Forskrift om renovasjon og tømming av slamavskillere tette tanker mv., Nes kommune, Akershus.

DatoFOR-1998-03-10-1575
PublisertII 2007 hefte 2
Ikrafttredelse01.07.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forNes kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§28, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1982-11-19-66
Kunngjort24.05.2007
KorttittelForskrift om renovasjon og slamtømming mv., Nes

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Nes kommunestyre 10. mars 1998 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26, § 28 og § 34, jf. § 30 og lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene.

Kap. 1. Renovasjon - forbruksavfall 

Generelle bestemmelser 

1. Definisjoner

Forbruksavfall er vanlig avfall fra husholdning, butikker, bedrifter, kafeer, hoteller, kontorer, konferanselokaler o.l. Som forbruksavfall regnes også større gjenstander som inventar o.l. og avfall av tilsvarende art og mengde fra annen virksomhet.

Som slam regnes innhold i slamavskiller og tett tank tilknyttet boligens avløp fra vask/bad og eller WC. Som abonnent regnes eier og fester av eiendom som er tilknyttet den kommunale renovasjonsordningen.

Som abonnent regnes eier av eiendommen som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. Dersom eiendommen er festet bort, kan likevel festeren regnes som abonnent, dersom festeavtalen kan fornyes slik at festetiden bli minst 30 år. 

Det vises forøvrig til:

-lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 27 definisjoner.
-Forskrift 8. juli 1992 nr. 519 om utslipp fra separate avløpsanlegg.
-Forskrift 5. mai 1994 nr. 339 om sortering, oppbevaring og levering til gjenvinning av brunt papir.
-Forskrift 19. mai 1994 nr. 362 om spesialavfall. 
2. Virkeområde

Forskriftene gjelder oppsamling, innsamling, transport og behandling av alt forbruksavfall i kommunen.

Alle leiligheter (boligenheter) skal være tilknyttet den godkjente renovasjonsordningen. 

3. Avfall som ikke omfattes av kommunal henteordning

Avfall som er underlagt egne forskrifter omfattes ikke automatisk av den kommunale henteordningen uten at det er fattet spesielle vedtak om dette.

Giftig og miljøfarlig forbruksavfall som f.eks. plantevernmidler, medisiner og kvikksølvtermometer skal tas hånd om som spesialavfall på særskilt ordning for denne type avfall. 

4. Innsamling av forbruksavfall

Kommunen skal samle inn avfall som omfattes av disse forskriftene. Alle eiendommer også hytter/fritidshus omfattes av kommunens renovasjonsordning. Kommunen kan der det foreligger særskilte grunner unnta enkelte eiendommer fra ordningen.

Avfall skal i størst mulig grad gjenvinnes og sorteres i minst tre fraksjoner (papir, våtorganisk og restavfall) når 3-beholderkildesortering er innført. Andre gjenvinnbare fraksjoner kan tilrettelegges for innsamling i kildesortering, eller ved separate ordninger.

Oppsamlingsenhetene må ikke overfylles eller pakkes så hardt at det er vanskelig å få avfallet ut av beholderen. Skarpe gjenstander må pakkes inn. Oppsamlingsenheten skal være ren.

Større gjenstander som møbler o.l. som ikke passer til innsamlingssystemet, må abonnenten selv bringe til godkjent avfallsmottak, jf. forøvrig pkt. 9.

Den som samler inn avfall er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i oppsamlingsenheten. Våtorganisk avfall skal hentes rutinemessig en gang hver 2. uke. I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme en annen hentehyppighet, eller at innsamlingen bare skal foretas visse deler av året. Innsamlingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støv, lukt og støy.

Naboer, borettslag eller sameiere oppfordres til samarbeid om fellesordninger for innsamling av sitt forbruksavfall.

Kommunen kan i spesielle tilfeller vedta særordninger. 

5. Anskaffelse av, og utlevering av oppsamlingsenhetene

Oppsamlingsenhetene er kommunens eiendom og består av følgende enheter etter at 3-beholder kildesortering er innført. 

Alt. nr. 1 1. Beholder for restavfall
2. Beholder for papp/papir
3. Beholder for organisk/matavfall
+ innsett (små beholdere for organisk/matavfall) 
Alt. nr. 2 1. Beholder for restavfall
2. Beholder for papp/papir
3. Isolert binge for varmekompostering
+ innsett (små beholdere for organisk/matavfall) 
Alt. nr. 3 1. Beholder for restavfall
2. Beholder for papp/papir 
Alternativ behandling for våtorganisk avfall
+ innsett (små beholdere for organisk og papir).

