Forskrift om felles renovasjon for kommunene tilsluttet Risør- og Tvedestrandregionens avfallsselskap A/S, Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei kommuner, Aust-Agder.

DatoFOR-1998-10-15-1544
PublisertAvd II 1999 429
Ikrafttredelse01.01.1999
Sist endretFOR-2006-10-17-1652
Endrer
Gjelder forGjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei kommuner, Aust-Agder.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort
KorttittelForskrift om felles renovasjon - RTA

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Risør bystyre 17. september 1998, Tvedestrand kommunestyre 29. september 1998, Vegårshei kommunestyre 29. september 1998 og Gjerstad kommunestyre 15. oktober 1998 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26 tredje ledd, § 30 annet og tredje ledd og § 34. Endret 17 okt 2006 nr. 1652, forskriften kunngjort i sin helhet.

Innledning

Risør- og Tvedestrandregionens Avfallsselskap A/S (forkortet RTA) skal ivareta samarbeidskommunenes totale renovasjonsbehov. RTAs vedtekter av 13. mars 1997 regulerer selskapets ansvarsområde, og selskapet er heleid av kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei.

Kap. 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Mål for avfallssektoren

Forskriften har som formål å etterkomme de forpliktelser og pålegg som tilligger kommunene ved lov og forskrift. Forskriften skal sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppbevaring, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall og slam.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder:

1.kildesortering, oppbevaring, innsamling, og transport av husholdningsavfall (medregnet farlig avfall) med tilhørende gebyr.
2.tømming av alle renseinnretninger så som slamavskillere, minirenseanlegg, private renseanlegg, fettutskillere og tette oppsamlingstanker i hele regionen med tilhørende gebyr.

I tillegg omfatter forskriften avfall fra næringsbedrifter som ønsker å levere til den kommunale renovasjonsordningen.

Forskriften gjelder ikke varm aske, eksplosiver, selvantennelige, smittefarlige og radioaktive stoff.

RTA kan utarbeide og vedta utfyllende bestemmelser.

§ 3.Definisjoner

Abonnent: Eier/fester av eiendom som omfattes av den kommunale slam- og renovasjonsordning, jf. § 4.

Adkomstvei: Vei for manuell transport fra hentested til kjørbar vei.

Avfall: Kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Herunder overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg mv. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall.

Bringesystem: Kildesorteringssystem der publikum selv bringer sitt kildesorterte avfall til en mottaksplass.

Bringepunkt: Ubetjent sted for levering av sortert avfall.

Ekstra avfall: Avfall som ikke får plass i ordinære avfallsbeholdere (se også grovavfall).

Farlig avfall/spesialavfall: Avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlig forurensing eller fare på mennesker eller dyr.

Fritidsabonnement: Gjelder enhet som er oppført til fritidsformål, eller har fått godkjent endret bruk til fritidsbolig. Ved flere enheter i samme bygning skal det være eget abonnement for hver enhet.

Gjenvinnbart avfall: Dette er avfall som kan gå til gjenbruk, energi- eller materialgjenvinning.

Gjenvinningsstasjon: Spesielt tilrettelagt område med organisert oppsamling av separert avfall. Gjenvinningsstasjoner er som regel betjent.

Grovavfall: Husholdningsavfall som er for stort eller tungt til å kunne legges i oppsamlingsenhetene hos hver abonnent. Skal leveres til godkjent gjenvinningsstasjon.

Helårsabonnement: Separate boenheter på samme eiendom skal ha eget abonnement. Som separat boenhet regnes alltid hver selvstendig bolig med eget kjøkken. Likt med selvstendig boenhet regnes inntil to hybler med felles kjøkken. Utover to hybler som deler felles kjøkken, regnes én boenhet per to hybler. RTA avgjør i tvilstilfelle hva som skal regnes som selvstendig boenhet i bygning som ikke er seksjonert.

Hentested: Menes her sted hvor oppsamlingsenhet(er) stilles i påvente av innsamling.

