Forskrift om prosjektrettede tilskudd i byfornyelsen, Oslo kommune, Oslo.

DatoFOR-1998-04-15-496
PublisertII 1998 413
Ikrafttredelse15.04.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo kommune, Oslo.
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om byfornyelsestilskudd, Oslo

Kapitteloversikt:

Fastsatt av bystyret i Oslo 15. april 1998 med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 6.

Kapittel 1. Formål

§ 1-1.Formål

Tilskudd som gis etter denne forskrift skal ha som formål å:

a)bidra til utbedring av boligbygg med lav teknisk standard og lav bostandard
b)bidra til bedring av boligmiljø der dette er mangelfullt
c)fremme en variert boligstruktur.

Kapittel 2. Tilskuddsberettigede

§ 2-1.Hvem kan få tilskudd

Eier av boligeiendom i Oslo indre by, eller eier av boligeiendom innenfor områder som av kommunen er definert som byfornyelsesområder, kan få tilskudd etter denne forskrift.

Kapittel 3. Til hvilke formål kan det gis tilskudd

§ 3-1.Stykkpristilskudd til utbedring, herunder prosjekteringstilskudd
1)Det kan gis tilskudd til forundersøkelser som etter kommunens skjønn er nødvendige for å kunne klarlegge en eiendoms utbedringsbehov. Kommunen avgjør hvilket omfang og innhold den enkelte undersøkelse skal ha. Dersom prosjektet på grunnlag av de forannevnte undersøkelser fremstår som økonomisk usikkert og det er vanskelig å lage prognoser over kostnader forbundet med prosjektet, kan det gis tilskudd til utarbeidelse av forprosjekt eller prosjektering.
2)Ved innlegging av bad/wc kan det gis et fast beløp i tilskudd for hver leilighet.
3)Ved utbedring av hel eiendom til den enhver tid gjeldende kommunale utbedringsstandard, kan det gis tilskudd for hver utbedret leilighet. Tilskuddet vil bli fastsatt i forhold til den enkelte leilighets størrelse. Ved sammenslåing av leiligheter kan det gis tilskudd per leilighet som fjernes.
4)Det kan gis tilskudd til tiltak som bidrar til:
a)forsvarlig drift og vedlikehold av boligeiendom
b)kvalitetssikring av byggesak, herunder bygningstekniske kvaliteter.
5)Det kan gis tilskudd til tiltak som bidrar til:
a)standardhevning av boligmiljø, herunder økologiske og estetiske tiltak.
§ 3-2.Tilskudd til dyr utbedring

Det kan gis tilskudd dersom en utbedring av en boligeiendom blir særlig kostbar. Tilskuddet kan gis til hel eller delvis dekning av forventede eller påløpte utgifter i et prosjekt, som ikke kan dekkes ved andre tilskudd eller vanlig salg eller drift av eiendommen. Tilskuddet tildeles etter en individuell vurdering av den enkelte søknad.

Kapittel 4. Vilkår

§ 4-1.Vilkår for tilskudd

Det kan settes vilkår ut fra en konkret vurdering av det enkelte prosjekt for tildeling av tilskudd etter denne forskrift. Eksempler på slike vilkår er:

a)Krav om at det inngås utbedringsavtale med Oslo kommune.
b)Krav om bruk av konsulenter ved gjennomføring av prosjekter som gis tilskudd.
c)Krav om at det inngås kontrakter iht norsk standard for arbeider som danner grunnlag for tilskudd.
d)Vilkår om at utbedringsarbeidene minst skal tilfredsstille kravene i ny kommunal utbedringsstandard.

Kapittel 5. Prioriteringsprinsipper

§ 5-1.Prioritering

Kommunen vil prioritere mellom søknader på grunnlag av det enkelte prosjekts antatte betydning for de formål som er nevnt i denne forskrifts § 1. Tilskuddsordningen vil bli kunngjort i dagspressen med en frist for å søke tilskudd etter ordningen. Det vil bli fastsatt en øvre beløpsramme for den enkelte søkerunde. Dersom søkermassen overskrider denne beløpsrammen, vil søknadene som faller inn under formål a i § 1 bli prioritert.

Kapittel 6. Diverse bestemmelser

§ 6-1.Klage

Vedtak etter denne forskrift kan påklages etter forvaltningslovens regler.

§ 6-2.Administrasjon

Søknad om tilskudd rettes til Bolig- og eiendomsetaten som fatter vedtak i saker etter denne forskrift.

§ 6-3.Fullmakt

Byrådet gis fullmakt til å fastsette tilskuddssatser og retningslinjer til utfylling av denne forskrift.

§ 6-4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.