Forskrift om personrettede støtteordninger for beboere i byfornyelsen, Oslo kommune, Oslo.

DatoFOR-1998-04-15-495
PublisertII 1998 407
Ikrafttredelse15.04.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo kommune, Oslo.
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§6
Kunngjort
KorttittelForskr. om personstøtte til byfornyede, Oslo

Kapitteloversikt:

Fastsatt av bystyret i Oslo 15. april 1998 med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 6.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1-1.Virkeområde

Forskriftene er gitt med hjemmel i bystyrevedtak 4. desember 1996, sak 850 - Endret strategi for ny byfornyelse - byforedling og gjelder beboere av boliger som skal byfornyes i henhold til utbedringsavtale mellom eier av byfornyelseseiendommen og Oslo kommune.

§ 1-2.Formål

De personrettede støtteordningene er virkemidler for å oppnå målsetningen i bystyresak 850/96 Endret strategi for byfornyelse - byforedling, punkt 5 a) flg., om at beboerne skal få det bedre etter byfornyelse enn før, med en høyere standard og boutgifter til å leve med. Støtteordningene skal videre bidra til økt valgfrihet for beboerne, samt sikre beboernes mulighet til å bli boende i den utbedrede eiendom.

§ 1-3.Definisjoner
a)Oppsigelig leiekontrakt

Løpende leiekontrakt med gjensidig oppsigelsesadgang. Oppsigelse fra utleiers side kan kun skje dersom det foreligger saklig grunn og oppsigelsen ikke vil virke urimelig.

b)Tidsbestemt leiekontrakt

Leieavtale som er inngått for en bestemt tid og som opphører uten oppsigelse ved periodens slutt.

c)Byfornyelseseiendom

Med byfornyelseseiendom menes objektet i en utbedringsavtale mellom eier og kommunen.

d)Utbedringsavtale

Avtale mellom kommunen og eier av byfornyelseseiendom om utbedring av angjeldende eiendom.

e)Husstand

Med husstand menes i forbindelse med de personrettede støtteordningene enslige, samt enhver gruppe mennesker som faktisk bor i samme bolig og som i følge Folkeregisteret er registert med felles bopæl på tidspunktet for inngåelsen av utbedringsavtale.

f)Erstatningsbolig

Med erstatningsbolig menes varig eller midlertidig omplassering av beboere som berøres av utbedringen av byfornyelseseiendommen.

g)Flyttetilskudd

Med flyttetilskudd menes et engangstilskudd som ytes i forbindelse med flytting til varig eller midlertidig erstatningsbolig som følge av byfornyelse.

h)Botid

Med botid menes den tid husstanden i følge Folkeregisteret har bodd i den aktuelle byfornyelseseiendom på tidspunktet for inngåelse av utbedringsavtale mellom eiendommens eier og Oslo kommune. Kravet til botid er tilfredsstilt dersom husstanden bor og har bodd lovlig i forhold til eier i minst 2 år sammenhengende når utbedringsavtalen mellom eier og kommunen inngås. For utmåling av husstandstillegg oppstilles krav om botid for alle husstandsmedlemmer over 18 år.

i)Kvalifisert byfornyelseshusstand

Med kvalifisert byfornyelseshusstand menes husstander som oppfyller kravet til 2 års sammenhengende botid på tidspunktet for inngåelse av utbedringsavtale, uavhengig av om beboeren har tidsbestemt eller oppsigelig leiekontrakt. Kvalifiserte byfornyelseshusstander er berettiget til alle de personrettede støtteordningene som følger av nærværende forskrifter.

§ 1-4.Vilkår

For å ha krav på ytelser i henhold til nærværende forskrifter om personrettede støtteordninger i byfornyelsen må følgende generelle vilkår være oppfylt:

1)Det må være inngått utbedringsavtale mellom eier og kommune om utbedring av eiendommen hvor husstanden bor, og
2)Leieforholdet mellom eier og husstanden må være lovlig, og
3)Husstanden må
a)ha oppsigelig kontrakt, og/eller
b)oppfylle kravet til botid.

I spesielle tilfeller kan det gjøres unntak fra botidskravet og fra kravet om at boforholdet må være basert på et lovlig (frem)leieforhold.

For enkelte av ytelsene kan det oppstilles tilleggsvilkår. Tilleggsvilkår vil fremgå av bestemmelsene i kapittel 2-5.

Kapittel 2. Husleietilskudd til midlertidig erstatningsbolig

§ 2-1.Formål

Husleietilskudd til midlertidig erstatningsbolig skal bidra til å dekke de ekstra husleieutgifter husstander kan bli påført ved å måtte flytte midlertidig mens gården utbedres som følge av byfornyelse.

§ 2-2.Vilkår

Beboere som oppfyller vilkårene i § 1-4, 1. ledd, punkt 1, 2 og 3, bokstav a) eller b) og som faktisk må flytte fra sin bolig på grunn av byfornyelsen, er berettiget til husleietilskudd til midlertidig erstatningsbolig med de begrensninger som følger av §§ 2-3 og 2-4. I spesielle tilfeller kan unntaket i § 1-4, 2. ledd komme til anvendelse.

