Forskrift om renovasjon, Våler, Åsnes og Grue kommuner, Hedmark.

DatoFOR-1998-12-14-1275
PublisertII 1998 861
Ikrafttredelse01.01.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forVåler, Åsnes og Grue kommuner, Hedmark.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§7, LOV-1981-03-13-6-§27, LOV-1981-03-13-6-§28, LOV-1981-03-13-6-§29
Kunngjort
KorttittelForskrift om renovasjon, Våler, Åsnes og Grue

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Grue kommunestyre 26. oktober 1998, Åsnes kommunestyre 16. november 1998, Våler kommunestyre 14. desember 1998, med hjemmel lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 30 og § 34, jf. også § 7, § 27, § 28 og § 29.

I

Forskriften er basert på innføring av kildesortering og bygger på Avfallsplan for søndre Hedmark og Ny renovasjonsordning for Solør (vedtatt som avfallsplan i 1997).

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Formål

Denne forskriften skal bidra til å sikre gjennomføring av de forpliktelser kommunen er pålagt ved lov og å nå de mål som er nedfelt i kommunens avfallsplan, gjennom en forsvarlig håndtering av avfallet.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder husholdninger/virksomheter i hele kommunen hvor det oppstår forbruksavfall og omfatter abonnentenes ansvar for sortering og oppbevaring av avfall, kommunens ansvar for innsamling og transport av forbruksavfall, samt fastsettelse av abonnementsgebyr for renovasjonsordningen.

§ 3.Innsamling av forbruksavfall

Med bakgrunn i forurensningslovens § 30 har kommunen innført tvungen renovasjon for forbruksavfall i kommunen. Ingen må samle inn forbruksavfall uten kommunens samtykke. Kommunen kan sette bort hele eller deler av renovasjonen til private renovatører.

§ 4.Unntak

Kommunen kan unnta bestemte områder og etter søknad også bestemte eiendommer fra denne forskriften. Skriftlig søknad om helt eller delvis fritak fra deltakelse i renovasjonsordningen skal sendes kommunenes tekniske etat/sektor.

Kommunen kan gi særskilte regler for bestemte områder, for fritidshus og for abonnenter gruppevis eller enkeltvis, og kan videre unnta bestemte typer avfall fra forskriften eller fastsette særskilte regler for håndtering av slikt avfall.

§ 5.Myndighet

Solør Renovasjon som er et interkommunalt selskap etter kommunelovens § 27 nr. 1, er av eierkommunene tildelt ansvaret for å organisere innsamling, bearbeiding og gjenvinning av forbruksavfallet samt å ta seg av forholdet mellom kommunen og abonnentene etter denne forskrift.

§ 6.Definisjoner

Med forbruksavfall menes her vanlig avfall fra husholdninger, mindre forretninger og kontorer samt avfall av tilsvarende art og mengde fra annen virksomhet så lenge dette kan håndteres innenfor den kommunale renovasjon. Kommunen avgjør i samarbeid med Solør Renovasjon hva som regnes som forbruksavfall.

Med bioavfall menes lett nedbrytbare organiske stoffer fra planter og dyr, blant annet matavfall, der nedbrytingen kan skje ved biologiske prosesser. Som matavfall regnes alle rester av frukt og grønnsaker, kjøtt og fisk, mel- og melkeprodukter eller annet som fremkommer ved behandling av mat på et kjøkken.

Med deponiavfall menes blandet restavfall som blir igjen etter sortering/kildesortering og som skal bringes til godkjent fyllplass.

Med spesialavfall forstås avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med forbruksavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Med kildesortering menes at en abonnent holder visse typer avfall adskilt og legger det i anviste avfallsbeholdere eller bringer det til anvist mottakssted for slikt avfall.

Med hjemmekompostering menes i denne forskrift at abonnenten selv tar hånd om sitt eget bioavfall gjennom varmkompostering i godkjent innretning, slik at bioavfallet omdannes til jord.

Med oppsamlingsenheter menes avfallsdunker (eller tilsvarende innretninger) som abonnenten leier av kommunen til bruk i den kommunale innsamlingsordningen.

§ 7.Abonnement

Som abonnent regnes eier av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, skal festeren regnes som abonnent om ikke annet er avtalt.

For eneboliger, rekkehus og ulike typer boligblokker regnes ett abonnement pr. leilighet/hybelleilighet når boenheten har eget kjøkken. For hybelhus regnes ett abonnement pr. kjøkken med tilhørende boenhet.