Hentesystem: Kildesorteringssystem der kildesortert avfall hentes av godkjent avfallsinnsamler så nær kilden som mulig.

Husholdningsavfall: Avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende, samt avfall fra ombygging på bolig- og fritidseiendommer.

Kildesortering: Abonnent eller annen avfallsprodusent holder visse avfallstyper/fraksjoner adskilt, og legger disse avfallstypene i anviste avfallsbeholdere eller bringer disse til anviste mottakssteder.

Kompostering: Biologisk nedbryting og stabilisering av organisk avfall med lufttilgang.

Næringsavfall: Avfall fra offentlig og private virksomheter og institusjoner.

Oppsamlingsenhet for avfall: container, beholder og sekk.

Restavfall: Blandet avfall som blir igjen etter kildesortering eller sentralsortering av husholdnings- eller næringssavfall og leveres til avfallsdeponi eller annet godkjent anlegg.

Returpunkt: Lokalt ubetjent oppsamlingssted hvor publikum kan levere/sortere en eller flere avfallsfraksjoner

Risikoavfall eller problemavfall: Smittefarlig, potensielt smittefarlig, estetisk skjemmende eller stikkende/skjærende avfall fra sykehus, sykehjem, legekontor, tannlegekontor, veterinærer og lignende. Egne ordninger for denne avfallstypen skal benyttes. Ordningene omfatter ikke patologisk avfall.

Slam: Produkt fra tømming av mindre renseinnretninger så som slamavskillere, septiktanker, minirenseanlegg, fettutskillere samt tette oppsamlingstanker.

Storhusholdning: Hotell, restaurant/kafé, sykehus, mindre produsent av hel- og halvfabrikata, matvareforretning, kantine o.l.

Transportvei: Kjørbar vei.

Tømmefrekvens: Antall tømminger av oppsamlingsenheten innenfor et gitt tidsrom.

Våtorganisk avfall: Matavfall og annet biologisk nedbrytbart avfall som egner seg for hjemmekompostering og/eller sentralkompostering.

§ 4.Kommunal slam og renovasjonsordning

Kommunene er med hjemmel i forurensningslovens § 30, 1. ledd pålagt renovasjon for husholdningsavfall. RTA skal samle inn avfall som omfattes av disse forskriftene. Videre skal RTA forestå tømming av renseinnretninger for avløp.

Den pålagte renovasjonsordningen gjelder for alle eiendommer og bebodde boenheter i kommunene og omfatter både helårs- og fritidsbebyggelse, med forbehold om adkomst iht. § 10.

RTAs administrasjon kan etter søknad og i særlige tilfeller unnta enkelte eiendommer eller tilpasse ordningen.

RTA avgjør til enhver tid hvilke avfallsfraksjoner som kan mottas ved anleggene og fastsetter vilkår for mottaket i samsvar med gitte konsesjoner.

Kap. 2. Innsamling mv. av husholdningsavfall

§ 5.Kommunal innsamling

RTA er ansvarlig for å samle inn husholdningsavfall fra alle eiendommene som omfattes av § 4.

RTA skal samle inn husholdningsavfall fra øyer uten veiforbindelse og med mer enn 10 helårsbebodde enheter. Øvrige abonnenter skal levere sitt avfall etter anvisning fra RTA.

RTA kan ved generelle bestemmelser eller i det enkelte tilfelle stille krav til den enkelte abonnent/avfallsprodusent om kildesortering og leveringsmåte for de ulike deler av husholdningsavfallet.

§ 6.Anskaffelse og utlevering av oppsamlingsutstyr

RTA bestemmer hva slags type oppsamlingsutstyr som skal benyttes. Dette gjelder størrelse, antall, og i hvilke fraksjoner abonnenten skal sortere sitt avfall.

Oppsamlingsutstyr leveres ut av RTA og er RTAs eiendom. Det bør tas hensyn til estetisk utforming og plassering. RTA kan påby økning av oppsamlingsvolumet dersom det gjennomsnittlige behovet tilsier dette.

