Forskrift om gebyr for behandling av utslippssøknader etter § 11 i forurensningsloven, Vefsn kommune, Nordland.

DatoFOR-1997-12-17-1481
PublisertII 1997 884
Ikrafttredelse17.12.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forVefsn kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§11
Kunngjort
KorttittelForskrift om utslippssøknadsgebyr, Vefsn

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Vefsn kommunestyre 17. desember 1997 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 11.

I

A. Generelt

A1.Definisjoner: Kontroll = søknadskontroll + kontroll ved bygging av anlegg.
A2.For kontroll med arbeid som ikke kommer til utførelse, d.v.s. hvor det kun foretas søknadskontroll, kan det etter søknad tilbakebetales 25% av gebyrene etter satsene i pkt. B1 - B4.
A3.For rene forespørsler betales det ikke gebyr.
A4.Alle gebyrer skal betales til kommunen etter regning fra bygningskontoret. Det kan tas forbehold om at bygging av anlegg ikke tillates satt i gang før alle gebyrer er betalt.
A5.I tvilstilfeller fastsettes gebyret etter bygningssjefens skjønn i h.h.t. arbeidets omfang og medgått tid.
A6.Gebyrsatsene justeres ved hvert årsskifte etter Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks for boliger. Satsene for 1998 er basert på indeks pr. 15. oktober 1997 - 252,6.

B. Utslipp i h.h.t. forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg

B1.Gebyr for utslippstillatelse basert på typegodkjente ett hus minirenseanlegg, samt typegodkjente to hus minirenseanlegg settes til kr 1000,-.
B2.Gebyr for utslippstillatelse basert på typegodkjente tre til syv hus minirenseanlegg settes til kr 2500,-.
B3.Gebyr for utslippstillatelse basert på sandfilteranlegg settes til kr 1500,-.
B4.Gebyr for utslippstillatelse basert på infiltrasjon i grunnen settes til kr 2000,-.
B5.Det skal betales tredobbelt gebyr etter satsene i pkt. B1, B2, B3 eller B4 for anlegg som bygges uten formell utslippstillatelse, p.g.a. merarbeid ved behandling og oppfølging av slike saker.

C. Utslipp i h.h.t. forskrifter om utslipp av oljeholdig avløpsvann og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler

C1.Gebyr for behandling av søknad om utslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann settes til kr 1000,-.
C2.Det skal betales tredobbelt gebyr etter satsene i pkt. C1 for anlegg som bygges uten formell utslippstillatelse, p.g.a. merarbeid ved behandling og oppfølging av slike saker.

II

Forskriften trer i kraft straks.