§ 2-3.Utmåling av tilskudd

Midlertidig husleietilskudd skal maksimalt utgjøre differansen mellom ny og gammel husleie, oppad begrenset til kr 3000 pr. mnd.

I de tilfeller hvor midlertidige erstatningsbolig av samme standard som den fraflyttede leilighet innebærer en vesentlig differanse i leie som beboeren etter fremleggelse av ligningsattest ikke har økonomi til å betale, skal det i hvert enkelt tilfelle vurderes å høyne det midlertidige husleietilskudd.

Det midlertidige husleietilskuddet skal vurderes og eventuelt justeres 1. juli hvert år i henhold til konsumprisindeksen for å opprettholde den reelle verdien av beløpet.

§ 2-4.Tilskuddsperiode

Det midlertidige husleietilskuddet skal maksimalt gis for perioden frem til utbedringen av eiendommen er fullført, og som hovedregel ikke lenger enn for ett år.

§ 2-5.Klage

Vedtak i henhold til nærværende kapittel kan påklages etter de alminnelige regler.

Kapittel 3. Flyttetilskudd

§ 3-1.Formål

Flyttetilskudd er ment å skulle redusere belastningen for beboere som midlertidig eller permanent må flytte fra sin bolig i forbindelse med byfornyelsen.

Både flytting til midlertidig eller varig erstatningsbolig vil kunne kvalifisere til flyttetilskudd. Beboere som flytter midlertidig for så å flytte tilbake til utbedret eiendom kan få flyttetilskudd til begge flytteoperasjonene.

§ 3-2.Vilkår

Beboere som oppfyller vilkårene § 1-4 1. ledd, punkt 1,2 og 3 bokstav a) eller b) og som faktisk må flytte midlertidig fra sin bolig på grunn av byfornyelsen, er berettiget til flyttetilskudd med de begrensinger som følger av § 3-3. I spesielle tilfeller kan unntaket i § 1-4, 2. ledd komme til anvendelse.

§ 3-3.Utmåling

Flyttetilskuddet ytes som et engangsbeløp stort kr 5.000 pr. husstand pr. pålagt flytting. Ved midlertidig omplassering hvor husstandene må flytte to ganger, innvilges flyttetilskudd for begge flyttingene.

I særlige tilfeller kan kommunen etter søknad og på grunnlag av dokumenterte utgifter innvilge et høyere tilskudd.

§ 3-4.Klage

Vedtak i henhold til nærværende kapittel kan påklages etter de alminnelige regler.

Kapittel 4. Personrettet tilskudd til kjøp av bolig

§ 4-1.Formål

Personrettet tilskudd til kjøp av varig erstatningsbolig søker å sikre kvalifiserte byfornyelseshusstanders faktiske og økonomiske valgfrihet i forbindelse med byfornyelsen og skal bidra til at boutgiftene for den enkelte husstand etter byfornyelsen ikke blir urimelig høye.

Tilskuddet er et rente- og avdragsfritt lån som gis i form av en engangsutbetaling til kjøp av selveierbolig, aksje- eller andelsleilighet enten i den utbedrede eiendom eller i annen eiendom i Oslo.

§ 4-2.Vilkår

Beboere som oppfyller vilkårene i § 1-4, 1. ledd, punkt 1, 2 og 3, bokstav b) er tilskuddsberettigede med de begrensninger som følger av §§ 4-3 og 4-4. I spesielle tilfeller kan unntaket i § 1-4, 2. ledd komme til anvendelse.

§ 4-3.Utmåling

Tilskuddet er behovsprøvd etter inntekt og husstandsstørrelse. Til grunn for utmålingen legges gjennomsnittet av trygdeavgiftsgrunnlaget ved siste to års ligninger, samt husstandsstørrelse på flyttetidspunktet.

Maksimalt tilskudd er kr 250.000, som avkortes med kr 20.000 for hver kr 10.000 husstandsinntekten øker utover inntektsgrensen, p.t. kr 150.000. Inntektsgrensen økes med kr 10.000 pr. husstandsmedlem, dog ikke utover 4 personer totalt. For husstandsmedlemmer over 18 år oppstilles krav om botid på lik linje med tilskuddsmottaker. Tilskuddet skal være knyttet til det husstandsmedlem som mottar tilskuddet.

§ 4-4.Avkorting/bortfall av tilskudd

Dersom den kvalifiserte byfornyelseshusstand har formue utover kr 20.000 skal denne komme til fradrag krone for krone ved utmåling av tilskuddet. For illikvid formue kan det på bakgrunn av en skjønnsmessig vurdering gjøres unntak fra regelen om avkorting krone for krone.

Tilskuddet kan ikke overstige 50% av den totale kjøpesummen ved kjøp av selveierleilighet og borettslagsleilighet. Ved kjøp av borettslagsleilighet kan tilskuddet ikke overstige egenandelen av kjøpesummen (innskuddet i borettslaget) dersom ikke borettslagets fellesgjeld er individualisert.

