Delegering av myndighet til å gi tillatelse til midlertidig oppbevaring av brannfarlig gass (LPG/propan) på byggeplasser, Ålesund kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1999-07-21-855
PublisertII 1999 426
Ikrafttredelse21.07.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅlesund kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1971-05-21-47-§37, FOR-1998-01-14
Kunngjort
KorttittelDelegering etter brannfarligvareloven, Ålesund

Fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern 21. juli 1999 i medhold av Kommunal- og regionaldepartementets vedtak av 14. januar 1998, jf. lov av 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 37 annet og tredje ledd. 

I medhold av Kommunal- og regionaldepartementets vedtak av 14. januar 1998 delegeres Ålesund kommune myndighet til å avgjøre søknader om tillatelse til oppbevaring av den mengde brannfarlig gass (LPG/propan) som rommes i beholder(e) med samlet volum inntil 14.000 liter.

Myndigheten begrenses til kun å gjelde tillatelse til midlertidig oppbevaring av gass på byggeplass.

Vedtaket trer i kraft straks.