Nye avfallsbeholdere fåes i størrelse 140 l, 240 l, 360 l og 660 l. Det leveres ut 3 stk. dunker til hver eiendom/husstand, en for papp/papir, en for tørt restavfall og en for våtorganisk avfall. Alternativt kan 2 eller flere eiendommer/husstander gå sammen om felles beholdere etter godkjenning fra kommunen. Alle dunkene kan leveres i 3 forskjellige størrelser og kan gi forskjellig avgift etter størrelse. Borettslag vil kunne benytte felles oppsamlingsenhet. Hver husstand skal være registrert som abonnent og betale et minste avgift.

Hver enkelt abonnent er ansvarlig for rengjøring av beholderne. 

6. Plassering av oppsamlingsenhet

Beholderne må plasseres slik at de ikke er til sjenanse for andre. Beholderne skal plasseres med en henteavstand på inntill 15 meter fra kjørbar veg der renovasjonsbilen kjører på hentedager for avfall. Alternativt kan den aktuelle beholderen trilles ned til kjørbar vei hentedagen og avhentes etter endt tømming. Plassering av beholderne på tømmedagen må være slik at renovatør ikke hindres av snø, vann eller andre sperringer. I perioder med snø og is kan det være nødvendig å ha annen plassering av beholderne som skal tømmes enn resten av året.

Bygging av fast innretning for oppsamlingsenhetene kan oppføres under forutsetning av at tiltaket ikke medfører fare eller urimelig ulempe for omgivelsene og at nabovarsel er sendt. 

7. Krav til kjørevei/kjørbar vei

Kjørbar veg omfatter både offentlige og private veger.

Kjørbar vei er vei som tilfredsstiller kravet til kjørbarhet for renovasjonsbilen sommer og vinter. F.eks. må fri høyde være minimum 3,5 m. Vinterstid må veien og snuplassen være brøyte/strødd. Tvilstilfeller vedrørende veiavstand mv. avgjøres av Teknisk sjef.

Avgjørelse kan påklages til næringsutvalget. 

8. Innsamlingsfrekvens/måte

Nes kommune har bestemt følgende innsamlingsfrekvens for de ulike avfallsfraksjoner:

- Papp/papir - hver 4. uke
- Våtorganisk avfall - hver 2. uke
- Restavfall - hver 2. uke.

I sommerhalvåret, perioden 15. mai til 15. september kan kommunen bestemme hyppigere innsamlingsfrekvens på våtorganisk avfall hvis dette av hygieniske årsaker er nødvendig.

Ved endring av tømmedag (eks. helligdager osv.) skal dette kunngjøres ved annonse i lokal presse eller ved melding direkte til abonnenten.

Innsamling skal foretas slik at beboerne ikke sjeneres unødig.

Beholdere skal forlates i lukket og oppreist tilstand. Under transport skal avfallet være sikret slik at ikke noe faller av eller tilsøler plass eller vei. 

9. Avfall som krever spesiell innsamling:

Større gjenstander, Spesialavfall og Produksjonsavfall

Hvis abonnenten har avfall som ikke passer for kommunens innsamlingssystem på grunn av vekt, størrelse, konsistens e.l., må abonnenten selv besørge dette transportert til Esval fyllplass. Kommunen skal henvise til riktig mottak der sortert avfall leveres til gjenvinningsstasjonen og usortert avfall til sorteringsanlegget på fyllplassen. Ordningene vil være gjenstand for endringer, og abonnenten må rette seg etter de kommunale henvisninger.

-Klart og farvet glass og småbatterier leveres på 10 returpunkter på faste hensiktsmessige plasser som blir bestemt av teknisk sjef.
-Klær kan leveres i Fretex-contanerer på Årnes og Vormsund.
-Spesialavfall leveres til miljøstasjonene eller direkte på Esval fyllplass. 

Renovasjonsavgift og hygieniske krav

10. Renovasjonsavgift

Abonnenten skal betale renovasjonsavgift til kommunen i henhold til kommunalt avgiftsregulativ vedtatt av kommunestyret. Avfallsavgift med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1 (jf. tvangsfullbyrdelsesloven med endringer av 8. januar 1993 nr. 20).

