Forskrift om innsamling av forbruksavfall, Østre Toten kommune, Oppland

DatoFOR-1997-10-09-4964
Publisert
Ikrafttredelse09.10.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forØstre Toten kommune, Oppland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort
KorttittelForskrift om forbruksavfall, Østre Toten

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Østre Toten kommunestyre 9. oktober 1997 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 30 annet og tredje ledd samt § 34.

Kap. 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Forskriftene gjelder oppsamling, innsamling og transport av forbruksavfall fra de områder av kommunen som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. (konf. Renovasjonskart). Forskriftene gjelder også avfallsgebyr.

§ 2.Definisjoner

Som forbruksavfall regnes vanlig avfall fra husholdninger, forretninger, kontorer o.l., samt avfall av tilsvarende art og mengde fra annen næringsvirksomhet, som kan tas forsvarlig hånd om i den kommunale renovasjonsordningen. Kommunen avgjør til en hver tid hva som skal defineres som forbruksavfall.

Som produksjonsavfall regnes den del av avfallet fra næringsvirksomhet som ikke defineres som forbruksavfall.

Som restavfall regnes den delen av forbruksavfallet som det ikke er opprettet gjenvinningsordninger for, samt det avfallet som blir igjen fra gjenvinningsbedrifter etter sortering/gjenvinning av produksjonsavfall.

Som abonnent regnes eier av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen.

Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel fester regnes som abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetiden blir mer enn 30 år.

Som eiendom regnes grunneiendom med eget gårds- og bruksnummer som er bebygd.

Som avfallsbesitter regnes den som har produsert avfallet og har eiendomsretten til avfallet.

§ 3.Unntak for visse typer forbruksavfall

Giftig og miljøfarlig forbruksavfall som f.eks. plantevernmidler, medisiner, kvikksølvtermometre og bilbatterier, omfattes ikke av disse forskriftene.

Det henvises i denne forbindelse til forskrift for behandling av spesialavfall.1

Videre omfattes ikke flytende avfall, større metallgjenstander, varm aske samt etsende, eksplosivt eller selvantennelig avfall av disse forskriftene.

Bygnings- og opprydningsavfall samt annet avfall som ikke faller inn under vanlig forbruksavfall, skal den enkelte selv bringe fram til dertil beregnet mottaksplass.

1Nå forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
§ 4.Kommunal renovasjon

Kommunen skal sørge for innsamling av avfallet som omfattes av disse forskriftene, men kan gi adgang til at andre står for selve gjennomføringen av deler av denne.

Alle bebygde eiendommer og/eller bebodde eiendommer skal være med i den kommunale renovasjonsordningen.

Kommunen bestemmer til enhver tid hvilke fraksjoner av forbruksavfallet som skal samles inn av kommunen og hvilke av abonnentene eventuelt kan ta hånd om på egen eiendom.

De fraksjonene som ikke samles inn av kommunen skal avfallsbesitterne selv besørge borttransport av og levering til godkjent løsning.

Besittere av slikt avfall skal benytte de kommunale gjenvinningsordningene der slike finnes.

§ 5.Avfall fra fritidsbebyggelse

Fritidsbebyggelse omfattes ikke av den kommunale renovasjonsordningen. For fritidsbebyggelse innenfor området som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen er ordningen frivillig. Kommunen kan bestemme at i visse områder utenfor renovasjonsområdet skal fritidsbebyggelse ha felles oppsamlingsenhet (container) for restavfall og organisk avfall. De som benytter fritidseiendommer plikter å bringe avfallet til godkjent behandling.

§ 6.Avfall fra næringsvirksomhet

Kommunen bestemmer hva som skal defineres som næringsvirksomhet.

Avfall som defineres som produksjonsavfall skal avfallsbesitter selv sørge for borttransport av. Dersom det finnes en gjenvinningsordning for aktuelle produksjonsavfall, skal denne benyttes.

§ 7.Søknad om fritak

Fritak fra den kommunale renovasjonsordningen innvilges normalt ikke.

Ved spesielle forhold kan imidlertid søknad om fritak behandles av administrasjonen.

Kap. 2. Innsamling av forbruksavfall

§ 8.Kildesortering av forbruksavfall

Kommunen skal legge til rette for kildesortering av forbruksavfall i henhold til de statlige retningslinjer.

Abonnentene plikter å sortere sitt avfall i gjenvinnbare fraksjoner i henhold til det system kommunen legger opp til.

§ 9.Oppsamlingsenheter

For de fraksjonene av forbruksavfallet som kommunen besørger innsamling av, skal kommunen også holde oppsamlingsenheter.

Kommunen bestemmer hvilke typer oppsamlingsenheter som skal benyttes.

