Delegering av myndighet til å gi tillatelse til midlertidig oppbevaring av brannfarlig gass (LPG/propan) på byggeplasser, Moss, Rygge, Råde og Våler kommuner, Østfold.

DatoFOR-1998-10-05-1004
PublisertII 1998 666
Ikrafttredelse05.10.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forMoss, Rygge, Råde og Våler kommuner, Østfold.
HjemmelLOV-1971-05-21-47-§37
Kunngjort
KorttittelDeleg. oppbevaring av brannfarlig gass, Østfold

Fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern 5. oktober 1998 med hjemmel i Kommunal- og regionaldepartementets vedtak av 14. januar 1998, jf. lov av 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 37 annet og tredje ledd. 

I medhold av Kommunal- og regionaldepartementets vedtak av 14. januar 1998 delegeres Moss, Rygge, Råde og Våler kommuner myndighet til å avgjøre søknader om tillatelse til oppbevaring av den mengde brannfarlig gass (LPG/propan) som rommes i beholder(e) med samlet volum inntil 14.000 liter.

Myndigheten begrenses til kun å gjelde tillatelse til midlertidig oppbevaring av gass på byggeplass.

Vedtaket trer i kraft straks.