Forskrift om innsamling av forbruksavfall mv., Nordre Land kommune, Oppland

DatoFOR-2000-03-21-4951
Publisert
Ikrafttredelse01.01.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordre Land kommune, Oppland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort
KorttittelForskrift om forbruksavfall mv., Nordre Land

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Nordre Land kommunestyre 21. mars 2000 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30 annet og tredje ledd og § 34. (Forurensningsloven), § 30 annet og tredje ledd samt § 34.

Kap. 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Forskriftene gjelder oppsamling, innsamling og transport av forbruksavfall fra de områder av kommunen som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. Forskriftene gjelder også avfallsgebyr.

§ 2.Definisjoner

Som forbruksavfall regnes vanlig avfall fra husholdninger, forretninger, kontorer o.l., samt avfall av tilsvarende art og mengde fra annen næringsvirksomhet, som kan tas forsvarlig hånd om i den kommunale renovasjonsordningen. Kommunen avgjør til enhver tid hva som skal defineres som forbruksavfall.

Som produksjonsavfall regnes den del av avfallet fra næringsvirksomhet som ikke defineres som forbruksavfall.

Som restavfall regnes den del av forbruksavfallet som det ikke er opprettet gjenvinningsordninger for, samt det avfallet som blir igjen fra gjenvinningsbedrifter etter sortering/gjenvinning av produksjonsavfall.

Som kjøkkenavfall regnes matavfall og nedbrytbar emballasje tilknyttet dette avfallet.

Som abonnent regnes eier av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. Dersom eiendommen er festet bort for 10 år eller mer, skal allikevel fester regnes som abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetiden blir mer enn 10 år.

Som eiendom regnes grunneiendom med eget gårds- og bruksnummer eller festenr./seksjonsnr., som er bebygd.

Som hybel regnes rom for overnatting med eller uten egen kjøkkenløsning. Som hybelleilighet regnes inntil 2 rom, beregnet for overnatting med egen kjøkkenløsning.

Som avfallsbesitter regnes den som har produsert avfallet og har eiendomsretten til avfallet.

§ 3.Unntak for visse typer forbruksavfall

Giftig og miljøfarlig forbruksavfall som f.eks. plantevernmidler, medisiner, kvikksølvtermometre og bilbatterier omfattes ikke av disse forskriftene. Det henvises i denne forbindelse til forskrift for behandling av spesialavfall og egen innsamlingsordning.

Videre omfattes ikke flytende avfall, større metallgjenstander, varm aske samt etsende, eksplosivt eller selvantennelig avfall av disse forskriftene.

Bygnings- og opprydningsavfall samt annet avfall som ikke faller inn under vanlig forbruksavfall, skal den enkelte selv bringe fram til offentlig godkjent mottaksplass.

§ 4.Kommunal renovasjonsordning

Kommunen skal sørge for innsamling av avfallet som omfattes av disse forskriftene, men kan gi adgang til at andre står for selve gjennomføringen eller deler av denne.

Alle bebygde og/eller bebodde eiendommer skal være med i den kommunale renovasjonsordningen. Ved nybygg av bolig og andre bygg, beregnes renovasjonsavgiften fra dato for ferdigstillelse/midlertidig brukstillatelse.

Eiendommer med inntil 1 (en) hybel skal svare for 1 (en) avgift. Eiendommer med 2 (to) eller flere hybler skal svare for 2 (to) renovasjonsavgifter. Hybelleiligheter og leiligheter skal svare for egen avgift. Abonnenten(e) kan velge oppsamlingsenheter etter de alternativer som er nevnt i gjeldende Forskrift om kommunale søppelavgifter.

Kommunen bestemmer til enhver tid hvilken fraksjoner av forbruksavfallet som skal samles inn av kommunen og hvilke som abonnentene eventuelt kan ta hånd om på egen eiendom. De fraksjonene som ikke samles inn av kommunen skal avfallsbesitterne selv besørge borttransport og levering til godkjent løsning.

Besittere av slikt avfall skal benytte de kommunale gjenvinningsordningene der slike finnes. All brenning av forbruks- og produksjonsavfall er forbudt.

§ 5.Avfall fra fritidsbebyggelse/skogshusvær og sætre, samt bolighus som benyttes som fritidsbolig

Fritidsbebyggelse/skogshusvær og sætre, samt bolighus som benyttes som fritidsbolig, omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. For hytter og sætre vil det bli beregnet 1 (en) avgift selv om eieren har flere. For slike bygg som benyttes til utleiehytter, bedriftshytter o.l. vil det bli beregnet 1 (en) avgift pr. enhet.

Ved nybygg av hytter/fritidsboliger beregnes avgiften fra gåtte 6 måneder etter at byggetillatelsen er gitt. Renovasjonsordningen er containerbasert og abonnenten må selv bringe sitt avfall til de utplasserte containerne.

Kommunen kan eventuelt bestemme at der det er naturlig vil visse abonnenter bli tildelt egen beholder for restavfall, som blir tømt av kommunens renovatør sammen med husholdningsavfallet.