Private og offentlige institusjoner skal ha egne abonnement. Med institusjoner forstås her barnehager, syke- /aldershjem, fritidshjem, skoler etc.

Forretninger/foretak/virksomhet med forbruksavfall, jfr. § 6 første setning, skal ha eget abonnement.

Kommunen kan bestemme type og antall oppsamlingsenheter for de ulike abonnement.

Kapittel 2. Oppsamling og innsamling av forbruksavfall

§ 8.Abonnentens plikter

Abonnenter i den kommunale innsamlingsordningen skal ha de oppsamlingsenheter som kommunen bestemmer. Kommunen/Solør Renovasjon eier oppsamlingsenhetene og står for utlevering av disse. Enhver eiendom skal ha et tilstrekkelig antall oppsamlingsenheter med tilstrekkelig volum. Abonnenten har ansvar for riktig plassering og bruk av oppsamlingsenhetene og er ansvarlig for skader på disse som følge av feil bruk eller hærverk. Abonnenten sørger selv for tilstrekkelig renhold av oppsamlingsenhetene. Ved utilstrekkelig renhold kan kommunen besørge oppsamlingsenhetene rengjort for abonnentens regning.

Abonnenten sorterer selv sitt avfall og legger det i de oppsamlingsenhetene som er bestemt. Ved utilstrekkelig sortering kan kommunen besørge ettersortering eller annet nødvendig arbeid utført for abonnentens regning. Ved ekstra behov for levering av restavfall bestemmer kommunen til enhver tid hvordan dette skal skje. Forbruksavfall som ikke hentes hos abonnenten gjennom kommunal ordning, plikter abonnenten selv å bringe til godkjent mottak.

§ 9.Kommunens plikter

Kommunen har ansvaret for at abonnenten til enhver tid har et miljømessig, hygienisk og forsvarlig tilbud for å få levert sitt forbruksavfall - herunder også muligheten for kildesortering.

Kommunen avgjør når oppsamlingsenheter må repareres eller fornyes og skal påse at plassering og bruk av disse er i samsvar med denne forskrift.

§ 10.Krav til oppsamlingsenhetene

Oppsamlingsenhetene skal være slik at avfallet sikres mot skadedyr og ikke fører til hygieniske ulemper. Kommune avgjør hvilke typer oppsamlingsenheter som skal benyttes og hvilke størrelser de kan ha og det antall enheter abonnentene skal ha. Kommunen kan ved innføring av nye innsamlingsordninger sørge for felles innkjøp og utplassering av utstyr og oppsamlingsenheter.

§ 11.Plassering av oppsamlingsenheten m.m.

Oppsamlingsutstyret (gjelder også løst/buntet papiravfall) må plasseres slik at det ikke er til sjenanse. På tømmedagen skal det (også papiravfallet) stå maksimalt 7 meter fra veien der renovasjonsbilen kjører.

Tømming etter privat veg kan skje dersom det bor 3 eller flere abonnenter langs vegen, vegen er fullt ut kjørbar for middels stor renovasjonsbil og har tilfredsstillende snuplass eller gjennomkjøring. Kjørevegen må ha en fri høyde på minst 3,5 meter og være fri for grener og utstikkende gjenstander som kan hindre renovasjonsbilen. Kommunen kan forlange slike hindringer fjernet før renovasjonsbilen trafikkerer vegen. Om vinteren må vegen og snuplassen være brøytet og om nødvendig strødd. Oppstår det tvil om vegen er kjørbar, avgjør kommunen i samråd med renovatør.

Plassering av oppsamlingsutstyret på tømmedagen må være slik at renovatøren ikke hindres av snø, vann eller annen sperring. I perioder med vanskelige forhold kan det være nødvendig å avtale en midlertidig, alternativ plassering.

På tømmedagen må utstyret være klart for tømming kl. 06:00, dersom ikke annet er uttrykkelig annonsert. I de tilfeller der utstyret ikke settes tilbake etter tømming, skal abonnenten tidligst mulig hente utstyret inn på egen eiendom.

Mot ekstra gebyr kan det tilbys tjenester utover det som er nevnt i denne forskriften.

Abonnenten skal rette seg etter renovatørens anvisning om plassering av oppsamlingsenheter som skal tømmes.

Avfallsutstyr i blokker, leiegårder o.l. skal, på tømmedagen, stå lett tilgjengelig og mest mulig samlet.