Oppsamlingsenhetene eies av kommunen. Abonnenten plikter å rengjøre og vedlikeholde enhetene hvis ikke annet er bestemt.

I utgangspunktet skal hver boenhet ha et sett oppsamlingsenheter, men flere abonnenter kan ha felles enhet etter avtale mellom kommunen og abonnent.

Kommunen fastsetter en standard for størrelse av de forskjellige enhetene.

Abonnentene kan velge størrelser utover standardstørrelse mot et tilleggsgebyr.

Abonnenter som produserer lite avfall kan velge en minimumsstørrelse på enhetene og gis et redusert avfallsgebyr.

Oppsamlingsenhetene må ikke overfylles og vekten må ikke overstige det som er satt som maksimum for den respektive enhet.

Skade på oppsamlingsenhetene forvoldt ved uforstand, erstattes av abonnenten.

§ 10.Plassering av oppsamlingsenhetene – henteavstand

Oppsamlingsenhetene skal normalt plasseres på egen eiendom, maksimum 3 meter fra vegkant langs den veg som renovasjonsbilen trafikkerer. Eventuelt skal oppsamlingsenheten settes fram på tømmedagen.

Plasseringen skal være slik at oppsamlingsenhetene er lett tilgjengelige og ikke hindrer renovatøren unødig i hans arbeide.

Abonnenten er ansvarlig for snøbrøyting og eventuell strøing rundt oppsamlingsenheten. Dersom abonnenten ønsker annen plassering inne på egen eiendom, kan egen avtale om dette inngås med kommunen mot et tilleggsgebyr.

Plassering av oppsamlingsenhetene langs privat veg kan aksepteres dersom følgende forutsetninger oppfylles:

-Vegen må ha kurvatur, stigningsforhold, bredde og bæreevne til å tåle den aktuelle renovasjonsbil.
-det må være tilfredsstillende snuplass i nærheten av siste abonnent langs vegen.
-abonnentene må sørge for vedlikeholdet av vegen, så som brøyting og strøing om vinteren og eventuell grusing om sommeren. Brøyting må skje slik at vegen er kjørbar når renovasjonsbilen kommer.
§ 11.Hjemmekompostering

Abonnenter som ønsker å drive hjemmekompostering av organisk husholdningsavfall, skal inngå en skriftlig avtale med kommunen.

Abonnenten må selv bekoste anskaffelse av kompostbeholderen.

Det forutsettes benyttet en godkjent kompostbeholder som sikrer at komposteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte.

Abonnenter som hjemmekomposterer hele året gis et redusert renovasjonsgebyr.

Kap. 3. Avfallsgebyrer

§ 12.Hvem skal betale avfallsgebyr

Alle abonnenter skal betale et årlig renovasjonsgebyr til kommunen for inndekning av kommunens kostnader for renovasjonsordningen.

Gebyret graderes etter antall og størrelse på oppsamlingsbeholderne.

Minimumsgebyret tilsvarer gebyr for minste tillatte beholderstørrelse.

Sorterte gjenvinnbare fraksjoner av forbruksavfallet vil abonnentene kunne levere gratis til kommunens gjenvinningsstasjoner eller direkte til Dalborgmarka Avfallsplass.

Ved levering av usortert avfall eller restavfall til gjenvinningsstasjoner eller avfallsdeponi, må avgift betales. Kommunen fastsetter reglene for beregning av gebyrene og vedtar hvert år gebyrenes størrelse. Avgift for levering av usortert avfall og restavfall til avfallsdeponiet i Dalborgmarka fastsettes av GLT-Avfall.

§ 13.Kjøp av tilleggstjenester

Abonnentene kan kjøpe tilleggstjenester av kommunen i form av tømming av oppsamlingsenheter plassert inne på egen eiendom etter nærmere avtale med kommunen. Plassering av beholderne skal i slike tilfeller avtales spesielt.

§ 14.Innkreving, renter, mv.

Avfallsgebyrer med påløpte renter og eventuelle kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1 annet ledd bokstav a.

Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunen, § 26 og § 27 tilsvarende.

§ 15.Reduksjon av avfallsgebyret

Dersom et hus eller en leilighet blir stående ubebodd, kan utmelding fra renovasjonsordningen innvilges etter skriftlig søknad/dokumentasjon.

Kap. 4. Avsluttende bestemmelser

§ 16.Klage

Vedtak fattet i medhold av disse forskriftene kan påklages i medhold av forvaltningslovens bestemmelser, jf. forurensningslovens § 85, og kommunens egne bestemmelser om klagebehandling.

§ 17.Straff

Overtredelse av forskriftene kan medføre straffeansvar i medhold av forurensningslovens § 79 annet ledd.