§ 6.Avfall fra næringsvirksomhet

Kommunen bestemmer hva som skal defineres som næringsvirksomhet. Avfall som defineres som produksjonsavfall skal avfallsbesitter selv besørge borttransport av. Dersom det finnes en gjenvinningsordning for det aktuelle produksjonsavfallet, skal denne benyttes.

Boliger, leiligheter/hybelleiligheter og hybler i forbindelse med næringsvirksomhet skal svare for egen renovasjonsavgift i henhold til den kommunale renovasjonstjenesten.

Kap. 2. Innsamling av forbruksavfall

§ 7.Kildesortering av forbruksavfall

Kommunen skal legge til rette for kildesortering av forbruksavfall i henhold til statlige retningslinjer. Abonnentene plikter å sortere sitt avfall i gjenvinnbare fraksjoner i henhold til det system kommunen til enhver tid legger opp til.

§ 8.Oppsamlingsenheter

For de fraksjonene av forbruksavfallet som kommunen besørger innsamling av, skal kommunen også holde oppsamlingsenheter. Kommunen bestemmer hvilke typer oppsamlingsenheter som skal benyttes.

Oppsamlingsenhetene eies av kommunen. Abonnenten plikter å rengjøre og vedlikeholde enhetene hvis ikke annet er bestemt. I utgangspunktet skal hver boenhet ha et sett oppsamlingsenheter, men kommunen kan bestemme at flere abonnenter skal benytte felles enheter.

Kommunen fastsetter en standard størrelse for de forskjellige enhetene. Abonnentene kan velge størrelser utover standardstørrelsene mot et tilleggsgebyr. Abonnentene som produserer lite avfall kan velge en minimumsstørrelse på enhetene og gis da et redusert avfallsgebyr. Oppsamlingsenhetene må ikke overfylles avmerket fyllingshøyde i beholderen. Skade på oppsamlingsenhetene forvoldt med uforstand, erstattes av abonnenten. Bruk av søppelsjakter i blokker og andre flerleilighetshus tillates ikke.

Bytte av oppsamlingsenheter blir utført 1 (en) gang pr. måned av kommunens renovatør. Endring i avgift som følge av bytte til større/mindre dunk, vil gjelde fra neste hele termin. Der abonnenten ønsker å bytte til en større dunk, kan kommunen i spesielle tilfeller beregne seg differansen i avfallsgebyret også for inneværende termin.

§ 9.Plassering av oppsamlingsenhetene - henteavstand

Oppsamlingsenhetene skal normalt plasseres på egen eiendom, maksimum 10 meter fra vegkant langs den veg renovasjonsbilen trafikkerer. Eventuelt skal oppsamlingsenheten settes fram på tømmedagen.

Plasseringen skal være slik at oppsamlingsenhetene er lett tilgjengelige og ikke hindrer renovatøren unødig i hans arbeide. På eiendommer med lukket port forutsettes det at port kan stå åpen i tidsrommet mens renovatøren tømmer beholderne. Huseier er selv ansvarlig for ev. hunder som går løs inne på gårdsplassen både mht. rømming og sikkerheten til renovatøren. Alternativt skal beholderen plasseres på utsiden av port på hentedagen.

Abonnenten er ansvarlig for snøbrøyting og eventuell strøing rundt oppsamlingsenhetene. Dersom abonnenten ønsker annen plassering inne på egen eiendom, kan egen avtale om dette inngås med kommunen mot et tilleggsgebyr. Plassering av oppsamlingsenhetene langs privat veg kan aksepteres dersom følgende forutsetninger oppfylles:

-Vegens lengde må overstige 150 m
-Til å tåle den aktuelle renovasjonsbil
-Det må være tilfredsstillende snuplass i nærheten av siste abonnent på vegen og vegen må ha kurvatur, stigningsforhold, bredde og bæreevne. Abonnentene må sørge for vedlikeholdet av vegen, så som brøyting og strøing om vinteren og eventuell grusing om sommeren. Brøyting må skje slik at vegen er kjørbar når renovasjonsbilen kommer.
§ 10.Tømmetider

Tømming av oppsamlingsenhetene skal normalt foregå i tidsrommet mellom 06.00–21.00. på vanlige ukedager. I forbindelse med jul og påske, kan det hvis behov, foregå tømming utover normal ukedag og arbeidsdag.

§ 11.Hjemmekompostering/kompostering av kjøkkenavfall i våtgjødselskjeller

Abonnenter som ønsker å drive hjemmekompostering av kjøkkenavfall, skal inngå en skriftlig avtale med kommunen. Abonnenten må selv bekoste anskaffelse av kompostbeholderen. Det forutsettes benyttet en godkjent kompostbeholder som sikrer at komposteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte.

Videre tillates det å deponere kjøkkenavfall fra egen husholdning til egen godkjent våtgjødselskjeller hvis følgende forutsetninger oppfylles:

-Gjødselkjelleren skal være i bruk hele året.
-Alt av friske matrester som dyra kan spise skal gis til dyra.
-Resten av kjøkkenavfallet kastes i gjødsellageret.
-Gjødsla skal handteres som blautgjødsel.