Kun utstyr godkjent av RTA kan benyttes. Utstyret skal være konstruert slik at avfallet sikres mot skadedyr, og for øvrig ikke fører til hygieniske ulemper.

Borettslag eller andre abonnenter som ønsker felles oppsamlingsutstyr må ha RTAs samtykke. RTA kan henvise flere abonnenter i et område å benytte felles oppsamlingsutstyr.

RTA kan gi påbud om innføring av nye oppsamlingssystemer og sørge for gjennomføring av endringer i eksisterende oppsamlingssystemer dersom det foreligger særlige grunner til dette.

§ 7.Abonnentens plikter

Abonnenten som omfattes av den kommunale renovasjon, skal benytte det oppsamlingsutstyret for husholdningsavfall som RTA plasserer ut.

Abonnenten er ansvarlig for å ordne egnet plassering og påse at oppsamlingsutstyret plasseres og brukes slik det er bestemt. Abonnenten er økonomisk ansvarlig for all skade som ikke er forårsaket av normal bruk.

Abonnenten skal påse at bruken og plasseringen av oppsamlingsenheten skjer i samsvar med disse forskriftene og de utfyllende bestemmelser.

Eventuelle endringer i abonnementsforhold skal meldes omgående til RTA eller kommunen.

Grovavfall skal leveres på betjente mottak.

Ekstra restavfall leveres etter RTAs bestemmelse.

Det er ikke tillatt å brenne avfall utendørs i åpne tønner/småovner eller på åpen ild dersom dette kan medføre fare for forurensning, helserisiko eller sjenanse for andre. Det er ikke tillatt å grave ned eller henlegge avfall, bortsett fra hageavfall o.l. i naturen.

§ 8.Krav til sortering m.m. av avfallet

Abonnenter som omfattes av lovpålagt kommunal avfallsordning, plikter å kildesortere avfallet i de avfallsfraksjoner (også farlig avfall) RTA etablerer innsamlings- og mottaksordninger for. Avfall levert til kommunal avfallsordning, kan bli manuelt sortert/kontrollert av RTA. Abonnenten er selv ansvarlig for at avfall han vil holde konfidensielt er makulert.

Hver type avfall skal holdes atskilt og legges i egne oppsamlingsenheter.

§ 9.Plassering av oppsamlingsenhetene

Det skal i alle detaljplaner og byggesaksbehandling sørges for at plassering av oppsamlingsenheter for avfall og utforming av avfallsrom blir tatt hensyn til. Planforslag etter planbestemmelsene i plan- og bygningsloven, oversendes RTA for uttalelse. Hyttefelt skal har renovasjonsbod/containerplass godkjent av RTA.

Oppsamlingsenhetene skal plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag. Ved innendørs oppsamlingssystem må enhetene plasseres i eget søppelrom.

Det skal avsettes tilstrekkelig areal til oppsamlingsenhetene og adkomsten skal være fri for hindringer som kan gjøre hentingen vanskelig. Vinterstid skal adkomsten være ryddet for snø, om nødvendig være sandstrødd og uten fare for takras.

Abonnenten er selv ansvarlig for å skaffe areal for plassering av oppsamlingsenheten. RTA og kommunen må være behjelpelig.

Dersom plasseringen av en oppsamlingsenhet utgjør en skaderisiko, forringer renovatørenes arbeidsmiljø eller medfører andre ulemper, kan RTA kreve at enhetene omplasseres.

Oppsamlingsenhetene skal plasseres slik at avstanden fra godkjent transportvei ikke overstiger det RTA bestemmer RTA kan i spesielle tilfeller godkjenne andre avstander evt. mot godtgjørelse.

De abonnenter som ønsker en spesiell plassering av oppsamlingsenheten for restavfallet kan få anledning til det mot selv å frakte avfallet frem til godkjent transportvei den dagen avfallet skal tømmes. Abonnenten skal sørge for at dyr, fugl o.l ikke får anledning til å forsøple områder ved evt. leveringssted.

Avvik fra bestemmelsene i denne paragraf kan medføre tilleggsgebyr.

Bringepunkter for avfall plasseres av RTA.

