Forskrift for tømming av slamavskillere, priveter, tette tanker mv., Nordre Land kommune, Oppland.

DatoFOR-1999-12-14-4950
Publisert
Ikrafttredelse01.01.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordre Land kommune, Oppland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort
KorttittelForskrift om slamtømming mv., Nordre Land

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Nordre Land kommunestyre 14. desember 1999 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26, § 30 annet og tredje ledd og § 34.

Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for tømming av slamavskillere, priveter, tette tanker mv., fra alle kommunens husholdninger, forretninger, bedrifter, hytter, sætre og annen bebyggelse. Tvungen slamtømming gjelder for hele kommunen jf. k-sak 22/90. Forskriften gjelder også avfallsgebyr.

§ 2.Definisjoner

Som abonnent regnes eier av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. Dersom eiendommen er festet bort for 10 år eller mer, skal allikevel fester regnes som abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til festet forlenget, slik at den samlede festetiden blir mer enn 10 år.

Som eiendom regnes grunneiendom med eget gårds- og bruksnummer eller festenr./seksjonsnr., som er bebygd.

§ 3.Tilgjengelighet ved tømming

Abonnenten skal sørge for at anlegget som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med aktuelle renovasjonsbil. Overdekning av kumlokk o.l. med snø, is, jord, o.l. fjernes av abonnenten før tømming skal utføres.

Adkomstvegen skal ha snuplass, kurvator, bredde og bæreevne til å tåle et kjøretøy med akseltrykk på inntil 8 tonn. Om vinteren må veien brøytet og om nødvendig strødd.

Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

§ 4.Varsel om tømming

Varsel om når tømming vil finne sted vil bli gitt gjennom pressen eller på annen hensiktsmessig måte.

§ 5.Tømmehyppighet

For eiendommer med fast bosetting og med/uten toalett tilknyttet slamavskiller skal slamavskiller tømmes hvert 2. år. For eiendommer med fritidsbebyggelse eller bolig benyttet som fritidsbolig skal den tømmes hvert 4. år. Tette oppsamlingstanker skal tømmes hvert år.

I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme en annen tømmehyppighet.

§ 6.Ekstratømming/akuttømming

Abonnenten plikter selv å bestille ekstra tømming hvis det er behov for dette utenom fastsatt tømmefrekvens. Tilleggsavgiften som følge av tømming på kveld/natt og på helgedager, er i henhold til enhver tid fastsatte gebyrer for Nordre Land Kommune.

§ 7.Gebyr for tømming av slamavskiller mv.

Abonnenten skal betale gebyr etter utført tømming til kommunen. Kommunestyret fastsetter regler for beregning av gebyrets størrelse.

§ 8.Innkreving, renter mv.

Avfallsgebyret med påløpte renter og eventuelle kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1 nr. 2 bokstav A. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomskatt til kommunen, § 26 og § 27 tilsvarende.

§ 9.Søknad om fritak

Boligeiendommer som står ubebodd innvilges fullt fritak for septikavgift. Fritak gis først etter skriftlig søknad og gjelder fra neste halvår d.v.s. enten 1. januar eller 1. juli. Full avgift kreves når eiendommen tas i bruk igjen.

Ved eierskifte er eier av eiendommen ved forfall av avgiften, ansvarlig for at denne blir betalt. Ny eier vil først få krav på septikavgift fra neste forfall av avgiften.

Hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk kan gi hel eller delvis dispensasjon fra renovasjonsordningen i tilfeller hvor det vil være åpenbart urimelig å gjøre den gjeldende.

§ 10.Klage

Vedtak fattet av sektorsjefen for landbruk, miljø og teknisk i medhold av disse forskrifter kan påklages i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser jf. forurensningslovens § 85, til hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk for endelig vedtak. Vedtak som er fattet av hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk i medhold av disse forskriftene kan påklages i samsvar med forvaltningslovens § 85 til formannskap for endelig vedtak.

§ 11.Straff

Overtredelse av forskriften kan medføre straffeansvar i medhold av forurensningslovens § 79, annet ledd.

§ 12.Ikrafttreden

Disse forskriftene erstatter forskrifter for tømming av slamavskiller, priveter, tette tanker mv. vedtatt i kommunestyremøter avholdt den: 14. desember 1995 i sak 152/95 og den 24. mai 1991 i sak 52/91. Forskriftene gjøres gjeldende fra kunngjøringsdato.