11. Differensiering av renovasjonsavgift

Det gis adgang til at renovasjonsavgiften kan differensieres. Differensieringen henger naturlig sammen med sorteringsordninger og mengder av restavfall. Kommunestyret gir næringsutvalget fullmakt til å fastsette hvilke kriterier som skal danne grunnlag for differensiering. Differensiering og størrelse på renovasjonsavgiften fastsettes gjennom det årlige budsjettvedtaket.

12. Hygieniske krav til renovasjon

Renovasjonsordningen skal i alle deler og til enhver tid være slik at sentrale og lokale helsemyndigheters krav til hygienisk avfallshåndtering oppfylles. 

Avsluttende bestemmelser 

13. Forespørsler, klager, dispensasjoner

Forespørsler og klager hva angår praktisk gjennomføring rettes til den som organiserer arbeidet, dvs. kommunens renovatør. Kommunen kan gi dispensasjon fra forskriften. Søknad om dispensasjon behandles og avgjøres iht. det til enhver tid gjeldende delegeringsreglement for Nes kommune. 

14. Melding om endring av abonnementet

Abonnenten plikter å melde endringer vedrørende abonnementet på eiendommen. Søknader om fritak og dispensasjoner skal inneholde korrekt avgivelse av adresse og riktig eier og rettes til kommunen. 

15. Denne forskriften erstatter tidligere forskrifter for:

Forskrifter for kommunal renovasjon i Nes kommune, gjeldende fra 1. januar 1992. 

16. Revidering

Forskriftene revideres ved behov, dog minst en gang pr. valgperiode og felles med avfallsplanen for Nes. 

17. Brudd på forskriften

Ved brudd på renovasjonsforskriftene og andre bestemmelser fattet av kommunen i forbindelse med denne forskriften, kan kommunen oppheve inngåtte særavtaler og ilegge forurensningsavgift jf. forurensningslovens § 37. 

18. Ikrafttredelse

Forskriftene i kap. 1 trer i kraft fra iverksetting av ny renovasjonsordning fra 1. juli 1998.

Kap. 2. Renovasjon for hytter og fritidshus

Avfall som samles inn på faste steder, hytterenovasjon og regionale miljøstasjoner - kildesortering mv.

For hytter og fritidshus skal den kommunale renovasjonen være basert på containere. Teknisk sjef bestemmer antall og plassering av containere. Abonnenten må da selv besørge levering av avfall til disse containere. 

1. Omfang

Renovasjonsordningen omfatter alle hytter og fritidshus og andre bygg som benyttes som fritidshus i kommune. Eiendom som blir fraflyttet og blir stående ubebodd kan etter søknad/varsel komme inn under forskrift for kommunal renovasjon for hytter og fritidshus. Ordningen iverksettes etter hvert som renovasjonskapasiteten utbygges. 

2. Oppbevaring

Abonnenten må på sin eiendom oppbevare avfallet på en betryggende og forsvarlig måte, slik at ikke hygieniske ulemper og fare for dyreliv oppstår. 

3. Transport og anbringelse

Den enkelte abonnent må sørge for å få brakt sitt avfall til en av de utplasserte oppsamlingsenhetene som er merket hytte- fritidsrenovasjon. Avfallet må emballeres forsvarlig under transport til oppsamlingsenheten. 

4. Avfall som ikke kan legges i oppsamlingsenhetene

Det er ikke tillatt å legge flytende avfall, større metallstykker, sprøytespisser/skalpeller, varm aske, større mengder dyre-/fiskeavfall, etsende, eksplosive eller selvantennelige stoffer i oppsamlingsenhetene. Abonnenten må selv sørge for å bringe dette avfallet til avfallsplass eller godkjent oppsamlingsplass. 

5. Avgift

Hver enkelt abonnent betaler en avgift etter kommunens fastsatte avgiftssatser.

Kap. 3. Innsamling og behandling av matrester og organiske restprodukter fra virksomheter 

1. Virkeområde

For å fremme avfallsminimering, gjenbruk og redusere miljøbelastningen for avfall kan Nes kommune iverksette ny særskilt innsamling av matrester/organiske restprodukter og biprodukter. Vedtak om dette treffes i kommunestyret.

Formålet med innsamlingen er at matrester/organiske restprodukter etter forskriftsmessig behandling skal brukes til dyrefor. Forskriftene skal sikre en hygienisk og miljømessig forsvarlig behandling av dette avfallet.

Matrester/organiske restprodukter og biprodukter som av forskjellige grunner ikke kan brukes til dyrefor skal gis en forsvarlig behandling. 

