ivareta en hygienisk forsvarlig oppbevaring, innsamling og transport av denne avfallskategorien. 
2. Virkeområde
2.1 Ordningen gjelder innsamling og transport av matrester fra storkjøkken, samt annen virksomhet under pkt. 3.2. 
3. Definisjoner
3.1 Med matrester menes kasserte rester og levninger fra produksjon, tillaging, og servering/salg av matvareprodukter, herunder brukt frityrolje.
3.2 Med storkjøkken menes virksomheter som lager mat for andre med henblikk på forpleinings- eller ervervsvirksomhet, som institusjons-, restaurant- og hotellkjøkken, ferger, cruise-skip, fly, tog, kantiner, kaserner, cateringsvirksomhet, etc.
3.3 Med leverandør menes de virksomheter som har restprodukter i henhold til pkt. 3.1.
3.4 Med innsamler menes den som henter matrester fra storkjøkken: Bergensområdets interkommunale Renovasjonsselskap D.A., (BiR); eller annen innsamler med godkjenning fra BiR. 
4. Innsamlers plikter
4.1 Innsamler stiller beholdere til disposisjon for leverandør i tilstrekkelig antall for produksjonens størrelse, og i forhold til hentefrekvens.
4.2 Beholderne skal hentes av innsamler minst én gang pr. uke (hvis oppbevart i kjølerom), eller to ganger pr. uke (hvis oppbevart ukjølt).
4.3 Ved henting av fylte beholdere utplasserer innsamler erstatningsbeholdere, som er rengjorte ved hettvannsspyling.
4.4 Innsamler leverer matrestene til steriliseringsanlegg eller annet anlegg godkjent av relevant myndighet.
4.5 Vedtak om iverksettelse kunngjøres i direkte skriv til leverandør samt i lokalpressen. 
5. Leverandørens plikter
5.1 Fra tidspunktet for forskriftenes ikrafttredelse, kfr. pkt. 10.1, er storkjøkkener og andre under virkeområdet i pkt. 2.1 tilsluttet ordningen.
5.2 Matrester skal legges i tildelte beholdere, plassert i rom som kan godkjennes til formålet av Kontor for Teknisk Hygiene.
5.3 Leverandør plikter å hindre at forurensinger som bestikk, glass, porselen, folie og plast kommer i beholderen. 
6. Bruk av beholdere
6.1 Det må kun benyttes beholdere tildelt av innsamler.
6.2 Beholdere må ikke fylles i høyere enn 3/4 av innvendig høyde, eller nærmest mulig merket «høyeste fyllingsnivå».
6.3 Beholdere må ikke inneholde fraksjoner som er uegnet som dyrefôr.
6.4 Brukt frityrolje skal ikke helles i beholderen, men leveres mottaket i Rådalen, fortrinnsvis i 20 liters kanner. 
7. Dispensasjon
7.1 Innsamler kan frita leverandør fra ordningen dersom mengden av oppståtte matrester er under 25 liter pr. uke.
7.2 Fritak fra ordningen kan gis dersom virksomhetens beliggenhet eller andre forhold gjør innsamlingen uforholdsmessig vanskelig eller kostbar. 
8. Gebyrer
8.1 Kommunestyret/bystyret kan kreve gebyr fra storkjøkken og annen virksomhet som plikter å delta i ordningen.
8.2 Gebyret skal dekke de faktiske kostnadene ved driften av ordningen, uten fortjeneste.
8.3 Gebyrets størrelse fastsettes årlig av BiR styret. 
9. Straff
9.1 Overtredelse av forskriftene straffes med bøter etter forurensningslovens § 79, annet ledd. 
10. Ikrafttreden
10.1 Forskriften trer i kraft fra vedtaksdato i de enkelte kommunestyrer, og etter lovlig kunngjøring.