Renovasjonsforskrift, Røros kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1999-02-25-315
PublisertAvd II 1999 253
Ikrafttredelse01.07.1999
Sist endret
EndrerFOR-1984-10-30
Gjelder forRøros kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83
Kunngjort
KorttittelRenovasjonsforskrift, Røros

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Røros kommunestyre 25. februar 1999 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven), § 26, § 30, § 34, § 79 og § 83.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder oppsamling, innsamling og transport av forbruksavfall og tømming av slamavskillere, privét, tette tanker m.m. for hele kommunen. Alle husholdninger, inkludert hytter, fritidseiendommer og setrer, og virksomheter hvor det oppstår forbruksavfall omfattes av forskriften.

Giftig og miljøfarlig avfall som kommer inn under forskrift om spesialavfall fastsatt av Miljøverndepartementet 19. mai 1994 nr. 362, omfattes ikke av denne forskrift. Det samme gjelder flytende avfall, større metallgjenstander, risikoavfall, dyrekadaver, større mengder dyre-/fiskeavfall, varm aske, asbest og etsende, eksplosivt eller selvantennelig avfall. Forskriften gjelder også for avfallsgebyr og gebyr for tømming av slamavskiller m.v.

§ 2.Definisjoner

Som forbruksavfall regnes i denne forskrift vanlig avfall, også større gjenstander som inventar og lignende, fra husholdninger, mindre butikker og lignende og kontorer. Det samme gjelder avfall av tilsvarende art og mengde fra næringsvirksomhet. Kommunen avgjør hva som til en hver tid regnes som forbruksavfall.

Som produksjonsavfall regnes avfall fra næringsvirksomhet og tjenesteyting som i art og mengde atskiller seg vesentlig fra forbruksavfall.

Våtorganisk avfall er lett nedbrytbart organisk avfall, som matavfall, planterester, hageavfall og vått husholdningspapir. Bleier, bind og lignende regnes ikke som våtorganisk avfall.

Spesialavfall er avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med forbruksavfall på grunn av sin størrelse, eller fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. Spesialavfall regnes ikke som forbruksavfall.

Som abonnent regnes eier av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordning. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, skal festeren regnes som abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år.

Oppsamlingsenhet er den innretning som avfallet skal anbringes i av abonnenten. Det kan være sekk, dunk, container, avfallsbod og lignende. Stativ for sekk regnes som en del av oppsamlingsenheten.

Med innsamling menes at avfallet hentes i oppsamlingsenheten.

§ 3.Unntak for visse typer forbruksavfall

Kommunen kan unnta bestemte avfallsstoffer fra forskriften, eller fastsette særskilte regler for håndtering av slike stoffer.

§ 4.Tvungen renovasjon

Den kommunale renovasjon og septikrenovasjon gjelder alle bebygde eiendommer i kommunen. Den gjelder også for forbruksavfall fra næringsvirksomhet og offentlig virksomhet. Kommunen kan gi særskilte regler for bestemte områder, for fritidshus m.m. og for abonnenter gruppevis eller enkeltvis.

Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer helt eller delvis. Skriftlig søknad om helt eller delvis fritak fra deltakelse i renovasjonsordningen skal sendes kommunen.

Enhver eiendom er pliktig til å nytte den av kommunen fastsatte renovasjonsordning.

Kommunen kan bestemme at spesielle avfallstyper skal holdes atskilt.

Kapittel 2. Oppsamling og innsamling av forbruksavfall

§ 5.Abonnentens/brukers plikter

Abonnent som omfattes av den kommunale innsamling av forbruksavfall skal sørge for å ha den/de oppsamlingsenhet(er) som kommunen bestemmer. Abonnenten skal påse at bruken og plasseringen av oppsamlingsenheten(e) skjer i samsvar med denne forskriften. Abonnenten er ansvarlig for skader på oppsamlingsenheten(e) som skyldes feilaktig bruk, hærverk eller lignende. Enhver eiendom skal ha tilstrekkelig antall enheter for oppsamling av avfall. Kommunen kan påby eller besørge anskaffelse av nye eller flere oppsamlingsenheter dersom de ikke tilfredsstiller kommunens krav.

Abonnentens plikter etter første ledd gjelder ikke dersom kommunen har satt opp egne oppsamlingsenheter hos abonnenten eller til felles bruk for flere abonnenter i området. Kommunen kan da henvise abonnentene til disse oppsamlingsenhetene.

