Forskrift for bostøtte for leietakere i kommunale boliger, Oslo kommune, Oslo.

DatoFOR-2000-03-15-1661
PublisertII 2001 Nr. 2
Ikrafttredelse01.04.2000
Sist endretFOR-2009-12-16-1878 fra 01.03.2010
Endrer
Gjelder forOslo kommune, Oslo
Hjemmel
Kunngjort29.03.2001
KorttittelForskrift om kommunal bostøtte, Oslo

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Oslo bystyre 15. mars 2000. Endret ved forskrift 16 des 2009 nr. 1878 (i kraft 1 mars 2010).

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Bostøtte for kommunale leietakere er en løpende, kommunal bostøtteordning som skal gjøre det mulig å leie kommunal bolig.

§ 2.Definisjoner
a)Bostøtte for kommunale leietakere

Bostøtte for kommunale leietakere er en løpende bostøtteordning for leietakere i kommunalt disponerte boliger. Støtten fremkommer som differansen mellom husstandens godkjente boutgifter og rimelig boutgift, multiplisert med en nærmere bestemt dekningsprosent.

b)Rimelig boutgift

Med rimelig boutgift menes en nærmere fastsatt prosentvis andel av husstandens samlede, gjennomsnittlige bruttoinntekt ved siste års ligning.

c)Godkjent boutgift

Med godkjent boutgift menes den til enhver tid gjeldende husleie. Utgifter til strøm og fyring tas ikke med i beregningsgrunnlaget.

§ 3.Forholdet til andre kommunale støtteordninger

Leietakere som også er berettiget til andre kommunale støtteordninger, som kommunalt boligtilskudd (KBT) eller saneringsstøtte for beboere berørt av byfornyelse, kan i stedet velge en av disse ordningene. Leietaker har imidlertid kun rett til én av de kommunale støtteordningene.

Kapittel 2. Vilkår for å få kommunal bostøtte

§ 4.Vilkår

For å ha krav på ytelser i henhold til denne forskriften må følgende vilkår være oppfylt:

a)Søker må ha fått vedtak om rett til å leie kommunalt disponert bolig i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler for tildeling av bolig til vanskeligstilte. For eksisterende leieforhold gjelder ikke dette kravet.
b)Søker skal ha søkt om statlig bostøtte fra Husbanken. Ved underskrift på søknad om bostøtte for kommunale leietakere, gir søker kommunen fullmakt til å kreve at den statlige bostøtten blir utbetalt til kommunen som refusjon for den kommunale bostøtten som gis.
c)Boligen må være en kommunalt disponert bolig med gjengs leie eller markedsleie.
0Endret ved forskrift 16 des 2009 nr. 1878 (i kraft 1 mars 2010).

Kapittel 3. Beregning av bostøtte

§ 5.Utmåling

Bostøtte for kommunale leietakere er behovsprøvd. Støtten beregnes på bakgrunn av husstandens boutgifter, samlede inntekt og antall personer i husstanden. Bostøtte ytes med 90% av de godkjente boutgiftene som overstiger rimelig boutgift.

Til grunn for utmålingen legges husstandens samlede bruttoinntekt (trygdeavgiftsgrunnlaget) ved siste års ligning. I særlige tilfeller kan løpende, dokumenterte inntekter legges til grunn.

Husbankens til enhver tid gjeldene regler for behandling av formue i forbindelse med beregning av statlig bostøtte nyttes også for den kommunale bostøtten for leietakere i kommunale boliger.

Boutgift er den til enhver tid gjeldende husleie.

Som rimelig boutgift, regnes 15 % av en årlig inntekt til og med kr 50.000 for enslige og kr 80.000 for husstander på to personer, med tillegg av kr 10.000 pr. husstandsmedlem ut over to personer. Rimelig boutgift øker med økende inntekt. For hver påbegynt økning på kr 10.000 i inntekt øker satsen for beregning av rimelig boutgift med ett prosentpoeng opp til en inntekt på kr 80.000 for enslige og kr 110.000 for husstander på to personer, med tillegg av kr 10.000 pr. husstandsmedlem utover to personer. Deretter øker prosentsatsen med ett prosentpoeng for hver påbegynt økning i inntekten på kr 5.000.

Det beregnes ikke bostøtte av:

Årlige boutgifter som er lavere enn:

-For husstander med en person: kr 6.000
-For husstander med to eller flere personer: kr 10.500.

Bostøtte til kommunale leietakere gis ikke dersom støttebeløpet blir mindre enn kr 600,- pr. år.

§ 6.Bortfall av støtte

Retten til bostøtte for kommunale leietakere opphører dersom husstanden fraflytter kommunal bolig.

Kapittel 4. Regler om saksbehandling

§ 7.Utbetaling

Bostøtte gis etter søknad. Støtten utbetales fra den første i den måned krav fremsettes og stopper ved utgangen av den måneden rettigheten opphører. Støtten betales direkte til Boligbedriften. Der hvor Ungbo leier av Boligbedriften, utbetales støtten direkte til Ungbo etter søknad fra beboeren.

Det er et vilkår at husstander som er berettiget til statlig bostøtte søker om dette, og at denne eventuelle støtte utbetales direkte til kommunen, som samordner utbetalingen. Bostøtten skal omregnes ved hvert årsskifte i forbindelse med eventuelle nye leieøkninger. Støttemottakere skal sende kopi av skatteoppgjøret innen utgangen av hvert kalenderår. Mottakere er forpliktet til å gi melding om enhver endring som kan ha betydning for støtteberegningen. Søker plikter umiddelbart å oppgi eventuelle endringer i inntekt.

§ 7a.Følgen av at det er gitt uriktige opplysninger

Har noen fått for mye utbetalt husleietilskudd fordi vedkommende, eller noen som har handlet på vedkommendes vegne, forsettlig eller grovt uaktsomt har gitt uriktige opplysninger eller har fortiet opplysninger, skal for mye utbetalt husleietilskudd som hovedregel betales tilbake.

0Endret ved forskrift 16 des 2009 nr. 1878 (i kraft 1 mars 2010).
§ 8.Klage

Vedtak i henhold til nærværende forskrift kan påklages etter de alminnelige regler.

§ 9.Administrasjon og rapportering

Ordningen administreres av den organisatoriske enhet som er tildelt myndighet av byrådet/ansvarlig byråd.

0Endret ved forskrift 16 des 2009 nr. 1878 (i kraft 1 mars 2010).

Kapittel 5. Avsluttende bestemmelser

§ 10.Delegering av myndighet til å gi detaljerte retningslinjer

Byrådet gis fullmakt til å fastsette detaljerte og/eller utfyllende retningslinjer etter denne forskriften.

§ 11.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. april 2000. Den får tilbakevirkende kraft, bare for trygdede, i forhold til når ny husleie i år 2000 blir pålagt.