§ 12.Bruk av oppsamlingsenheter

Oppsamlingsenheten må kun benyttes til avfall som omfattes av denne forskrift. Enheter beregnet for kildesortering skal kun inneholde den type avfall som kommunen bestemmer.

Kommunen er ikke pliktig til å tømme enheter som brukes i strid med forskriften.

§ 13.Innsamling av forbruksavfall

Den som samler inn avfall plikter bare å ta med avfall som ligger i oppsamlingsenhet eller som er pakket og satt fram slik kommunen har bestemt.

Avfallet hentes etter en fast tømmerutine som kommunen bestemmer. Kommunen kan fastsette endret tømmehyppighet for hele året eller for deler av det. Ved endringer skal abonnentene varsles i god tid. Abonnenten plikter å følge med i kunngjøringer om endret henting for bevegelige fri- og helligdager.

Innsamlingen skal skje slik at beboere og andre ikke unødig sjeneres av støy, støv eller lukt. Avfallet skal transporteres slik at det ikke faller av eller søler til omgivelsene.

§ 14.Spesielle innsamlingsordninger

Slakteriavfall, matavfall (skyller) m.m. fra kafeer, hoteller, felleshusholdning m.m. som det er fast organisert gjenvinningsordning for, skal ikke legges i den vanlige oppsamlingsenheten. Kommunen kan bestemme hvordan dette avfallet skal håndteres.

§ 15.Hjemmekompostering

Hjemmekompostering av eget matavfall (bioavfall) godkjennes på grunnlag av skriftlig avtale mellom abonnenten og kommunen. Som hjemmekompostering godkjennes varm kompostering i isolert beholder. I særlige tilfeller kan kommunen godkjenne andre løsninger som tilfredsstiller myndighetenes krav til hygiene.

For abonnenter på gårdsbruk med husdyrhold kan kommunen godkjenne gjødselkjeller for kompostering av abonnentens eget matavfall.

§ 16.Bruk av gjenvinningsstasjon

Gjenvinningsstasjonen er åpen for alle private abonnenter, institusjoner og for mindre forretninger og næringsvirksomheter. Stasjonen mottar de ulike avfallstyper som det til en hver tid er ordnet mottak for.

§ 17.Renovasjon for hytter og fritidshus

Hytter og fritidsboliger som bebos for kortere perioder (inn til 90 døgn per år), men som ellers oppfyller kriteriene for henting, kan på frivillig basis få ordinært abonnement, basert på kildesortering. For slikt abonnement gjelder denne forskriften helt ut.

For hytter og fritidsboliger som ikke har ordinært abonnement plasserer kommunen ut et tilstrekkelig antall oppsamlingsenheter eller containere på hensiktsmessige steder langs kjørbare veger. For denne ordningen fastsetter kommunestyret et årlig gebyr.

Kapittel 3. Renovasjonsgebyr

§ 18.Hvem skal betale gebyr

Abonnenten skal betale et årlig gebyr til kommunen. Gebyret fastsettes for hvert år av kommunestyret. Gebyr kan også kreves ved levering av avfall direkte til gjenvinningsstasjon.

§ 19.Differensiering av gebyr

Kommunen kan fastsette differensierte gebyrsatser som fremmer avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning, og som gjenspeiler mengden avfall som leveres.

§ 20.Innkreving, renter m.m.

Avfallsgebyr med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunen §§ 26 og 27 tilsvarende.

Kapittel 4. Avsluttende bestemmelser

§ 21.Klage

Vedtak som er fattet av kommunen i medhold av denne forskrift, kan påklages etter forvaltningslovens § 28.

§ 22.Straff

Overtredelse av denne forskriften straffes med bøter etter forurensningslovens § 79, annet ledd.

§ 23.Forhold til helsemyndighetene

Renovasjonen og tilhørende bestemmelser skal til enhver tid fullt ut være slik at sentrale og lokale helsemyndigheters krav til hygienisk avfallshåndtering oppfylles.

Kommunens helsemyndighet har et selvstendig ansvar for å se til at helseforskriftene om oppbevaring av avfall følges og kan på eget grunnlag sette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

§ 24.Forandringer i abonnementsforhold

Eventuelle forandringer i abonnementsforhold, som eierforhold, fraflytting, nedleggelse av eiendom etc. meldes skriftlig til kommunen. Gebyrplikt løper til melding er mottatt.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 1999.