Søknader om tilskudd skal som hovedregel avslås dersom samlede boutgifter etter eventuell utflytting ikke er høyere enn før fornyelse.

Dersom husstanden er berettiget til statlig boligtilskudd avkortes det kommunale personrettede tilskuddet forholdsmessig.

§ 4-5.Sikring av tilskuddet

Tilskudd inntil kr 30.000 kan, etter at bolig er kjøpt utbetales til kvalifisert byfornyelseshusstand uten sikkerhet for kommunen. Tilskudd større enn kr 30.000 sikres ved tinglyst pant eller ved pant i adkomstdokumentene til boligen med prioritet etter annen ervervsgjeld tilknyttet boligen, innenfor kjøpesummen med omkostninger.

Tilskuddet er et rente- og avdragsfritt lån som nedskrives over 10 år med 10 like store avdrag.

Tilskuddsberettiget plikter skriftlig å melde fra til kommunen om salg av bolig kjøpt med tilskuddsmidler dersom salg skjer før lånet er nedskrevet.

Dersom beboer flytter fra den varige erstatningsbolig før tilskuddsperioden er omme, skal som hovedregel resttilskuddet på flyttetidspunktet tilbakebetales. Det kan i spesielle tilfeller gjøres unntak fra hovedregelen dersom beboeren er tvunget til å flytte fra boligen på grunn av forhold den ikke selv rår over.

§ 4-6.Klage

Vedtak i henhold til nærværende forskrift kan påklages etter de alminnelige regler.

Kapittel 5. Tilskudd til leie

§ 5-1.Formål

Personrettet tilskudd til leie av varig erstatningsbolig søker å sikre at boutgiftene for den enkelte husstand etter byfornyelsen ikke blir urimelig høye.

Tilskuddet er et rente- og avdragsfritt lån som gis i form av en engangsutbetaling til leie av bolig i den utbedrede eiendom. Tilskuddet settes inn på klausulert konto som kan disponeres av leietaker etter nærmere bestemte regler.

§ 5-2.Vilkår

Beboere som oppfyller vilkårene i § 1-4, 1. ledd, punkt 1, 2 og 3, bokstav b) er tilskuddsberettigede med de begrensninger som følger av §§ 5-3, 5-4 og 5-5. I spesielle tilfeller kan unntaket i § 1-4, 2. ledd komme til anvendelse.

§ 5-3.Utmåling

Utmåling skjer etter de samme vilkår som for tilskudd til kjøp, se § 4-3.

§ 5-4.Avkorting/bortfall av tilskudd

Dersom den kvalifiserte byfornyelseshusstand har formue utover kr 20.000 skal denne komme til fradrag krone for krone ved utmåling av tilskuddet. For illikvid formue kan det på bakgrunn av en skjønnsmessig vurdering gjøres unntak fra regelen om avkorting krone for krone.

Tilskuddet kan ikke overstige 50% av 10 ganger avtalt årlig leie.

Søknader om tilskudd skal som hovedregel avslås dersom samlede boutgifter etter eventuell utflytting ikke er høyere enn før fornyelse.

Dersom husstanden er berettiget til statlig boligtilskudd avkortes det kommunale personrettede tilskuddet forholdsmessig.

§ 5-5.Utbetaling/Sikring

Tilskuddet er et rente- og avdragsfritt lån som gis i form av en engangsutbetaling til beboer, men hvor tilskuddet settes inn på klausulert konto som leietaker kan disponere etter at banken har foretatt en årlig kontroll og godkjennelse av bostedsattest. Lånet nedskrives over 10 år med 10 like store avdrag. Leietaker kan hvert år heve inntil 10% av opprinnelig tilskudd, samt siste års renter. Kommunen kan sette som vilkår at banken skal foreta terminvise utbetalinger.

Dersom beboer flytter fra den varige erstatningsboligen før tilskuddsperioden er omme, skal resttilskuddet på flyttetidspunktet tilbakebetales. Det kan i spesielle tilfeller gjøres unntak fra hovedregelen dersom beboeren er tvunget til å flytte fra boligen på grunn av forhold den ikke selv rår over.

§ 5-6.Klage

Vedtak i henhold til nærværende forskrift kan påklages etter de alminnelige regler.

Kapittel 6. Forskjellige bestemmelser

§ 6-1.Administrasjon og rapportering

Bolig- og eiendomsetaten anviser, utbetaler og fører regnskap over ordningene som følger av nærværende forskrift. Bolig- og eiendomsetaten utarbeider årsregnskap og årsmelding som fremlegges for byrådet. Meldingen skal inneholde en redegjørelse for hvordan midlene er benyttet og andre forhold av betydning.

§ 6-2.Delegasjon av detaljerte retningslinjer

Byrådet foreslås gitt fullmakt til å fastsette detaljerte og/eller utfyllende retningslinjer.

§ 6-3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft på vedtakstidspunktet.