Forskrift om styring av bygg- og anleggsavfall, Fet kommune, Akershus.

DatoFOR-1999-12-18-1595
PublisertII 2000 184
Ikrafttredelse01.01.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forFet kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§32, LOV-1981-03-13-6-§81, FOR-1998-09-11
Kunngjort
KorttittelForskrift om bygg- og anleggsavfall, Fet

Fastsatt av Fet kommunestyre 18. desember 1999 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 32 annet ledd og delegeringsvedtak fra Miljøverndepartementet 11. september 1998 med hjemmel i forurensningsloven § 81.

§ 1.Formål

Forskriften har til formål å sikre en miljømessig forsvarlig behandling av bygg- og anleggsavfall (BA-avfall) ved å bidra til høy grad av avfallsreduksjon og gjenvinning og slik at disponering av restavfallet forårsaker minst mulig skade og ulempe.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder alt bygg- og anleggsavfall (BA-avfall) i Fet kommune.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a.Bygg- og anleggsavfall (BA-avfall): Produksjonsavfall, dvs. overflødige og kasserte gjenstander, stoffer og materialer fra bygge- og anleggsvirksomhet og fra riving eller rehabilitering av bygninger.
b.Behandling av avfall: Sortering, gjenvinning, deponering eller andre godkjente disponeringsmåter.
c.Gjenvinning av avfall: Nyttiggjøring i form av ombruk, materialgjenvinning og energiutnyttelse.
d.Ombruk: Bruk av kasserte eller overflødige gjenstander/produkter i dets opprinnelige form flere ganger.
e.Materialgjenvinning: Utnyttelse av avfall slik at materialet beholdes helt eller delvis enten til sitt opprinnelige formål eller til andre formål. Ved direkte gjenvinning brukes avfallet som råstoff for lignende produkter. Ved indirekte gjenvinning omdannes avfallet til andre typer produkter.
f.Energiutnyttelse: Utnyttelse av energien i avfall gjennom forbrenning, pyrolyse e.l.
g.Avfallsprodusent: Virksomhet som genererer BA-avfall.
h.Avfallstransportør: Virksomhet/person som arbeider med oppsamling, innsamling og/eller transport av avfall.
i.Avfallsanlegg: Virksomhet som mottar avfall for behandling.
§ 4.Avfallsprodusentens ansvar

Avfallsprodusenten har ansvaret for en forsvarlig behandling av avfallet, herunder:

a.At mengden BA-avfall som genereres reduseres i størst mulig grad.
b.Størst mulig grad av sortering av BA-avfallet.
c.At det BA-avfall som oppstår i egen virksomhet blir samlet opp.
d.At BA-avfallet holdes atskilt fra annet avfall.
e.Sikre at BA-avfallet leveres til godkjent avfallsanlegg.
f.Sikre at BA-avfallet som er spesialavfall håndteres i tråd med gjeldende regelverk, herunder at avfallstransportøren oppfyller sine forpliktelser.
§ 5.Avfallstransportørens ansvar

Avfallstransportøren har ansvaret for å sørge for en forsvarlig behandling av avfallet, herunder

a.At avfallet leveres til godkjent avfallsanlegg.
b.At det føres journal over mengde og type BA-avfall som transporteres og hvor avfallet leveres.
c.At sorteringsgraden på BA-avfallet opprettholdes.
d.At registreringsplikten i henhold til gjeldende regelverk oppfylles.

Avfallstransportørens ansvar innebærer ikke at avfallsprodusenten fritas for sitt ansvar.

§ 6.Avfallsanlegg

Avfallsanlegg som tar imot BA-avfall skal ha nødvendig tillatelse fra forurensningsmyndigheten.

§ 7.Opplysningsplikt, veiledning m.v.

Kommunen skal gjennom råd, veiledning og opplysning arbeide for å fremme formålet i denne forskrift og herunder gi opplysninger om hvilke avfallsanlegg som finnes for ulike typer BA-avfall.

Kommunen kan kreve at avfallsprodusent, avfallstransportør og avfallsanlegg gir de opplysninger som er nødvendige for gjennomføring av gjøremål etter denne forskrift.

For øvrig gjelder bestemmelsene om opplysningsplikt granskning og pålegg om undersøkelse i forurensningsloven §§ 49, 50 og 51.

§ 8.Vedtak om styring av BA-avfall

Kommunen kan gi avfallsprodusenten pålegg om kildesortering og bestemt behandlingsmåte av BA-avfallet. Pålegg etter denne bestemmelse skal baseres på en avveining av fordeler og ulemper med vedtaket, særlig hensynet til miljøet og hva som framstår som samfunnsøkonomisk forsvarlig. I avveiningen skal behandlingsmåten normalt prioriteres som følger:

1.Ombruk
2.Materialgjenvinning
3.Energiutnyttelse
4.Deponering.
§ 9.Tilsyn og kontroll

Kommunen skal føre tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes og kan i særlige tilfeller gjør unntak fra forskriften. Forutsetningen for eventuelt unntak er at avfallsprodusent, avfallstransportør eller avfallsanlegget dokumenterer at alternativ håndtering ikke medfører brudd på forurensningsloven og for øvrig oppfyller formålet i § 1 i denne forskrift.

I den grad BA-avfallet inneholder spesialavfall, skal kommunen føre tilsyn med at leveringsplikten for spesialavfall etter § 8 i forskrift om spesialavfall av 19. mai 1994 nr. 362 blir oppfylt.

§ 10.Administrative kostnader

Kommunen kan dekke sine kostnader med å administrere og håndheve denne forskriften gjennom et administrasjonsgebyr.

§ 11.Forurensningsgebyr ved forhold i strid med forskriften

For å sikre at bestemmelsene i denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne forskriften blir gjennomført, kan kommunen fastsette og frafalle forurensningsgebyr til staten i medhold av forurensningsloven § 73.

§ 12.Klage

Vedtak truffet i medhold av denne forskriften kan påklages til fylkesmannen.

§ 13.Straff

Ved overtredelse av denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne forskriften, kommer forurensningsloven §§ 78 og 79 til anvendelse, dersom forholdet ikke faller inn under strengere straffebestemmelser. Kommunen kan begjære offentlig påtale i henhold til forurensningsloven § 78 siste ledd og § 79 siste ledd.

§ 14.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. januar 2000.