2. Definisjoner

Forskriften gjelder oppsamling, innsamling, transport og behandling av matrester/organiske restprodukter og biprodukter fra all næringsvirksomhet som har slike produkter.

Matrester/organiske restprodukter fra butikker, kafeer, serveringssteder, storhusholdning, næringsvirksomhet. mv. defineres som forbruksavfall.

Større produksjonsbedrifter kan søke fritak fra denne ordningen. Søknaden rettes til kommunen som forurensningsmyndighet. Søknaden skal legges fram for Næringsmiddeltilsynet.

Større produksjonsbedrifter får eget avgiftsberegningsgrunnlag, der en tar hensyn til levert mengde, leveringsmåte og kvalitet. 

3. Abonnentens plikter

De som deltar i ordningen plikter å sortere ut alle matrester/organiske restprodukter og levere dette til transportør godkjent av kommunen. De som ikke i tilstrekkelig grad sorterer sitt avfall, vil bli belastet med de økte kostnadene dette medfører.

Virksomheter som omfattes av forskrift for innsamling av matrester/organiske restprodukter, biprodukter og ikke har et godkjent innsamlingssystem for disse produktene, vil ikke få levert avfall til Esval fyllplass eller annet framtidig behandlingsanlegg som styres av kommunen.

Sorteringsrutiner og plassering av oppsamlingsbeholdere inspiseres av kommunens løpende hygienekontroll. Avfallsbeholdere bør, der det er mulig oppbevares i kjølerom eller annet lukket rom som godkjennes av hygienekontrollen og med hensyn til adkomst for transportøren.

Kommunen tar hensyn til avfallsrommets innretning og tilgjengelighet ved behandling av byggesaker.

Nyetablering skal ha godkjent ordning for disse produktene før kommunen godkjenner oppstart. 

4. Transportørens plikter

Oppsamlingsbeholderene skal tømmes regelmessig og til faste tider. Tømmefrekvens er en gang pr. uke.

Transportøren skal påse at beholderen er rengjort ved utplassering. Behandlingsanlegget skal sørge for å rengjøring av beholderne. Rengjøring av beholderne er regulert av lov 19. mai 1933 nr. 3 (Næringsmiddelloven) og dens forskrifter. 

5. Bruk av beholdere

For å unngå hygieniske ulemper skal fyllingsgraden ikke overskride 80% av beholdernes volum.

Virksomheten står selv som eier av beholderne, og det må kun benyttes beholdere som er godkjente. Beholdere som kommer på avveie må erstattes av abonnenten. 

6. Avsluttende bestemmelser

Det opprettes særskilte avtaler som skiller mellom transport og behandling.

Det opprettes to adskilte avgifter som skal skille mellom transport og behandling.

Kommunestyret i den enkelte kommune vedtar avgiftene.

Kap. 4. Hjemmekompostering av våtorganisk avfall 

1. Kompostbingen

Kompostbingen (type) må være godkjent av kommunen og tilfredstille bestemmelsene i kommunehelsetjenesteloven av 19. november 1982 nr. 66, jf. forskrifter om oppbevaring av avfallet og om renovasjon, og forskrifter om hygieniske forhold i hytteområder o.l., begge datert 2. september 1970.

Kompostbingen må være forsvarlig sikret slik at skadedyr som rotter og fugler ikke tiltrekkes.

Kompostbingen må være slik at komposteringen foregår uavhengig av årstidsvariasjonen. Dette innebærer isolerte beholdere med tilstrekkelig luftehull for lufttilførsel, men ikke så stor at det dannes kuldebroer.

Kompostbingens størrelse, utforming og plassering må være slik at den ikke blir til sjenanse for naboer eller brukere av gater/veier. Kompostbingen må plasseres slik at eventuelt sigevann ledes bort eller infiltreres i grunn, uten at det medfører forurensning av omgivelsene. 

2. Kunnskap

Kommunen skal sikre at alle som hjemmekomposterer, har grunnleggende kunnskaper om komposteringsprosessen og om mulige helseeffekter ved ikke tilfredsstillende drift. Slik kunnskap skal fortrinnsvis gis gjennom kurs arrangert av kommunen. Kommunen bør i tillegg ha tilgjengelig veiledningsmateriell om kompostering. 

