Forskrift om avfallsgebyr, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1999-12-16-1422
PublisertII 1999 635
Ikrafttredelse01.01.2000
Sist endret
EndrerFOR-1997-11-27-1519
Gjelder forTrondheim kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort
KorttittelForskrift om avfallsgebyr, Trondheim

Fastsatt av Trondheim bystyre 16. desember 1999 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 34.

§ 1.Målet med forskriften

Trondheim kommune sine hovedmål i avfallspolitikken er å få til avfallsreduksjon og gjenvinning. Gebyrsystemet er utformet slik at det bygger opp under disse målene basert på retningslinjene til Statens forurensningstilsyn. Gebyrsystemet er således et strategisk virkemiddel for å nå målene i avfallspolitikken.

§ 2.Definisjoner

Nabodeling er at to eller flere abonnenter har inngått en avtale om å ha felles dunker.

Kompostering er en biologisk prosess for nedbryting og stabilisering av organisk avfall.

Spesialavfall er avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med forbruksavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Miljøavfall er det som til enhver tid er bestemt skal sorteres ut i miljøavfallsdunken.

Restavfall er avfall det ikke er opprettet egne sorteringsordninger for. Dette er avfall som blir igjen etter kildesortering og sentralsortering av forbruks- og produksjonsavfall, og leveres til forbrenning og deponi.

Papir og papp er skrivepapir, aviser, tidsskrifter, reklame, pappesker, drikkekartong, matvarekartong.

Tømmefrekvens er antall tømminger av oppsamlingsenheter innenfor et gitt tidsrom.

Abonnent er eier eller fester av eiendom som omfattes av avfallsordningen etter disse bestemmelsene.

Differensiert gebyr betyr at det settes ulik fraksjonspris og at det skal betales i forhold til mengde avfall som leveres.

Avfallsfraksjon er det som skal sorteres i en beholder, f.eks. papir og papp, restavfall, miljøavfall, spesialavfall, tøy, glass.

Ekstragebyr er gebyr som blir pålagt abonnenter som reaksjon på manglende sortering.

Dunk er oppsamlingsenheter, plastdunker eller container, i alle størrelser.

Forbruksavfall er avfall fra husholdninger og mindre næringsvirksomhet.

§ 3.Virkeområde

Forskriften gjelder for forbruksavfall, jf. definisjon i forurensningsloven.

Forskriften gjelder alle eiendommer, også hytter og seksjonerte deler av bygninger i Trondheim kommune.

Forskriften danner grunnlag for gebyrvedtak som fastsettes av bystyret hvert år.

§ 4.Gebyrsystem

Hovedsystem

Det blir fastsatt differensierte gebyrer mellom de ulike avfallsfraksjonene. Prisen på rene, utsorterte fraksjoner er lavere enn prisen på restavfallet.

Gebyret blir satt som en proporsjonal literpris ut fra dunkvolum. Det blir fastsatt en literpris for plastdunker og en lavere literpris for containere, pga. lavere maksimal fyllingsgrad.

Fra det tidspunktet kommunen bestemmer kan det bli innført et begrenset prøveprosjekt med vektbaserte gebyrer.

For abonnenter som har containere som aldri blir fylt opp, kan kommunen angi en maksimal fyllingsgrad og dermed godkjenne en lavere gebyrklasse. Kommunen vil føre kontroll med at avtalen om maksimal fyllingsgrad overholdes.

Hvis abonnenten er bortreist i lengre perioder og boligen ikke er i bruk, kan kommunen gi refusjon av avfallsgebyr i etterkant hvis beholdere ikke har vært i bruk og blir satt bort slik at de ikke har vært tilgjengelig for bruk. Skriftlig melding om at beholdere midlertidig er ute av bruk skal gis kommunen i forkant.

I områder der det er utplassert egne beholdere for hytterenovasjon skal hytteeiere svare eget renovasjonsgebyr for hytter. 

Nabodeling

Ved nabodeling blir gebyret delt likt på antall abonnenter som deler dunker. Hver abonnent får en separat faktura fra kommunen. Gebyret kan fordeles på annen måte hvis de gir skriftlig melding til kommunen som er undertegnet av alle abonnentene som er parter i avtalen. Endringer i inngått avtale skal skje skriftlig. Oppsigelse av avtalen skal skje skriftlig. 

Kompostering

Abonnenter som har inngått en komposteringsavtale med kommunen får en reduksjon i renovasjonsgebyret. 

Tømmeavstand

Tømmeavstand over 10 meter fra kjørbar veg medfører et tillegg i prisen. 

Vanskelig adkomst

Vanskelig adkomst medfører et tillegg i prisen. Hva som menes med vanskelig adkomst blir bestemt av kommunen. 

Avvikende tømmefrekvens

De som ønsker høyere tømmefrekvens enn standard skal betale et tillegg i prisen. 

Midtbyen

Det kan bli innført et eget gebyrsystem for midtbyen (etter egen definisjon) som skal tilpasses renovasjonssystemet som blir bestemt for midtbyområdet.

§ 5.Sanksjoner

Ved mangel på sortering av avfallet kan kommunen ilegge et ekstragebyr som skal dekke kommunens ekstrakostnader. Retningslinjer for ekstragebyr fastsettes i det årlige gebyrvedtaket. Ved deling av dunker vil hver abonnent stå ansvarlig for sin andel av ekstragebyret.

Bruk av oppsamlingsenheter som er i strid med avfallsforskrift for Trondheim kommune og som fører til at oppsamlingsenheten blir ødelagt, skal erstattes av abonnenten. Erstatningen skal tilsvare innkjøpsprisen av nye beholdere av samme størrelse.

§ 6.Innkreving, renter

Avfallsgebyret med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 5.1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene §§ 26 og 27 tilsvarende.

§ 7.Klageadgang

Enkeltvedtak fattet etter delegasjon med hjemmel i denne forskrift kan påklages Formannskapet.

§ 8.Delegasjon

Bystyret kan delegere sin myndighet til Formannskapet. Formannskapet kan delegere myndighet videre til en forvaltningsenhet.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2000.

Forskriften erstatter paragrafene om avfallsgebyr i forskrift av 27. november 1997 nr. 1519, avfallsforskrift for Trondheim kommune, Sør-Trøndelag.