§ 10.Krav til godkjent adkomst og transportvei

Godkjent transportvei er riks-, fylkes- og kommunal vei.

RTA kan også godkjenne private veier, men abonnentene må ta ansvar for tillatelse fra veieiere.

Veien skal ha snuplass, kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle renovasjonskjøretøy som nyttes til innsamlingen tilsvarende bruksklasse BK8. Skader på vei som skyldes dårlig bærelag o.l. erstattes ikke.

Veien skal til enhver tid være tilfredsstillende ryddet, og om vinteren skal veien og snuplass være brøytet og om nødvendig strødd. RTA kan i slike perioder påby en annen plassering av oppsamlingsenhetene enn hva som kreves i resten av året.

Adkomst for manuell transport av oppsamlingsenheter skal være problemfri og fri for hindringer.

Privat adkomstvei, transportvei, utforming av hentested, avfallsrom, avfallsbod etc. skal godkjennes av RTA.

§ 11.Bruk av oppsamlingsenheten

Oppsamlingsenheten for restavfallet må ikke overfylles, og den må ikke pakkes fastere med avfall enn at den lett kan tømmes. Hver enhet som renovatøren skal løfte må ikke overstige 25 kg. Oppsamlingsenhetene må kun brukes til oppsamling av husholdningsavfall som omfattes av disse forskriftene. Skarpe gjenstander skal pakkes godt inn, slik at skader på mennesker eller utstyr unngås. Ved kildesortering skal abonnenten påse at den enkelte utsorterte fraksjon er så ren som mulig og at fraksjonene ikke blir blandet. Sortert avfall skal leveres i godkjent oppsamlingsenhet som angitt av RTA. Abonnentene er ansvarlig for renhold av oppsamlingsutstyret.

RTA er ikke pliktig til å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med denne forskriften. Abonnement skal i slike tilfeller ha skriftlig beskjed.

§ 12.Hjemmekompostering

I område hvor det er hensiktsmessig og hvor abonnenten har tilfredsstillende areal til kompost, kan det i egen beholder tillates at det komposteres våtorganisk avfall. Det er en forutsetning at komposteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte.

Ved hjemmekompostering av våtorganisk avfall skal kompostbingen være isolert og godkjent av RTA. Det skal opprettes en skriftlig avtale mellom eieren og RTA før eieren kan få redusert sitt gebyr. Avtale om hjemmekompostering medfører at det ikke skal leveres våtorganisk avfall fra abonnenten. Abonnentens dunk skal være merket på den måte RTA bestemmer. Dersom komposteringen ikke utføres i samsvar med forskrift, kan RTA si opp avtalen med 3 måneders varsel.

§ 13.Avfall som samles inn ved egne innsamlinger eller leveres til gjenvinningsstasjoner

Sortert avfall som det er organisert innsamlingsordninger for, skal legges i oppsamlingsutstyr som RTA bestemmer.

Videre skal kildesorterte fraksjoner, og farlig avfall leveres til gjenvinningsstasjoner/mottaksplass.

§ 14.Innsamling av avfall

Den som samler inn avfall er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i oppsamlingsenhetene. Avfallet skal hentes rutinemessig. RTA bestemmer tømmehyppigheten, eller at innsamlingen bare skal foretas visse deler av året.

Innsamlingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støv, lukt og støy. Oppsamlingsenhetene skal forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes.

Under transport må avfall sikres slik at det ikke faller av.

Kap. 3. Næringsavfall

§ 15.Videreføring av eksisterende ordninger for behandling av våtorganisk avfall fra næring

Våtorganisk avfall fra næringsvirksomhet, skal leveres til RTA foreløpig frem til 1. juli 2006, jf. delegering av 5. april 2004 nr. 1084 fra Miljøverndepartementet til kommunene.

§ 16.Avfall som ikke omfattes av kommunal innsamling

Næringsavfall omfattes ikke av kommunal innsamling bortsett fra unntak i § 15. Slikt avfall leveres til godkjent avfallsmottak/anlegg eller transportør med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Farlig avfall fra virksomheter uavhengig av mengde, skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall. RTA kan samle inn avfall fra næring etter egne avtaler eller pålegg. Gjenvinnbart avfall skal ikke leveres til deponering.

