Forskrift om campingvognvedtekt, Agdenes kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1999-06-01-1627
PublisertII 2000 386
Ikrafttredelse30.09.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forAgdenes kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§85
Kunngjort
KorttittelForskrift om campingvognvedtekt, Agdenes

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Agdenes kommunestyre 1. juni 1999 med hjemmel i plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77 § 85.

Kap. I. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Denne vedtekt gjelder plassering av midlertidige eller transportable konstruksjoner eller anlegg, herunder campingvogner, telt o.l. i Agdenes kommune.
§ 2.Konstruksjoner og anlegg nevnt under § 1, kan bare plasseres på steder i samsvar med plan- og bygningsloven § 85 og denne vedtekt.
§ 3.Under hensynstagen til pbl. § 85, kan transportabelt og demonterbart fortelt av prefabrikert materiale tillates oppført i tilknytning til campingvogn. Konstruksjonen må ikke overstige campingvognens totale størrelse, dvs. grunnflate og høyde, og maksimalt ikke være større enn 15 m² . Konstruksjonen må tilfredsstille rimelige skjønnhetshensyn spesielt i forhold til omgivelsene.
§ 4.Konstruksjoner og anlegg nevnt under § 1 kan ikke plasseres i områder som i kommuneplan/på sektorkart er registrert til friluftsområde, naturvernområde og viltområde, hvis området ikke spesielt er avmerket/godkjent til dette formål. Og videre må plassering skje innenfor en maksimal avstand av 50 m fra offentlig veg.
§ 5.Denne vedtekt gjelder ikke for:
-innretninger på bygge- og anleggsplass.
-campingvogn på egen eiendom med bolighus.
-mindre, bærbare telt.
§ 6.Vedtak truffet av kommunen etter denne vedtekt kan påklages til fylkesmannen. For slike klager gjelder forvaltningslovens bestemmelser.
§ 7.Denne forskrift kan endres av kommunestyret etter forslag fra hovedutvalg for teknisk sektor. Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gjøre unntak fra denne vedtekt.
§ 8.Den myndighet som er tillagt kommunen i denne vedtekt, delegeres hovedutvalg for teknisk sektor. Hovedutvalget kan delegere sin myndighet til rådmannen, unntatt etter §§ 7 og 17.
§ 9.Denne forskrift trer i kraft etter kommunestyrets vedtak, fra den tid den blir kunngjort, jf. forvaltningsloven § 39, jf. § 38 c.

Kap. II. Plassering av inntil 5 enheter

§ 10.Grunneier kan tillate plassering av inntil 5 campingvogner o.l. på sin eiendom inntil 1 - en - uke.

Etter melding til kommunen og etter at kommunen har gitt samtykke etter saksbehandlingsreglene i pbl § 85, kan grunneier tillate plassering av inntil 5 enheter på sin eiendom inntil 6 - seks - uker.

Ved plassering av konstruksjoner og anlegg nevnt under § 1, ut over disse bestemmelser, gjelder kap. III.

§ 11.Grunneier skal sørge for at det er tilfredsstillende adgang til hygienisk betryggende drikkevann.
§ 12.Grunneier skal sørge for å anvise tømmested for avløpsvann og privet avfall tilknyttet anlegg som er godkjent av forurensningsmyndighet og helsemyndighet.
§ 13.Grunneier plikter å sørge for at alt forbruksavfall mv. blir levert til offentlig renovasjon.
§ 14.Av trafikksikkerhetshensyn kan kommunen pålegge grunneier å sikre området mot offentlig veg (f.eks. ved inngjerding). Plassering av vogner skal skje i henhold til veglovens bestemmelser om byggeavstand. Nødvendig avkjørselstillatelse fra offentlig veg må foreligge.

Kap. III. Plassering av enheter utover bestemmelsene i kap. II

§ 15.Plassering av midlertidige eller transportable konstruksjoner og anlegg ut over bestemmelsene i kap. II, kan bare skje innenfor område regulert til formålet ved reguleringsplan i samsvar med kap. VII i plan- og bygningsloven og denne vedtekt.
§ 16.Avstand mellom enheter - campingvogn/telt skal være minimum 5 m.
§ 17.Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til plassering av konstruksjoner og anlegg utover bestemmelsene i kap. II.

Søknaden må godkjennes av kommunelegen etter forskrift for leirplasser. Betinger slik tillatelse uttalelse/avgjørelse av annen myndighet, kan kommunen vente med å avgjøre saken inntil dette foreligger.

§§ 9 - 12 gjelder tilsvarende.