Delegering av myndighet til å gi tillatelse til midlertidig oppbevaring av brannfarlig gass (LPG/propan) på byggeplasser, Sarpsborg, Ås, Frogn, Vestby, Lillehammer, Øyer, Rakkestad, Audnedal, Marnardal, Mandal, Lindesnes, Hamar, Stange og Løten kommuner, Østfold, Akershus, Oppland, Vest-Agder og Hedmark.

DatoFOR-1998-12-18-1280
PublisertII 1998 876
Ikrafttredelse18.12.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forSarpsborg, Ås, Frogn, Vestby, Lillehammer, Øyer, Rakkestad, Audnedal, Marnardal, Mandal, Lindesnes, Hamar, Stange og Løten kommuner, Østfold, Akershus, Oppland, Vest-Agder og Hedmark.
HjemmelLOV-1971-05-21-47-§37, FOR-1998-01-14
Kunngjort
KorttittelDeleg. om oppbevaring av gass

Fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern 18. desember 1998 med hjemmel i Kommunal- og regionaldepartementets vedtak av 14. januar 1998, jf. lov av 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 37 annet og tredje ledd. 

I medhold av Kommunal- og regionaldepartementets vedtak av 14. januar 1998 delegeres Sarpsborg, Ås, Frogn, Vestby, Lillehammer, Øyer, Rakkestad, Audnedal, Marnardal, Mandal, Lindesnes, Hamar, Stange og Løten kommuner myndighet til å avgjøre søknader om tillatelse til oppbevaring av den mengde brannfarlig gass (LPG/propan) som rommes i beholder(e) med samlet volum inntil 14.000 liter.

Myndigheten begrenses til kun å gjelde tillatelse til midlertidig oppbevaring av gass på byggeplass.

Vedtaket trer i kraft straks.