Forskrift om saneringsstøtte for beboere i ny byfornyelse, Oslo kommune, Oslo.

DatoFOR-1998-04-15-497
PublisertII 1998 415
Ikrafttredelse15.04.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo kommune, Oslo.
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om saneringsstøtte for beboere, Oslo

Fastsatt av bystyret i Oslo 15. april 1998 med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 6.

§ 1.Formål

Saneringsstøtteordningen er en løpende, kommunal bostøtteordning som skal bidra til å redusere den økning i boutgifter byfornyelseshusstander får som følge av byfornyelsen. Nærværende kapittel berører ikke eksisterende støttemottakeres rett til saneringsstøtte.

§ 2.Definisjoner
a)Saneringsstøtte

Saneringsstøtte er en løpende bostøtteordning for kvalifiserte byfornyelseshusstander. Den fremkommer som differansen mellom husstandens godkjente boutgifter (begrenset av et boutgiftstak) og rimelig boutgift, multiplisert med en nærmere bestemt dekningsprosent.

Saneringsstøtte = (godkjente boutgifter - rimelige boutgifter) x dekningsprosent

b)Rimelig boutgift

Med rimelig boutgift menes en nærmere fastsatt prosentvis andel av husstandens samlede, gjennomsnittlige bruttoinntekt ved de siste to års ligninger.

c)Faktisk boutgift

Med faktisk boutgift menes faktisk årlig husleie.

d)Godkjente boutgifter/boutgiftstak

Med godkjente boutgifter her menes faktiske boutgifter inntil et boutgiftstak.

Det settes et tak for hvor høye boutgifter som godtas. Faktiske boutgifter utover boutgiftstaket beregnes det ikke støtte for.

§ 3.Vilkår

For å ha krav på ytelser i henhold til nærværende forskrift om saneringsstøtte for beboere i ny byfornyelse må følgende generelle vilkår være oppfylt:

Hovedregel

1)Det må være inngått utbedringsavtale mellom eier og Oslo kommune om utbedring av eiendommen hvor husstanden bor, og
2)Leieforholdet mellom eier og husstanden må være lovlig, og
3)Husstanden må oppfylle kravet til botid.

Unntak

1)I spesielle tilfeller kan det gjøres unntak fra kravet om at boforholdet må være basert på et lovlig (frem)leieforhold.

Særvilkår

Beboeren må ha valgt å fortsette som leietaker etter byfornyelsen.

I spesielle tilfeller kan det gjøres unntak fra kravet om at boforholdet må være basert på et lovlig (frem)leieforhold.

Byfornyelseshusstander kan komme inn i ordningen i inntil 10 år etter byfornyelsen dersom det skjer endringer i forholdet mellom inntekt og boutgifter som gir grunnlag for støtte.

Støtten begrenses av § 4, § 5 og § 6.

§ 4.Utmåling

Saneringsstøtten er behovsprøvet. Støtten beregnes på bakgrunn av husstandens boutgifter, samlede inntekt, og antall personer i husstanden. Saneringsstøtte ytes med 90% av den del av godkjente boutgifter som overstiger rimelig boutgift.

Til grunn for utmålingen legges gjennomsnittet av husstandens samlede bruttoinntekt (trygdeavgiftsgrunnlaget) ved de siste to års ligninger. I særlige tilfeller kan løpende, dokumenterte inntekter legges til grunn.

Boutgift er den til enhver tid gjeldende husleie.

Som rimelig boutgift regnes 15% av en årlig inntekt til og med kr. 50.000 for enslige og kr. 80.000 for husstander på to personer, med tillegg av kr. 10.000 pr. husstandsmedlem ut over to personer. Rimelig boutgift øker med økende inntekt. For hver påbegynt økning på kr. 10.000 øker satsen for beregning av rimelig boutgift med ett prosentpoeng opp til en inntekt på kr. 80.000 for enslige og kr. 110.000 for husstander på to personer, med tillegg av kr. 10.000 pr. husstandsmedlem utover to personer. Deretter øker prosentsatsen for hver påbegynt økning i inntekten på kr. 5.000.

Det beregnes ikke saneringsstøtte av:

a)Den del av boutgiftene som overstiger følgende beløp:
For husstander med én person: kr. 70.000
For husstander med to personer: kr. 80.000
For husstander med tre eller flere personer: kr. 90.000
b)Boutgifter som er lavere enn:
For husstander med én person: kr.  6.000
For husstander med 2 eller flere personer: kr. 10.500

Saneringsstøtte kan ikke gis dersom støttebeløpet etter forannevnte bestemmelser blir mindre enn kr. 600 pr. år.

§ 5.Bortfall av støtte

Retten til saneringsstøtte opphører dersom husstanden fraflytter den bolig vedkommende bodde i på utmålingstidspunktet. Unntak kan gjøres dersom skifte av bolig er nødvendig som følge av sykdom, helsemessige årsaker eller andre forhold den støtteberettigede ikke selv rår over.

§ 6.Avkorting

Dersom beregning av saneringsstøtten iht. nærværende kapittel viser at husstanden får lavere boutgift etter byfornyelse enn før utbedring, avkortes saneringsstøtten forholdsmessig. Unntak kan gjøres dersom det foreligger særlige grunner.

§ 7.Utbetaling

Saneringsstøtte gis etter søknad. Støtten utbetales første gang for den påfølgende hele måned etter innflytting. Det er et vilkår at husstanden samtidig søker statlig bostøtte, og at denne eventuelle støtte utbetales direkte til kommunen, som samordner utbetalingen.

Saneringsstøtten skal omregnes ved hvert årsskifte. Den saneringsrammede skal derfor sende kopi av skatteoppgjøret og dokumentasjon på husleien innen utgangen av hvert kalenderår. Den saneringsrammede er også forpliktet til å gi melding om enhver endring som kan ha betydning for støtteberegningen.

§ 8.Klage

Vedtak i henhold til nærværende forskrift kan påklages etter de alminnelige regler.

§ 9.Administrasjon og rapportering

Bolig- og eiendomsetaten anviser, utbetaler og fører regnskap over ordningene som følger av nærværende forskrift. Bolig- og eiendomsetaten utarbeider årsregnskap og årsmelding som fremlegges for byrådet. Meldingen skal inneholde en redegjørelse for hvordan midlene er benyttet og andre forhold av betydning.

§ 10.Delegasjon av myndighet til å gi detaljerte retningslinjer

Byrådet gis fullmakt til å fastsette detaljerte og/eller utfyllende retningslinjer.

§ 11.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra vedtakstidspunktet.