Forbrenning av næringsavfall er kun tillatt i godkjente anlegg. Åpen brenning av næringsavfall er ikke tillatt.

Kap. 4. Tømming av slam fra mindre renseinnretninger for avløp

§ 17.Abonnentens plikter

Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med bil eller båt. Overdekking av kumlokk o.l. med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten ved varsel om tømming.

Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen. Det må være tilfredsstillende adkomst frem til tømmepunktet.

RTA er ikke ansvarlig for skader og ulemper pga. tiltetting. Abonnenter som ønsker eller blir pålagt hyppigere tømminger enn nevnt i § 17, må betale for ekstra tømminger.

§ 18.Tømming av slamavskiller mv.

Varsel om når tømming vil finne sted, skal gis til abonnenten med minimum 3 dagers varsel.

For eiendommer med fast bosetting med toalett tilknyttet slamavskilleren og eget avløpsanlegg, skal slamavskilleren tømmes hvert 2. år.

For eiendommer tilknyttet kommunal ledningsanlegg skal slamavskilleren tømmes hvert 3. år.

Tette oppsamlingstanker og fettavskillere tømmes etter behov og min. hvert år.

For Fritidseiendommer med innlagt vann, og eiendommer med fast bosetting uten toalett tilknyttet, skal slamavskilleren tømmes etter behov, men minimum hvert 4. år hvis ikke annet står i utslippstillatelsen.

Minirenseanlegg uten slamtørke tømmes i henhold til utslippstillatelsen. Der utslippstillatelsen ikke sier noe om tømmehyppighet, tømmes det minimum hvert 2. år for eiendommer med fast bosetning, og minimum hvert 4. år for fritidseiendommer.

I spesielle tilfeller kan annen tømmehyppighet bestemmes uten ekstra gebyr.

Avvannet slam og ristgods leveres godkjent mottak.

Tømmingen utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand.

Kap. 5. Gebyr abonnenter

§ 19.Gebyrplikt

Abonnenten skal betale et årlig gebyr for tjenestene. Kommunene fastsetter gebyrets størrelse.

Renovasjonsgebyret dekker utgiftene ved innsamling og behandling av husholdningsavfall inkl. farlig avfall fra husholdningene. Gebyr betales også ved levering av avfall på opplagsplass eller behandlingsanlegg.

Renovasjonsgebyrene kan differensieres for å ta mer hensyn til mengde og oppnå bedre sortering.

Avløpsgebyr og slamgebyr dekker ordinær tømming av slamavskillere, oppsamlingstanker og minirenseanlegg.

For tette oppsamlingstanker skal det betales gebyr pr. m³ med minstesats 3 m³ . Tømming av fettavskillere skal betales etter egne satser. Myndighet til å fastsette gebyr for tømming av fettavskillere delegeres til RTA.

§ 20.Innkreving, renter mv.

Gebyr for nytt abonnement påløper fra begynnelsen av påfølgende måned etter bestilling. Endringer i gebyr får virkning fra påfølgende termin.

Gebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1.

Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av gebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 26 og § 27 tilsvarende.

§ 21.Tilleggsgebyr

Dersom abonnenten ikke retter seg etter pålegg gitt i medhold av denne forskriften, kan abonnenten bli pålagt å dekke de ekstra utgiftene dette medfører.

Kap. 6. Avsluttende bestemmelser

§ 22.Klage

Vedtak etter disse forskrifter fattes av daglig leder i RTA. Enkeltvedtak etter forskriftene kan påklages etter forvaltningslovens § 28 til en felles kommunal klagenemnd som består av styret for RTA. Vertskommunen for avfallsselskapet forestår klagebehandlingen for denne nemnda.

§ 23.Overtredelse

Overtredelse av forskriftene kan straffes med bøter etter forurensningslovens § 79 annet ledd.