Forskrift om hytterenovasjon, Bamble kommune, Telemark.

DatoFOR-1999-06-22-1644
PublisertII 2001 hefte 5
Ikrafttredelse22.06.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forBamble kommune, Telemark.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort15.11.2001
KorttittelForskrift om hytterenovasjon, Bamble

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Bamble kommunestyre 22. juni 1999 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30 annet og tredje ledd og § 34.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder oppsamling, innsamling og tømming av forbruksavfall fra de områder av kommunen som omfattes av den kommunale hytterenovasjonen. Forskriften gjelder også avfallsgebyr.

Ordningen omfatter alle hytter og fritidsbebyggelse, samt utleieplasser for båter og campingvogner. Helårsboliger som midlertidig benyttes som fritidsbolig/sommerbolig omfattes også av disse forskrifter.

§ 2.Definisjoner

Som forbruksavfall regnes vanlig avfall fra hytter og fritidsbebyggelse.

Som spesialavfall (miljøfarlig avfall) regnes spillolje, maling, lim, lakk, løsemidler, plantevernmidler, kvikksølvtermometer mv. jf. forskrift om spesialavfall fastsatt av Miljøverndepartementet 19. mai 1994 nr. 362.

Med oppsamlingsenhet menes sekkestativ, container, plastbeholder på hjul eller annen innretning beregnet for oppsamling av forbruksavfall.

§ 3.Unntak for visse typer forbruksavfall

Flytende avfall, latrineavfall, sprøytespisser, skalpeller, varm aske, dyrekadaver, eksplosive eller selvantennende stoffer som ikke omfattes av denne forskriften må ikke plasseres i oppsamlingsenhetene.

§ 4.Kommunens plikter

Kommunen skal sørge for innsamling av avfall som omfattes av disse forskriftene.

Campinghytter og campingvogner innenfor regulert campingplass er ikke pliktige til å delta på den kommunale hytterenovasjonen, hvis virksomheten selv sørger for en akseptabel renovasjonsordning.

Oppsamlingsenhetene er kommunens eiendom og må behandles med forsiktighet. Antall oppsamlingsenheter og dekningsgrad avgjøres av kommuneingeniøren. Kommuneingeniøren står fritt til å øke/redusere tilbudet. Avstanden fra abonnent til beholderstandplass er uten begrensning.

Kapittel 2. Innsamling mv. av forbruksavfall fra hytter og fritidsbebyggelse

§ 5.Abonnentens plikter

Abonnenten som omfattes av den kommunale hytterenovasjonen skal selv sørge for å bringe avfallet til nærmeste oppsamlingsenhet for hytterenovasjon. Abonnenten skal videre påse at bruken av oppsamlingsenheten er i samsvar med disse forskrifter. Fritak fra hytterenovasjonsordningen kan kun gis hvis hytta rives, brenner ned eller ved bruksendring.

§ 6.Sortering av avfall og gjenvinning

Forbruksavfallet skal i størst mulig grad kildesorteres og ombruk skal prioriteres fremfor gjenvinning.

Det som er gjenvinnbart av papp, papir og drikkekartonger plasseres i egne oppsamlingsenheter. Drikkekartongene skal være rengjort, brettet og pakket i egen bærepose som knytes igjen.

Klart og farget glass samt metallemballasje skal legges i egne oppsamlingsenheter. Spesialavfall må abonnenten selv bringe til godkjent mottak.

Restavfallet (avfall som ikke er gjenvinnbart) legges i oppsamlingsenheter som er beregnet for dette. Restavfallet må ikke legges utenfor oppsamlingsenheten.

Skarpe gjenstander og fuktig avfall må pakkes godt inn før det legges i oppsamlingsenheten.

Større gjenstander som møbler, kjøleskap, komfyrer, båtvrak og lignende som ikke passer til innsamlingssystemet, er det ikke tillatt å plassere på eller ved oppsamlingsenhetene. Disse gjenstandene må abonnentene selv bringe til godkjent avfallsmottak.

§ 7.Renovatørens plikter

Den som samler inn avfall er pliktig til å holde orden rundt oppsamlingsenhetene. Avfallet skal hentes hele året. Oppsamlingsenheter for papir, papp og drikkekartonger tømmes etter behov. Oppsamlingsenhetene for glass skal tømmes før de blir overfylt.

Tømming skal utføres slik at ingen blir unødvendig sjenert av lukt og støy. Containere/beholdere skal forlates i lukket stand og om nødvendig låst. Grinder, porter og dører skal lukkes eventuelt låses.

Renovatøren skal registrere antall tømminger ev. avfallsmengder på de steder dette er avtalt.

Kapittel 3. Avfallsgebyr

§ 8.Hvem skal betale avfallsgebyr

Abonnenten skal betale et årlig gebyr til kommunen. For hver hytte skal det betales en hytterenovasjonsavgift. For campingvogner betales ½ hytterenovasjonsavgift, og 10 utleieplasser for båter tilsvarer 1 hytterenovasjonsavgift. Helårsboliger som midlertidig benyttes som fritidsbolig/sommerbolig, betaler renovasjonsavgift som for hytterenovasjon. Gebyr fastsettes i samsvar med forurensningsloven § 34.

§ 9.Innkreving av renter mv.

Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 26 og § 27 tilsvarende.

Kapittel 4. Avsluttende bestemmelser

§ 10.Dispensasjoner

Kommuneingeniøren kan etter søknad dispensere fra plikten til å delta i ordningen dersom særlige grunner tilsier det.

§ 11.Klage

Vedtak som er fattet i medhold av disse forskrifter kan påklages kommunens klagenemnd.

§ 12.Straff

Overtredelse av forskriftene straffes med bøter etter forurensingslovens § 79 annet ledd.