Endring av grensa mellom Balestrand og Sogndal kommuner. Iverksetjing og unntak frå vallova og kommunelova, Balestrand og Sogndal kommuner, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1999-01-29-58
PublisertII 1999 59
Ikrafttredelse29.01.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forBalestrand og Sogndal kommuner, Sogn og Fjordane.
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grensa Balestrand/Sogndal

Fastsett ved kgl.res. 29. januar 1999 med heimel i lov av 21. desember 1956 nr. 3 om endring i kommunal inndeling § 1. Fremja av Kommunal- og regionaldepartementet. 

Grensereguleringa medfører at bygda Fjærland blir overført frå Balestrand kommune til Sogndal kommune. Endringa får verknad frå 1. januar 2000.

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane får fullmakt til å fastsette dei endelege kommunegrensene i området.

I medhold av § 17 i nemde lov blir det gjort unntak frå § 5 andre ledd flg. og § 12 tredje ledd i vallova av 1. mars 1985 nr. 3, samt frå § 14 nr. 1 a) i kommunelova av 25. september 1992 nr. 107. Ved kommunestyrevalet 1999 i Balestrand og Sogndal kommunar og ved fylkestingsvalet 1999 i Sogn og Fjordane fylke, skal ein såleis leggje til grunn at grensereguleringa allereie er iverksett.