Forskrift om feie- og tilsynsordning, Bergen kommune, Hordaland

DatoFOR-1999-12-13-4955
Publisert
Ikrafttredelse01.01.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forBergen kommune, Hordaland
HjemmelFOR-2002-06-26-847, LOV-2002-06-14-20
Kunngjort
KorttittelForskrift om feie- og tilsynsordning, Bergen

Hjemmel: Fastsatt av Bergen bystyre 13. desember 1999 med hjemmel i forskrift 15. januar 1998 nr. 3 om om feiing og tilsyn med fyringsanlegg, jf. lov 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern m.v.
Tilføyd hjemmel: Lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn. 

Bergen bystyre har fastsatt forskrift om feie- og tilsynsordning. Kommunen innfører utvidet tilsyn i følge med forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Før tilsynsbesøk mottar alle brukere et brev, varsel om feiing og varsel om tilsyn. Her fremkommer opplysninger om hva tilsyn og feiing innebærer.

Les mer her: www.bergen.kommune.no.

Fulltekst kan fås ved henvendelse til kommunen ved Bergen brannvesen, brannforebyggende avdeling.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2000.