Delegering av myndighet til å gi tillatelse til midlertidig oppbevaring av brannfarlig gass (LPG/propan) på byggeplasser, Porsgrunn, Loppa og Tynset kommuner, Telemark, Finnmark og Hedmark.

DatoFOR-2000-01-26-91
PublisertII 2000 45
Ikrafttredelse26.01.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forPorsgrunn, Loppa og Tynset kommuner, Telemark, Finnmark og Hedmark.
HjemmelLOV-1971-05-21-47-§37
Kunngjort
KorttittelForskrift om oppbevaring av LPG, div. komm.

Fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern 26. januar 2000 med hjemmel i Kommunal- og regionaldepartementets vedtak av 14. januar 1998, jf. lov av 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 37 annet og tredje ledd. 

I medhold av Kommunal- og regionaldepartementets vedtak 14. januar 1998 delegeres Porsgrunn, Loppa og Tynset kommuner myndighet til å avgjøre søknader om tillatelse til oppbevaring av den mengde brannfarlig gass (LPG/propan) som rommes i beholder(e) med samlet volum inntil 14.000 liter.

Myndigheten begrenses til kun å gjelde tillatelse til midlertidig oppbevaring av gass på byggeplass.

Delegeringen trer i kraft straks.