Abonnenten sørger selv for tilstrekkelig renhold av oppsamlingsenheten(e). Ved utilstrekkelig renhold kan kommunen besørge rengjøring utført for abonnentens regning.

Kommunen kan pålegge abonnenten å reparere eller anskaffe ny oppsamlingsenhet når denne er skadet eller ødelagt.

Abonnenten plikter å sortere avfallet slik kommunen har bestemt. Avfallsfraksjoner som skal sorteres skal legges i den enhet som er bestemt. Ved utilstrekkelig sortering kan kommunen besørge ettersortering eller annet nødvendig arbeid utført for abonnentens regning.

De avfallsfraksjoner som ikke samles inn av kommunen, skal avfallsbesitter selv sørge for å levere til godkjent mottak.

§ 6.Kommunens plikter

Kommunen skal tilrettelegge og sørge for at abonnentene til enhver tid har et effektivt og hygienisk tilbud for å få levert sitt forbruksavfall. Kommunen skal informere abonnenten om gjeldende renovasjonsordning og endringer i denne.

§ 7.Krav til oppsamlingsenheten

Oppsamlingsenheten skal være av en slik beskaffenhet at avfallet sikres mot skadedyr, og for øvrig ikke fører til hygieniske ulemper.

Kommunen kan bestemme hvilke type(r) oppsamlingsenhet(er) som skal benyttes, hvor store de skal være og det antall oppsamlingsenheter som abonnenten skal ha. Det er anledning til å inngå avtale med nabo(er) om deling av en eller flere oppsamlingsenheter. Dette må avtales med kommunen.

Kommunen kan ved innføring av nye innsamlingsordninger sørge for felles innkjøp og utplassering av utstyr og oppsamlingsenhet(er).

§ 8.Plassering av oppsamlingsenheten(e)

Oppsamlingsenheten(e) skal plasseres slik at de(n) ikke er til sjenanse for andre, verken ved oppbevaring eller i forbindelse med tømming.

Oppsamlingsenheten(e) skal plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag. Det skal avsettes tilstrekkelig areal til oppsamlingsenheten, og adkomsten skal være fri for hindringer som kan gjøre hentingen vanskelig. Vinterstid skal adkomsten være ryddet for snø og om nødvendig være sandstrødd.

Oppsamlingsenheten, eller avfallssekker klargjort for henting, skal på tømmedag stå maksimum 10 meter fra offentlig eller privat kjørbar veg. Kommunen kan godkjenne lengre avstand mot tillegg i renovasjonsgebyret.

Tømming etter privat kjørbar veg skjer dersom det bor minst tre abonnenter langs vegen. Veglengden må være minimum 100 m til tre eller flere abonnenter.

§ 9.Bruk av oppsamlingsenheten(e)

Oppsamlingsenheten(e) må kun brukes til oppsamling av avfall som omfattes av denne forskrift. Enheter for kildesortert avfall skal kun brukes for det avfall de er bestemt for.

Oppsamlingsenheten må ikke overfylles, og den må ikke pakkes fastere med avfall enn at den lett kan tømmes. Skarpe gjenstander skal pakkes godt inn.

Kommunen er ikke pliktig til å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med denne forskrift.

§ 10.Innsamling av forbruksavfall

Den som samler inn avfall er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i oppsamlingsenheten(e).

Avfallet hentes rutinemessig etter en tømmeplan som kommunen bestemmer. Ved endringer i tømmeplanen skal abonnenten varsles i god tid. Brukeren plikter å følge med i kunngjøringer vedrørende henting for bevegelige fri- og helligdager.

Innsamling skal utføres slik at beboerne og andre ikke unødig sjeneres av støv, lukt eller støy. Oppsamlingsenheten skal forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes.

Under transport må avfallet sikres slik at det ikke faller av eller søler til plass eller veg. Søl fra tømming eller transport skal straks fjernes av innsamler slik at hygieniske ulemper ikke oppstår.

§ 11.Krav til kjørbar veg

Som kjørbar veg regnes veg som tilfredsstiller kravet til kjørbarhet for renovasjonsbilen sommer og vinter. Vegen må tåle kjøretøy med akseltrykk på 6 tonn, ha vegbredde på minimum 3,0 meter og fri høyde på minimum 3,5 meter i hele vegens bredde. Dersom renovasjonsbilen må snu skal det være snuplass. Kommunen avgjør om en privat veg er kjørbar for renovasjonsbilen.

Abonnenten er ansvarlig for vedlikehold, brøyting og strøing av private veger som omfattes av kjøreruta. Brøyting og sandstrøing må skje så tidlig at vegen er klar til renovatøren kommer.

§ 12.Hjemmekompostering o.l.

Abonnent som har egnet tomt kan inngå avtale med kommunen om hjemmekompostering av våtorganisk avfall. Abonnenten plikter å se til at komposteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte, som ikke tiltrekker seg skadedyr, gir sigevann, vond lukt eller virker sjenerende for omgivelsene.

Kompostbingen må være godkjent av kommunen. Kompostbingen skal være slik at komposteringen kan foregå hele året, eller for de deler av året hvor det oppstår våtorganisk avfall i husholdningen. Abonnenten må selv anskaffe og bekoste beholder.

Abonnent som disponerer gjødselkjeller for husdyr kan inngå avtale med kommunen om å legge våtorganisk avfall i denne. Gjødselkjelleren må være i bruk hele året, eller for de deler av året hvor det oppstår våtorganisk avfall i husholdningen.

Kapittel 3. Tømming av slam fra slamavskillere m.v.

§ 13.Abonnentens plikter

Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelige for tømming med bil. Overdekking av kumlokk o.l. med snø, is, jord o.l. fjernes av abonnenten før tømming skal utføres.

Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

§ 14.Tømming av slamavskillere m.v.

Varsel om når tømming vil finne sted vil bli gjort kjent gjennom pressen eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig.

For eiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet slamavskilleren, skal slamavskilleren tømmes minst hvert annet år. For eiendommer med fast bosetting uten toalett tilknyttet slamavskilleren og for fritidsbebyggelse, skal slamavskilleren tømmes minst hvert fjerde år. Tette oppsamlingstanker tømmes minst hvert år.

I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme en annen tømmehyppighet.

Tømming skal utføres slik at beboerne ikke sjeneres unødig av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses.

Kapittel 4. Gebyr

§ 15.Hvem skal betale gebyr

Abonnenten skal betale et årlig gebyr til kommunen. Gebyret fastsettes årlig av kommunestyret. Gebyr kan også kreves ved levering direkte til mottaks- eller behandlingsanlegg.

§ 16.Differensiering av gebyr

Kommunen har anledning til å fastsette differensierte gebyrsatser.

§ 17.Innkreving, renter m.m.

Avfallsgebyr med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunen §§ 26 og 27 tilsvarende.

§ 18.Forandring i abonnementsforhold

Eventuelle forandringer i abonnementsforhold, som eierforhold, fraflytting, nedriving, brann etc. meldes skriftlig til kommunen. Gebyrplikt løper inntil melding er mottatt. Oppsigelsestiden er en måned fra melding er mottatt. Beregningstidspunktet for gebyrendringen trer i kraft fra første påfølgende kvartalsskifte.

Kapittel 5. Avsluttende bestemmelser

§ 19.Gjennomføring

Kommunen kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføringen av forskriftens bestemmelser.

§ 20.Delegasjon av myndighet

Forurensningsmyndigheten etter denne forskrift tilligger kommunen. Kommunen kan delegere myndighet til kommunalt utvalg, kommunens administrasjon eller Fjellregionen interkommunale avfallsselskap, med unntak av myndighet til å utferdige forskrift.

§ 21.Forhold til helseforskrifter

Renovasjon og tilhørende bestemmelser skal i alle deler og til enhver tid være slik at sentrale myndigheters og den kommunale helsemyndighets krav til hygienisk avfallshåndtering oppfylles.

Helsemyndigheten i kommunen har et selvstendig ansvar for å se til at helseforskriftene om oppbevaring av avfall følges, og kan på eget grunnlag sette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.

§ 22.Klage

Vedtak som er fattet av kommunen, eller den kommunen har delegert myndighet til, i medhold av denne forskrift, kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28.

§ 23.Straff

Overtredelse av forskriften straffes med bøter etter forurensningslovens § 79 annet ledd.

§ 24.Iverksettelse

Forskriften erstatter forskrift av 30. oktober 19841 med senere endringer vedtatt av Røros kommunestyre, og trer i kraft fra 1. juli 1999.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.