Endring av grensen mellom Kvæfjord og Sortland kommuner. Iverksetting og unntak fra valgloven og kommuneloven, Kvæfjord og Sortland kommuner, Troms og Nordland.

DatoFOR-1999-01-29-59
PublisertII 1999 59
Ikrafttredelse29.01.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forKvæfjord og Sortland kommuner, Troms og Nordland.
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grensen Kvæfjord/Sortland

Fastsatt ved kgl.res. 29. januar 1999 med hjemmel i lov av 21. desember 1956 nr. 3 om endring i kommunal inndeling § 1. Fremmet av Kommunal- og regionaldepartementet. 

Grenseendringen innebærer at området rundt Godfjorden overføres fra Kvæfjord til Sortland kommune, og fra Troms fylke til Nordland fylke. Grensen fastsettes i samsvar med forslag fra Statens kartverk av 6. november 1998, alternativ 2. Endringen får virkning fra 1. januar 2000.

I medhold av § 17 i nevnte lov blir det gjort unntak fra § 5 andre ledd flg. og § 12 tredje ledd i valgloven av 1. mars 1985 nr. 3, samt fra § 14 nr. 1 a) i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 1999 i Kvæfjord og Sortland kommuner og fylkeskommunene Troms og Nordland, skal det således legges til grunn at grensereguleringen allerede er iverksatt.