Forskrift for tildeling av kommunalt boligtilskudd, Oslo kommune, Oslo.

DatoFOR-1999-04-21-1633
PublisertII 2001 Nr. 2
IkrafttredelseAdministrasjonen bestemmer
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo
Hjemmel
Kunngjort29.03.2001
KorttittelForskrift for kommunalt boligtilskudd, Oslo

Fastsatt av Oslo bystyre 21. april 1999.

§ 1.Personer

Kommunalt boligtilskudd ytes til personer med følgende ytelser:

a.Lov om folketrygd:
-Alderspensjon
-Uførepensjon
-Etterlattepensjon.
b.Kommunalt antesipert alderspensjon for arbeidstakere i Oslo kommune
c.Unge uføretrygdede med garantert minste tilleggspensjon far boligtilskuddet beregnet etter en inntekt tilsvarende folketrygdens minsteytelser.
§ 2.Bosted

Søkere må være registrert i Oslo og ha trygdesak ved et av Oslos trygdekontor.

§ 3.Boliger

Ordningen omfatter selvstendige boforhold. Pensjonater, hospitser og trygdeleiligheter faller utenfor ordningen.

§ 4.Fastsettelse av boligtilskudd

Det ytes boligtilskudd til den delen av boutgiftene som overstiger 15% av inntekten. Boligtilskuddets størrelse fremkommer etter at eventuell bostøtte fra Husbanken eller kommunal saneringsstøtte er trukket fra boutgiftene. Boutgiftene etter samlet støtte kan ikke utgjøre mindre enn 15% av inntekten.

Boligtilskuddets størrelse er begrenset til kr 1000 pr. mnd. ved en inntekt opp til 110% av folketrygdens grunnytelser. Ved en inntekt over 110% av folketrygdens grunnytelser avtrappes tilskuddsbeløpets størrelse i takt med økende inntekt. Tilskudd under kr 25,- utbetales ikke. Det ytes ikke boligtilskudd dersom samlet inntekt overstiger folketrygdens minsteytelser med mer enn 40%.

§ 5.Beregnede boutgifter

Ved beregning av boutgiftenes størrelse inngår husleie, oppvarmingsutgifter (inklusive lys), renter og avdrag på boliglån, vedlikeholdsutgifter, kommunale avgifter, garasjeleie, renter av garasjelån samt andre utgifter en eventuell leier svarer etter leiekontrakten. Utgifter til garasje inngår kun dersom garasjen er en forutsetning for boforholdet. Dersom oppvarmingsutgiftene ikke kan legitimeres, settes disse til et årlig beløp som fastsettes av Bolig- og eiendomsetaten.

Søkere som også er berettiget til statlig bostøtte plikter å søke støtte etter denne ordningen. Den statlige støtten skal gå til fradrag i boutgiftene før det kommunale boligtilskuddet beregnes. Dette gjelder f.eks. også fremleieinntekt og annen bostøtte (saneringsstøtte, statlig bostøtte og sosialhjelp til boutgifter o.l.).

Boutgiftene legges til grunn i sin helhet når pensjonisten bor alene, sammen med ektefelle eller barn under 18 år. Det samme gjelder når hjemmeværende barn over 18 år er under utdanning og barnet ikke har større inntekt enn folketrygdens grunnytelser.

Boutgiftene, unntatt avdrag på boliglån, deles likt når den trygdede bor sammen med andre personer, barn over 18 år i arbeid eller under utdanning, som har større inntekt enn folketrygdens grunnytelser. Avdrag på lån belastes den person som eier vedkommende bolig. Fremleiere omfattes ikke av denne delingen.

Dersom de samlede boutgifter synes uforholdsmessig høye og dette skyldes boligens størrelse i forhold til husstanden, kan beregningsgrunnlaget reduseres ved en beregnet fremleieinntekt dersom den trygdede har lovlig adgang til fremleie.

§ 6.Basisleie

Basisleien er utgangspunktet for beregningen av den andel av boutgiftene som den trygdede må klare uten støtte.

Basisleien utgjør 15% av folketrygdens grunnytelser og et beløp tilsvarende full kommunal tilleggspensjon til folketrygden. Basisleien reguleres 1. januar hvert år i takt med grunnytelsene i folketrygden pr. samme dato.

Boutgifter mindre enn basisleien gir ikke rett til boligtilskudd.

§ 7.Søknadsbehandling

Søknad om kommunalt boligtilskudd fremsettes skriftlig på eget fastsatt skjema. Søkeren plikter å gi de opplysninger som kreves for at søknaden skal kunne behandles. Når søknaden er avgjort, skal søkeren gis skriftlig melding om avgjørelsen og om søkerens eventuelle rettigheter/plikter i forhold til avgjørelsen.

§ 8.Avslag/inndragning/krav om tilbakebetaling

Bydelen kan avslå krav på ytelser, kreve ytelser tilbakebetalt, eller helt eller delvis inndra eller holde tilbake bevilget ytelse når vedkommende:

a.har fullt underhold i sykehus eller sykehjem o.l. etter særlov eller for kommunal regning
b.får redusert sin folketrygdytelse
c.ikke gir riktige opplysninger slik det blir krevet, har gitt uriktige opplysninger, eller fortiet forhold av betydning
d.soner frihetsstraff eller er innsatt i sikringsanstalt, uten at folketrygdens grunnpensjon er inndratt
e.ikke retter seg etter pålegg gitt i disse forskrifter.
§ 9.Fornyet behandling

Spørsmål om rett til boligtilskudd og tilskuddets størrelse kan tas opp til ny behandling hvis det kommer frem nye opplysninger eller forholdene endres.

§ 10.Refusjon i etterbetalte folketrygdytelser

Det kan kreves tilbakebetaling av utbetalt boligtilskudd ved ev. etterbetaling av ytelser fra folketrygden eller annen offentlig eller privat pensjonsordning til samme person, til samme formål og i samme tidsrom.

§ 11.Utbetaling

Boligtilskuddet utbetales fra den 1. i den måned krav fremsettes og stopper ved utgangen av den måned rettigheten opphører. Krav om boligtilskudd kan ikke fremsettes før stønad er innvilget fra folketrygden.

§ 12.Klage

Avgjørelser om boligtilskudd kan påklages til klagenemnda i Oslo.

§ 13.For meget utbetalt boligtilskudd

Dersom det er utbetalt for meget i kommunalt boligtilskudd pga. feilaktige/mangelfulle opplysninger fra den trygdede:

a.kan bydelen inngå avtale med vedkommende om tilbakebetaling av beløpet
b.avgjør klagenemnda i Oslo om beløpet skal ettergis helt eller delvis eller om det skal kreves tilbakebetalt i tilfeller hvor vedkommende nekter slik tilbakebetaling.
§ 14.Administrasjon

Kommunalt boligtilskudd administreres av Bolig- og eiendomsetaten gjennom bydelene. Nærmere regler om ordningen fastsettes av Bolig- og eiendomsetaten.

§ 15.Endringer

Endringer i forskriftene treffes av bystyret. Rettigheter etter forskriftene kan endres, innskrenkes eller oppheves ved bystyrevedtak.

§ 16.Ikrafttreden

Forskriftene trer i kraft etter administrasjonens nærmere bestemmelser.