Forskrift om vedtekter for feiing og tilsyn, Gran kommune, Oppland.

DatoFOR-2000-03-23-482
PublisertII 2000 311
Ikrafttredelse16.07.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forGran kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1987-06-05-26, FOR-1998-01-15-33
Kunngjort
KorttittelForskrift om vedtekter for feiing, Gran

Fastsatt av Gran kommunestyre 23. mars 2000 med hjemmel i lov av 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern m.v. og forskrift av 15. januar 1998 nr. 33 om feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

§ 1.Hjemmel

Denne vedtekt er vedtatt av Gran kommunestyre i møte 23. mars 2000 i sak nr. 14/00 med hjemmel i lov av 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern m.v. Samt forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg med veiledning fastsatt av kommunal og regionaldepartementet 15. januar 1998.

§ 2.Virkeområde

Avgift om tilsyn og feiing er innført for alle bygninger i Gran kommune hvor brannloven, samt forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg pålegger dette.

§ 3.Feiing

Feiing og tilsyn utføres av kommunalt feiervesen. Feiingen skal være behovsprøvd og utføres minimum - én - 1 gang hvert annet år.

Feiing varsles med dato dagen før, slik at huseier kan få satt opp stige og legge forholdene til rette for feiing. Dersom dette ikke er gjort, går feieren forbi, men legger igjen beskjed om at feiing kan utføres senere etter avtale mellom huseier og feiervesen. Ved feiing for eldre og uføre som har vanskelig for å sette opp stige, skal stige være lett tilgjengelig og forholdene ellers lagt til rette for feiing.

§ 4.Tilsyn

Tilsyn utføres min - én - 1 gang hvert fjerde år og utføres i h.t. forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Tilsyn varsles 1 uke før slik at eier eller leieboer får tid til å forberede seg på å være tilstede ved tilsynet.

§ 5.Avgift for tilsyn og feiing

Årsavgift for feiing og tilsyn fastsettes av kommunestyret, etter forslag fra Utvalg for kultur, miljø og næring.

Tjenesten skal innbefatte min. tjenester beskrevet i §§ 3 og 4. Avgiften gjøres lik for alle boliger og det fastsettes en avgift pr. bolig. I andre bygninger som avviker fra forskriften, beregnes avgift særskilt. Satsene forutsettes justert hvert år i forbindelse med behandling av neste års budsjett. Det skal svares avgift for samtlige boliger som har ett eller flere fast tilknyttede ildsteder, uavhengig av om disse er i regelmessig bruk eller ikke. Det fastsettes engangsavgift for fjerning av blanksot etter fast timesats og etter faktisk medgått tid.

I tillegg fastsettes engangsavgift for feiing og tilsyn av fritidsboliger/hytter som er fritatt fra ordinær feiing. Avgiften settes lik ordinær avgift for feiing og tilsyn.

§ 6.Innkreving

Avgift for tjenester jf. § 2, innkreves to - 2 - ganger pr. år og forfaller til betaling ved terminforfall 1. og 2. halvår. Feieavgiften med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1.

§ 7.Fritak for avgift

Fritak for avgift kan gis for boliger med ildsted som ikke er i bruk (ildsted ikke tilkoblet pipe).

Fritak kan også gis iht. fritaksregler i forskrift om vann og avløpsgebyr for Gran kommune.

§ 8.Klager

Klage på vedtak i forbindelse med disse vedtekter avgjøres av kommunestyret.

Klagefristen er 3 uker fra underretning om vedtaket er gjort (§ 28 og § 29 i lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning).