Forskrift om separat innsamling av matavfall fra storhusholdninger, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1997-11-27-1518
PublisertII 1998 113
IkrafttredelseTrondheim kommune bestemmer
Sist endret
Endrer
Gjelder forTrondheim kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, FOR-1987-10-29
Kunngjort
KorttittelForskrift om matavfall, Trondheim

Fastsatt av Trondheim bystyre 27. november 1997 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 30 annet ledd og forskrift av 29. oktober 1987 om innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, privet, tette tanker m.v. (Renovasjonsforskrift for Trondheim).

§ 1.Formål
1.1 For å fremme avfallsminimering, gjenvinning og redusere miljøbelastningen fra avfallshåndteringen i Trondheim kommune, skal det iverksettes særskilt innsamling av matrester fra storhusholdninger.
1.2 Formålet med forskriften er å sikre at matrester kan utnyttes som dyrefôr eller på annen måte. Forskriften skal samtidig sikre en hygienisk forsvarlig oppbevaring, innsamling, transport og behandling av matavfallet.
1.3 Forskriften skal avklare ansvarsforholdet mellom Trondheim kommune og avfallsprodusentene.
1.4 Ansvarsforholdet mellom Trondheim kommune, renovatør og behandlingsanlegg reguleres i særskilte avtaler.
§ 2.Lovhjemmel

Vedtatt av Trondheim bystyre i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 30, 2. ledd, og i medhold av forskrift av 29. oktober 1987 om innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, privet, tette tanker m.v. (Renovasjonsforskrift for Trondheim).