Det er ikke tillatt å deponere matavfall i gjødselkjelleren fra andres husholdninger enn fra privathusholdningen på garden. Med privathusholdning menes: kårbolig, egen husholdning og husholdning tilknyttet ansatte på gården. Det forutsettes at husholdningene er tilknyttet gården d.v.s. husholdningene er innenfor samme gnr./bnr. som gården det søkes fradrag i renovasjonsavgiften for.

Abonnenter som hjemmekomposterer, eller ønsker å deponere kjøkkenavfall fra egen husholdning i egen våtgjødselskjeller, skal inngå en skriftlig avtale med kommunen. Avtalen vil gjelde fra neste termin av avgiften. Abonnenter som komposter kjøkkenavfall i egen godkjent kompostbinge eller våtgjødselskjeller hele året, gis et redusert renovasjonsgebyr.

Kap. 3. Avfallsgebyrer

§ 12.Hvem skal betale avfallsgebyr

Alle abonnenter skal betale et årlig renovasjonsgebyr til kommunen for inndekning av kommunens kostnader for renovasjonsordningen. Gebyret graderes etter antall og størrelse på oppsamlingsenhetene. For fritidsbebyggelse gjelder egne gebyrsatser. Sorterte gjenvinnbare fraksjoner av forbruksavfallet vil abonnenten kunne levere gratis til GLT-avfall,s gjenvinningsstasjoner, eller direkte til Dalborgmarka avfallsplass. Ved levering av usortert avfall eller restavfall til gjenvinningsstasjon eller avfallsdeponi, må avgift betales.

Avgift for levering av usortert avfall og restavfall til en av GLT-avfall,s gjenvinningsstasjoner, eller avfallsdeponiet i Dalborgmarka, fastsettes av GLT-avfall.

Kommunen fastsetter reglene for beregning av gebyrer for innsamling av forbruksavfall og vedtar hvert år gebyrenes størrelse.

§ 13.Kjøp av tilleggstjenester

Abonnentene kan kjøpe tilleggstjenester av kommunen i form av tømming av oppsamlingsenheter plassert inne på egen eiendom etter nærmere avtale med kommunen. Plassering av beholderne skal i slike tilfeller avtales spesielt.

§ 14.Innkreving, renter mv.

Avfallsgebyrer med påløpte renter og eventuelle kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. 2A. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomskatt til kommunen, § 26 og § 27 tilsvarende.

§ 15.Overtredelsesgebyr

Kommunen har etablert en container basert ordning for mottak av husholdningsavfall fra fritidseiendommer jf. § 5 i denne forskrift. Overtredelsesgebyr kan ilegges i de tilfeller der reglene (skiltet) for de aktuelle plassene brytes. Størrelsen på overtredelsesgebyret avhenger av alvorlighetsgrad, og fastsettes årlig av kommunen.

0Tilføyd ved forskrift 17 des 2013 nr. 1625.
§ 16.Søknad om fritak

Boligeiendommer som står ubebodd innvilges fullt fritak for årsavgift av søppelrenovasjon. Fritak gis først etter skriftlig søknad og gjelder fra neste termin av avgiften. Utlevert materiell til avfallssortering må innleveres kommunens driftstasjon etter avtale, før fritak blir innvilget. Full avgift kreves når eiendommen tas i bruk igjen.

Ved eierskifte er eier av eiendommen ved forfall av avgiften, ansvarlig for at denne blir betalt. Ny eier vil først få krav på renovasjonsavgift fra neste hele termin av avgiften.

Fritidsboliger gis fritak for kommunale avgifter såfremt fritidsboligen er i en slik forfatning at den ikke kan benyttes til overnattingsformål.

Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk kan gi hel eller delvis dispensasjon fra renovasjonsordningen i tilfeller hvor det ville være åpenbart urimelig å gjøre den gjeldende.

0Endret ved forskrift 17 des 2013 nr. 1625 (tidl. § 15).

Kap. 4. Avsluttende bestemmelser

§ 17.Klage

Vedtak fattet av sektorsjefen for landbruk, miljø og teknisk i medhold av disse forskriftene kan påklages i samsvar med Forvaltningslovens bestemmelser jf. forurensningslovens § 85, til hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk for endelig vedtak. Vedtak som er fattet av hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk i medhold av disse forskriftene kan påklages i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser jf. forurensningslovens § 85, til formannskap for endelig vedtak.

0Endret ved forskrift 17 des 2013 nr. 1625 (tidl. § 16).
§ 18.Straff

Overtredelse av forskriftene kan medføre straffeansvar i medhold av forurensningslovens § 79, annet ledd.

0Endret ved forskrift 17 des 2013 nr. 1625 (tidl. § 17).
§ 19.Ikrafttreden

Disse forskrifter erstatter forskrifter for innsamling av forbruksavfall mv. vedtatt i kommunestyremøter avholdt den: 3. mars 1998 i sak 27/98, 14. desember 1995 i sak 150/95, 14. desember 1995 i sak 152/95, 2. februar 1994 i sak 5/94 og 24. mai 1991 i sak 52/91. Forskriftene gjøres gjeldende fra 1. januar 2000 eller fra kunngjøringsdato.

0Endret ved forskrift 17 des 2013 nr. 1625 (tidl. § 18).