3. Drift

Komposteringen skal drives hele året i form av varmkompostering. Avfallet må være sortert og fri for helse- og miljøgifter. Miljøfarlig avfall eller ikke nedbrytbart materiale må ikke legges i kompostbingen. Det må tilsettes tørt strø i form av bark, lauv, flis, halm, e.l. Det må tilstrebes et riktig forhold mellom husholdningsavfall og strø. Strø og avfall må blandes godt.

Luftehullene må sikres slik at de holdes åpne. 

4. Kontroll

Alle abonnenter som starter med hjemmekompostering må underskrive en kontrakt med kommunen eller med den kommunen bemyndiger.

For å sikre miljømessig forsvarlig drift av hjemmekomposteringsprosessen har forurensningsmyndighetene eller den han bemyndiger tilsynsrett. (jf. kap. 1.17.)

Kap. 5. Alternativ behandling av organisk avfall fra eget hushold forbeholdt husdyrbruk

1. Behandlingsanlegg

Denne ordningen er forbeholdt husdyrbruk med gjødselkjeller i bruk hele året.

Det må finnes en luke, hull eller annen adgang til gjødselkjelleren slik at det er enkelt for alle husstandsmedlemmer å tømme organisk avfall fra kjøkken ned i gjødselkjelleren. 

2. Drift

Det er kun avfall fra eget hushold som kan anvendes i denne behandlingsmåten. Jf. forskrift om sterilisering av avfall til dyrefor (fastsatt av Landbruksdepartementet 15. mars 1979 i medhold av husdyrloven § 1).

Alt våtorganisk avfall fra husstanden skal sorteres ut og behandles lokalt. Avfallet må være sortert og fri for helse- og miljøgifter. Miljøfarlig avfall eller ikke nedbrytbart materiale skal behandles på annen måte.

Matrester som kan anvendes som fôr, gis til dyra slik at en får en god miljømessig utnyttelse av denne fraksjonen. Resten av avfallet skal behandles ved at det legges i gjødselkjelleren og blandes med gjødsel fra husdyrholdet.

Ubehandlet våtorganisk avfall må ikke spredes på jorda under utkjøring av gjødsel fra gjødselkjelleren. 

3. Kontroll

Abonnenten må for å komme inn under ordningen inngå en avtale om lokal alternativ behandling av våtorganisk avfall med kommunen eller den som kommunen bemyndiger.

For å sikre miljømessig forsvarlig drift av hjemmekomposteringsprosessen har forurensningsmyndigheten eller den han bemyndiger tilsynsrett (jf. kap. 1.17.).

Kap. 6. Tømming av slamavskillere, tette tanker mv. 

1. Virkeområde

Forskriften gjelder oppsamling og transport av slam fra alle slamavskillere, mindre renseinnretninger, tette tanker mv. innen hele Nes kommune. Alle eiendommer som ligger i kommunen omfattes av kommunens forskrift for tømming av slamavskillere. 

2. Tvungen tømming av slamavskiller

Kommunen skal sørge for tømming av alle slamavskiller, privet mv. som omfattes av disse forskriftene. Kommune kan gi tillatelse til at andre står for inntransporten.

Transportøren har rett til å plassere slambilen på eiendommen under tømming.

Tømmingen skal utføres så skånsomt som mulig slik at beboerne ikke sjeneres av støy, slam og lukt. Anlegget/kummen skal forlates i lukket stand. 

3. Tømming av slamavskiller mv.

For eiendommer med fast bosetning og med toalett tilknyttet slamavskilleren, skal slamavskilleren tømmes hvert 2. år. For eiendommer med fast bosetting uten toalett tilknyttet slamavskilleren og for fritidsbebyggelse, skal slamavskilleren tømmes hvert 2. år. Tette oppsamlingskummer tømmes hvert år. Oftere tømming bekostes særskilt av eieren.

Tanker utført i henhold til forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg fastsatt av Miljøverndepartementet 8. juli 1992, kan tømmes hvert annet år. Minirenseanlegg skal tømmes i henhold til bestemmelsene gitt av bygningsmyndighetene.

Tette tanker og tanker som avviker fra forskriftene må tømmes etter behov eller etter nærmere bestemmelser. 

4. Unntak

I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme en annen tømmehyppighet. 

5. Varsel

Varsel om når tømming vil finne sted vil bli gitt gjennom lokal informasjon, pressen eller tilsendt abonnentene før tømming. 

6. Avgift

Hver enkelt abonnent betaler avgift etter kommunens fastsatte avgiftssatser.