§ 3.Definisjoner
3.1 Med matavfall menes rester og levninger fra produksjon, servering og salg av matvareprodukter, som er av en slik kvalitet, jfr. pkt. 4.2 og 4.3, at det kan utnyttes til dyrefôr eller som råvare i dyrefôrproduksjon.
3.2 Med storhusholdninger forstås virksomheter som produserer/tilvirker mat og produkter av mat for andre med henblikk på forpleining eller ervervsvirksomhet; som f.eks. hoteller/overnattingssteder, restauranter/kafeer, produsenter av hel- eller halvfabrikata, catering, matvareforretninger, gatekjøkken, kantiner, sykehus/-hjem, samt andre institusjoner (militære forlegninger, fengsler, internatskoler m.v.).
3.3 Med avfallsprodusenter menes storhusholdninger, jfr. pkt. 3.2, som genererer matavfall.
3.4 Med renovatør menes virksomhet/person som arbeider med oppsamling, innsamling og transport av avfall og som innehar de nødvendige tillatelser for innsamling og transport av forbruksavfall iht. kommunens retningslinjer.
3.5 Med behandlingsanlegg menes anlegg godkjent av Landbruksdepartementet for behandling av matavfall for opparbeiding til dyrefôr.
§ 4.Virkeområde
4.1 Matavfall fra storhusholdninger regnes som forbruksavfall og denne forskriften er en utfyllende forskrift til renovasjonsforskriftene gjeldende for forbruksavfall vedtatt i bystyret 29. oktober 1987 med senere endringer.
4.2 Den hygieniske del av ordningen reguleres i næringsmiddellovgivningen med tilhørende forskrifter.
4.3 Den dyrehelsemessige del av ordningen reguleres i husdyrloven med tilhørende forskrifter.
4.4 Forskriften omfatter oppsamling, innsamling, transport og mottak av matavfall fra storhusholdninger som i gjennomsnitt generer mer enn 35 kg matavfall pr. uke. Ved tvil om mengde kan Trondheim kommune med bindende virkning bestemme om den enkelte storhusholdning omfattes av ordningen.
§ 5.Kommunens ansvar
5.1 Trondheim kommune skal etablere en organisert innsamling av matavfall fra de virksomheter som omfattes av denne forskriften.
5.2 Trondheim kommune har ansvar for å skaffe til veie beholdere og for nødvendig reparasjon og utskifting av disse. Vask av beholdere er behandlingsanleggets ansvar, jfr. pkt. 1.4.
5.3 Trondheim kommune skal føre fortegnelse over hvilke virksomheter som renoveres og antall beholdere som hentes.
5.4 Trondheim kommune er ansvarlig for at beholderene hentes minst én gang pr. uke dersom de oppbevares i kjølerom. Trondheim kommune kan fastsette hyppigere henting.
§ 6.Avfallsprodusentens plikter
6.1 De storhusholdninger som omfattes av denne forskrift, jfr. pkt. 4.4, plikter å slutte seg til ordningen ved et eget abonnement.
6.2 Avfallsprodusenten plikter å holde matavfallet adskilt fra annet avfall og skal samtidig påse at beholderene disponeres og oppbevares iht. næringsmiddelloven med tilhørende forskrifter. Der beholdere med matavfall oppbevares, skal temperaturen være mellom +1,0 gr. C og +5 gr. C.
6.3 Matavfallet skal legges i beholdere godkjent av Trondheim kommune. Avfallsprodusenten må sørge for at beholderene plasseres til anvist tid og på det sted som Trondheim kommune bestemmer etter gjeldende ruteplaner.
6.4 De storhusholdninger som omfattes av denne forskriften, har ikke uten kommunens samtykke adgang til å benytte andre renovatører enn de som Trondheim kommune har inngått avtale med.
6.5 De storhusholdninger som genererer matavfall i en mengde som ikke er tilstrekkelig til å bli omfattet av denne forskriften, omfattes av den tvungne kommunale renovasjon. Disse gis anledning til å knytte seg til den separate innsamlingsordningen på frivillig basis.
§ 7.Bruk av beholdere
7.1 For å unngå hygieniske ulemper skal fyllingsgraden ikke overstige 80% av beholderens volum.
7.2 Beholderene må ikke inneholde fraksjoner som er uegnet/farlig som dyrefôr, jfr. pkt. 4.3.
7.3 Trondheim kommune står som eier av beholderene og det må kun benyttes beholdere tildelt/godkjent av Trondheim kommune. Beholderene skal kunne lukkes. Trondheim kommune reparerer/erstatter skadde beholdere.
7.4 Abonnenten har plikt til å sørge for at beholderene blir forsvarlig oppbevart og behandlet.
§ 8.Ekstraordinær tømming
8.1 Hvis abonnenten ikke overholder bestemmelser i - eller vedtak iht. denne forskriften, kan Trondheim kommune sørge for at matavfallet blir hentet utenom ordinær henting. Ekstrakostnader forbundet med slik avhenting belastes abonnenten.
§ 9.Gebyrer
9.1 Trondheim kommune krever inn gebyr fra den som er eier av eiendommen som omfattes av den kommunale innsamlingsordningen.
9.2 Gebyret skal dekke kommunens kostnader til innsamlingsordningen og fastsettes av kommunen ved bystyret.
§ 10.Dispensasjon
10.1 Trondheim kommune kan frita storhusholdninger som omfattes av denne forskriften for plikten til å benytte den kommunale ordningen dersom den vesentlige delen av matavfallet allerede opparbeides til dyrefôr eller går til annet godkjent behandlingsanlegg. Den alternative innsamling, transport og behandling krever i dette tilfellet egen godkjenning.

Trondheim kommune kan også frita storhusholdninger som omfattes av denne forskriften fra innsamlingsordningen, dersom virksomhetens beliggenhet eller andre forhold gjør innsamlingen uforholdsmessig vanskelig eller kostbar.

10.2 Det påhviler de virksomheter som har dispensasjon i medhold av pkt. 10.1 å underrette Trondheim kommune dersom de forhold som lå til grunn for dispensasjonen faller bort.
§ 11.Vedtak og klage
11.1 Trondheim kommune forvalter denne forskriften.
11.2 Enkeltvedtak som gjøres i medhold av denne forskriften kan påklages etter forvaltningslovens regler.
§ 12.Straff
12.1 Ved overtredelse av denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av den, kommer §§ 78 og 79 i forurensningsloven til anvendelse, dersom ikke forholdet går inn under strengere straffebestemmelser.
§ 13.Ikrafttreden
13.1 Forskriften trer i kraft når Trondheim kommune bestemmer det.