Delegering av myndighet til å gi tillatelse til midlertidig oppbevaring av brannfarlig gass (LPG/propan) på byggeplasser, Naustdal, Sandnes, Sør-Varanger og Skien kommuner, Sogn og Fjordane, Rogaland, Finnmark og Telemark.

DatoFOR-1999-02-03-65
PublisertII 1999 78
Ikrafttredelse03.02.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNaustdal, Sandnes, Sør-Varanger og Skien kommuner, Sogn og Fjordane, Rogaland, Finnmark og Telemark.
HjemmelLOV-1971-05-21-47-§37
Kunngjort
KorttittelDeleg. om oppbevaring av gass, Naustdal mm

Fastsatt av Direktoratet for brann og eksplosjonsvern 3. februar 1999 med hjemmel i Kommunal- og regionaldepartementets vedtak av 14. januar 1998, jf. lov av 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 37 annet og tredje ledd. 

I medhold av Kommunal- og regionaldepartementets vedtak av 14. januar 1998 delegeres Naustdal, Sandnes, Sør-Varanger og Skien kommuner myndighet til å avgjøre søknader om tillatelse til oppbevaring av den mengde brannfarlig gass (LPG/propan) som rommes i beholder(e) med samlet volum inntil 14.000 liter.

Myndigheten begrenses til kun å gjelde tillatelse til midlertidig oppbevaring av gass på byggeplass.

Vedtaket trer i kraft straks.